Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2007, stran 5095.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 11. seji 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                              v EUR
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)    |  2.409.137|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)      |  2.507.468|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ        |   –98.331|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    45.086|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    9.418|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    35.668|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |   127.299|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA            |    48.630|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    78.669|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |    16.006|
|    |(l.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU PRETEKLIH LET|    14.533|
+--------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Presežek prihodkov v znesku 16.006 EUR se prenese na Splošni sklad za drugo.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2007 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2008
Mežica, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti