Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-283/08-3 Ob-4337/08 , Stran 1717
I. Predmet razpisa: 1. Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje (zavetišče), 2. Socialno varstveni programi celovite nastanitvene podpore za brezdomke in brezdomce, 3. Socialno varstveni programi za povzročitelje nasilja, 4. Preventivni programi za istospolno usmerjene (preventiva HIV/AIDS in drugih spolno prenosljivih bolezni). II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju vlagatelji) lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008 in niso upravičeni kandidirati na javni razpis s programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1. so pravne osebe (nevladne organizacije ali javni zavodi), ki imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na področju socialnega varstva, 2. izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe tudi na območju MOL oziroma za občanke in občane MOL, 3. vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa, 4. vlagatelji ki so v preteklih 3 letih že bili pogodbene stranke MOL, morajo imeti v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na predmet tega javnega razpisa pod točko 1. in točko 2.: – program/ projekt omogoča namestitev oziroma bivanje in je uporabnikom/-cam na voljo praviloma vse dni v tednu. IV. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji projektov in/ali programov s področij tega javnega razpisa v letu 2008 znaša: 153.000,00 EUR. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 30. maja 2008 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja. V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi in/ali projekti, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga: socialno varstvo« z dodatno oznako številke razpisnega področja, na katerega se vlagatelj s programom prijavlja (npr. 1.). Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v torek, 3. junija 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku osmih dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/projekti: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delavnik med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana (tajništvo). XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslov: ozsv@ljubljana.si, – po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer: – ponedeljek od 8. do 12. ure, – sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, – petek od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti