Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 472-62/2008-4 Ob-4422/08 , Stran 1740
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Predmet prodaje: A) Objekti in zemljišča 1. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR. b) Možen ogled dne 19. 5. 2008 od 12. do 13. ure, 21. 5. 2008 od 12. do 13. ure. 2. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc. št. 422/12, 422/25, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR. b) Možen ogled dne 19. 5. 2008 od 12. do 13. ure, 21. 5. 2008 od 12. do 13. ure. 3. Zemljišče v obrtni coni Majer, v Črnomlju, parc. št. 1256/32 dvorišče v izmeri 381 m2 in parc. št. 1256/33 dvorišče v izmeri 204 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (Odlok o predkupni pravici občine). a) Izklicna cena: 8.800,00 EUR. b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954 od 5. 5. 2008 do 28. 5. 2008 med 8. in 12. uro. 4. Zemljišče, v obrtni coni Majer v Črnomlju, parc. št. 1256/39 dvorišče v izmeri 515 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (Odlok o predkupni pravici občine). a) Izklicna cena: 10.300,00 EUR. b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 5. 5. 2008 do 28. 5. 2008 med 8. in 12. uro. B) Stanovanja: 1. Garsonjera (prazno), št. 25 v IV. nad. v izmeri 16,47 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 26, z ident. št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o. Šentvid nad Ljubljano, letnik 1957 (tablica Mors 22081). a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12. ure. 2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 3 v PR, v izmeri 40,68 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24b, stoječe na parc. št. 432/2 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, (tablica Mors 25020). a) Izklicna cena: 38.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 12. do 13. ure, 21. 5. 2008 od 9.30 do 10.30. 3. Enosobno stanovanje (prazno), št. 18 vhod 3 v II. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1948, (tablica Mors 24938). a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12. ure. 4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 16 vhod 3 v I. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, (tablica Mors 24936). a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12. ure. 5. Enosobno stanovanje (prazno), št. 15 vhod 3 v I. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, (tablica Mors 24935). a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12. ure. IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup: oglede stanovanj in poslovnih prostorov lahko brez najave opravite ob stanovanjih in poslovnih prostorih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 5. 5. 2008 do 28. 5. 2008, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javnih dražb: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno in stroške notarskih storitev plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 150.000,00 EUR do 500.000,00 EUR za 4.000,00 EUR, 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-44000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-44000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti dražitelji, ki bodo do 28. 5. 2008 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 29. 5. 2008«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo za pravne osebe, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 29. 5. 2008 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti