Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 300/0008/2008 Ob-4384/08 , Stran 1727
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je trajno odpiranje novih delovnih mest, in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, zaposlitev je bila izvedena od 1. 10. 2007 dalje. 3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala, srednja in velika podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije, – podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti (3 leta za velika podjetja) po enoletni prejeti pomoči in to mora še dokazovati trimesečno. Zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih: – zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica, – zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, – ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah, – kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, – brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Sevnica. Vlogi je potrebno priložiti menico in menično izjavo s pooblastilom za toliko oseb, za kolikor vlagatelj uveljavlja subvencijo. Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica. 4. Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 158.000,00 EUR. Subvencionira se 12 bruto plač do 50% bruto plače, ki jo določi delodajalec na osnovi povprečja bruto plače novo zaposlenega v obdobju zaposlitve oziroma največ do 625 EUR na eno bruto plačo. V primeru samozaposlitve subvencioniranje v višini do 50% plačanih prispevkov na osnovi povprečja že plačanih prispevkov v obdobju oziroma največ do 417 EUR za kritje mesečnega prispevka. Subvencije pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR). 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 do vključno 2009. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008 (datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za nova delovna mesta 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja. 7. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9. 2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. 8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti