Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Ob-4345/08 , Stran 1742
dela premoženja stečajnega dolžnika Železarna Ravne d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem. I. Predmet prodaje: 1. Nepremičnine pripisane pri vl. št. 244, k.o. Kotlje, ki v naravi predstavljajo gostinsko turistični kompleks Rimski vrelec s pripadajočimi parcelami. Nepremičnine se prodajajo kot celota za izklicno ceno 501.426,00 EUR. Na navedenih nepremičninah ima predkupno pravico Občina Ravne na Koroškem. II. Pogoji javne dražbe Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe: – fizične osebe morajo predložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – pravne osebe morajo predložiti največ 10 dni star izpisek iz sodnega registra o registraciji v Republiki Sloveniji, ter – javno listino ali izjavo iz četrtega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), overjeno pri notarju. Kupci ne morejo biti fizične ali pravne osebe, določene v drugem in tretjem odstavku 153. člena ZPPSL. Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 10% izklicne cene in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri Koroški banki d.d., Slovenj Gradec, št. 01000-0002045037, s pripisom »za javno dražbo«. Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki na dan javne dražbe predložijo potrjen virmanski nalog, potrjeno položnico ali blagajniški prejemek o vplačilu varščine. Plačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku treh dni po končani javni dražbi brez obresti. III. Sklenitev pogodbe Kupec je mora skleniti kupno pogodbo v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če v tem času pogodbe ne podpiše, se mu varščina ne vrne. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. IV. Plačilo kupnine Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe na račun stečajnega dolžnika, pri čemer se mu varščina všteje v kupnino. Če preostanka kupnine ne plača v tem roku in plačila ustrezno ne zavaruje, velja, da je odstopil od nakupa in se prodaja razveljavi, plačano varščino pa stečajni dolžnik – prodajalec obdrži. Plačilo kupnine se lahko odloži tudi za obdobje 90 dni od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv in za znesek kupnine. Nepremičnine se izročijo kupcu v last in posest šele, ko je kupnina v celoti plačana, oziroma, ko je stečajnemu upravitelju izročena garancija. Prodaja se po načelu videno – kupljeno, zato stečajni dolžnik ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za kupljeno premoženje. Davek na dodano vrednost in stroške sestave kupoprodajne pogodbe, overitev pogodbe pri notarju in vse morebitne druge stroške prodaje je dolžan poravnati kupec in niso vključeni v izklicno ceno. V. Čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo dne 16. 5. 2008 ob 11. uri, soba št. 38 Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu. Vse informacije, glede prodaje in ogleda je možno dobiti pri stečajnem upravitelju odvetniku Tonetu Kozelju, Glavni trg 39, Slovenj Gradec oziroma na tel. 02/884-15-45.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti