Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-56/2008/2 Ob-4432/08 , Stran 1713
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter raziskovalno-razvojnimi organizacijami (RRO) na področju raziskav, razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe z Evropsko komisijo usklajevanje politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni skupni razpis projekta EraSME z imenom »4. razpis za nadnarodne projekte družabništva EraSME«, (v izvirniku: »4th EraSME call for trans-national projects of the EraSME partnership«), objavljenem 11. 1. 2008 na spletnem naslovu: http://www.era-sme.net/ (v angleščini) pod »4th CALL for proposals«. Glavni cilj razpisa EraSME je preko skupnih projektov krepiti konkurenčnost MSP s tem, da se povečuje: sodelovanje med MSP iz različnih držav, sodelovanje med RRO in MSP, konkurenčnost in sposobnost MSP za delo v mednarodnih RR omrežjih ter sposobnosti RRO, da sodelujejo z evropskimi MSP. Pričujoči razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo lahko sofinancira le tisti del projektov, ki zadeva slovenske udeležence. Poleg slovenskih podjetij lahko sodelujejo podjetja iz naslednjih držav ali območij, ki izrecno sodelujejo v ustreznem mednarodnem razpisu: Avstrije, Češke, Danske, Flandrije (Belgija), Nemčije, Grčije, Islandije, Španije in Švedske. Sodelujejo lahko tudi podjetja ali RRO iz drugih evropskih držav oziroma območij, vendar zanje financiranje ni zajamčeno. 3. Pogoji sodelovanja Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (definicija MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07-ZPOP-1) oziroma v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU, št. L124 z dne 20. 5. 2003, neformalno programsko orodje, ki vam lahko pomaga pri ugotavljanju, ali ste MSP, se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: http://flt.uwe.be/ – v angleščini). Na razpis se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02), – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila niti niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna in – imajo poravnane vse obveznosti do države. – Ker se pričujoči narodni javni razpis navezuje na prej omenjeni mednarodni razpis in ga dopolnjuje, je pogoj za sodelovanje na tem razpisu, da je bil projekt prijavljen na ta mednarodni razpis v skladu z roki in pogoji le-tega. Odgovornost za prijavo na mednarodni razpis nosi koordinator projekta. Ostale podrobnosti razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji. 4. Prijava projekta Projekt mora biti inovativen in mora biti usmerjen bodisi v razvoj novih produktov, postopkov ali storitev, bodisi v izboljšavo obstoječih. Projekt mora tudi izkazati resnično možnost trženja. Osnovna zahteva za celotni projekt, ki so navedene v »Navodilih za prijavitelje, 4. razpis EraSME« (»4th Call EraSME, Guidelines for Applicants«, 2. poglavje: »Basic Requirements«; v angleščini), je predvsem, a ne edina, uravnoteženo sodelovanje partnerjev pri RR delu, kar se tolmači zlasti tako: – vsaj 50% dela naj bi izvedli industrijski partnerji, – četudi bi v projektu sodelovala velika podjetja, morajo vsaj 25% dela izvesti MSP, – vsaj 25% dela naj bi izvedle raziskovalno-razvojne organizacije (RRO). Malo ali srednje veliko podjetje lahko v projektu sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden), kot narodni prijavitelj (ki je po eden v vsaki državi ali območju) ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi ali območju eden ali več ali pa tudi noben). Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu iz mreže EraSME. Raziskovalno-razvojna organizacija lahko na projektu sodeluje kot partner ali kot podizvajalec, ne pa kot koordinator ali narodni prijavitelj. Če slovensko podjetje v projektu nastopa v vlogi koordinatorja, je bilo dolžno poskrbeti za oddajo vloge po določilih mednarodnega razpisa, v elektronski obliki, preko spletne strani mreže EraSME (»Proposal Submission Form«). Razen tega se je dolžno kot narodni prijavitelj prijaviti tudi na ta razpis v skladu z razpisnimi določili. Narodni prijavitelj je dolžan poskrbeti za dostavo vloge po določilih tega razpisa. Narodnemu prijavitelju ni potrebno pošiljati prijave na mednarodni razpis, če ni koordinator. Ostalim partnerjem v projektu, ki niso ne narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge ni potrebno pošiljati. Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora biti član mednarodne projektne skupine, in sicer na enega od dveh možnih načinov, glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na razpis EraSME je možno prijaviti naslednji dve vrsti projekta: – konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali območij ter vsaj 2 RRO, po ena iz vpletenih držav ali območij; ali – mali sodelovalski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav ali območij ter vsaj 1 RRO, iz ene od držav ali območij, vključenih v projekt. Trajanje projekta za slovenske udeležence je največ dve leti. 5. Upravičeni stroški: financiral se bo del prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor projektov Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v ocenjevanje. 6.1 Mednarodno ocenjevanje Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanje na odpiranju in ki se uvrstijo v ocenjevanje, ocenijo mednarodni izvedenci v skladu z določbami in merili mednarodnega razpisa. Ta so navedena v točki 4 b – »Katera so izbirna merila?« (»What are the selection criteria?« – v angleščini) dokumenta »Pogosto zastavljena vprašanja« (»Frequently Asked Questons« – v angl.). 6.2 Ocenjevanje doma Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih: – znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven inovativnosti oziroma novosti, znanstvena odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve) – 25% ocene; – potrebe tržišča in gospodarski vpliv (zmožnost tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast MSP, razmerje stroški – koristi, načrt trgovanja in načrt trženja) – 25% ocene; – projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, jasni cilji in mejniki, upravljanje projekta, delitev dela po vsem konzorciju, nad-narodna dodana vrednost) – 20% ocene; – sestava konzorcija (sposobnosti vključenih ustanov znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni viri, uravnotežene koristi, kakovost konzorcija) – 20% ocene; – vpliv na skupnost (gospodarski vpliv, razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, vpliv na družbo, zdravje in okolje) – 10% ocene. Merila se uporabljajo za celotni projekt. Vsako lahko dobi oceno odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo ali nezadostno. Posamezne ocene prinesejo naslednji sorazmerni delež: odlično 1,00, zelo dobro 0,95, dobro 0,90, zadovoljivo 0,80 in nezadostno 0,00. Izračun njihovega skupnega deleža se obračuna z zgoraj navedeno in v odstotkih izraženo utežjo, ki je predpisana k vsakemu od petih sklopov meril. Za pozitivno oceno se šteje, če projekt doseže vsaj 80%. 6.3 Usklajevanje ocen V postopku ocenjevanja se na sestankih projektne skupine EraSME preveri in uskladi podpora vseh držav oziroma območij, vključenih v posamezni projektni predlog. Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse narodne agencije ali ministrstva v partnerskih državah ali območjih, iz katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega projekta. 7. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov EraSME je na proračunski postavki 5686 (razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu 2008 namenjenih 100.000,00 EUR, v letu 2009 pa bo namenjenih 100.000,00 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2009. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar je zgornja meja največ 50.000,00 EUR v enem letu na projekt. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s posebnim aneksom k pogodbi. 8. Izdelava predloga sofinanciranja Strokovna komisija po opravljenem mednarodnem in domačem ocenjevanju pripravi predlog sofinanciranja. Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni toliko najviše po domačem ocenjevanju uvrščenih in izbranih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev. Projekt je pozitivno ocenjen, če prejme vsaj 80% točk. Najvišje ocenjeni in izbrani projekti z vrha seznama bodo za sofinanciranje prejeli najvišji možni znesek sofinanciranja oziroma do višine prijavljenih upravičenih stroškov, vse do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi prevelikega števila prijavljenih projektov brez sofinanciranja ostal en ali več projektov, katerih kakovost bi si zaslužila sofinanciranje, se lahko komisija odloči, da v sofinanciranje vključi še nekaj projektov, če imajo mednarodno podporo in so po kakovosti primerljivi s tistimi, ki so se že uvrstili v sofinanciranje (kar pomeni razliko največ 10 odstotnih točk od zadnjega še uvrščenega). To izvede tako, da višino sofinanciranja vsem projektom sorazmerno enako zniža, vendar največ za 20%. Dokončno odločitev o financiranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme na podlagi ocen mednarodnih ocenjevalcev in predloga strokovne komisije minister. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2008, 2009 in 2010. 10. Sestava vloge: za oddajo se sestavi en izvod popolne vloge po navodilih iz 10. točke razpisne dokumentacije. Vloga naj bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače. 11. Rok za oddajo vlog Rok za predložitev vlog na ta razpis je 19. maj 2008 do 14. ure. Vloga mora biti do tega roka dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 4. javni razpis EraSME«, na prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki so dostavljene ne glede na način dostave na ministrstvo do zgoraj določenega roka. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 21. maja 2008, ob 14. uri, v sejni sobi št. 223 v II. nadstropju. 13. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od vročitve sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu EraSME je dostopnih na naslovu: www.era-sme.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti, stična oseba: mag. Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti