Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Ob-4389/08 , Stran 1749
Na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter sklepa stečajnega senata nad dolžnikom Hmezad TG d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 65, 2360 Radlje ob Dravi, opr. št. St 12/200 z dne 15. 4. 2008, se odreja prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika Hmezad TG d.o.o. – v stečaju z zbiranjem ponudb, in sicer: I. Predmet prodaje: 1. parc. št. 138: – dvorišče 337 m2, – stanovanjska stavba 206 m2, parc. št. 139 – njiva 195 m2, ki sta vpisani k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi. Najnižja prodajna cena znaša 54.300,00 EUR. Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene. Za del nepremičnine je sklenjena najemna pogodba s tremi najemniki. 2. parc. št. 129/4 – travnik 725 m2, ki je vpisana k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi. Najnižja prodajna cena znaša 18.125,00 EUR. Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene. 3. parc. št. 128/3 – dvorišče 15 m2, parc. št. 129/11 – travnik 493 m2, ki sta vpisani k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi. Najnižja prodajna cena znaša 7.620,00 EUR. Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene. II. Pogoji prodaje Ponudniki naj pošljejo ponudbe v zaprti ovojnici v osmih dneh od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, z oznako St 12/2002 – ponudba za odkup – ne odpiraj. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti, in sicer fizične osebe kopijo osebnega dokumenta, samostojnosti podjetniki izpisek iz poslovnega registra, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoj točen naslov oziroma naziv pravne osebe, ponujeni znesek in podpis odgovorne osebe. Ponudniki morajo plačati varščino, ki znaša 10% najnižje prodajne cene, in sicer na račun stečajnega dolžnika, številka 20470-0089697112, s pripisom Ponudba za odkup št. 12/2002. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačani varščini. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, drugim pa brezobrestno vrne v roku treh dni po izbiri. Pogodbe s stečajnim dolžnikom ne morejo skleniti fizične ali pravne osebe, glede katerih obstajajo zadržek po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati kupnino v celoti na TRR stečajnega dolžnika, številka 20470-0089697112, v 15 dneh od podpisa pogodbe. Prodajna pogodba se sklene najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne plača kupnine v navedenem roku ali če ne sklene pogodbe v 15 dneh od sprejema obvestila o izbiri, se šteje, da je od nakupa odstopil. Takemu ponudniku se varščina ne vrne. Nakup se opravi po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške sestave vseh pogodb, notarske stroške in stroške zemljiškoknjižne izvedbe pogodbe bo nosil kupec. Poziv za zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na oglasni deski Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu. Vse informacije in ogled predmeta prodaje je mogoč na sedežu stečajnega dolžnika Hmezad TG d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 65, Radlje ob Dravi, vsak dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi na tel. 02/887-11-09.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti