Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 4780-431/2007 Ob-4343/08 , Stran 1746
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodišča cena Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 2116/44 barjanski travnik v izmeri 1576 m2, vpisano v vl. št. 4525, k.o. Vič. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VP 6/1 – Plutal, ki je namenjeno za proizvodnjo, skladišča in terminale. Območje urejanja VP 6/1 – Plutal, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VP 6/1 – Plutal. Za del območja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, prostorski izvedbeni akti še niso izdelani. V primeru, da bo po izdelanih prostorskih izvedbenih aktih del zemljišča potreben za izgradnjo javne infrastrukture, bo imetnik le-to brezplačno prenesel nazaj na MOL. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izhodiščna cena: 863.648,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.2 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 1689/876 sadovnjak v izmeri 426 m2 in barjanski travnik v izmeri 1766,00 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1143, k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja VS 5/2-Črna vas, v morfološki enoti 2A – območje enodružinske stanovanjske gradnje. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list SRS, št. 6/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 63/99). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 876.800,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 2.3 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 806/1 dvorišče v izmeri 156,00 m2, stanovanjska zgradba v izmeri 25,00 m2 in parc. št. 806/6 dvorišče v izmeri 122,00 m2, obe vpisani v z.k. vl. št. 758, k.o. Moste. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja MM 5/1 Toplarna, v površinah za gradnjo trgovsko poslovnih objektov. Območje urejanja MM 5/1 – Toplarna, kjer se nahajata predmetni zemljišči, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/95), ki predmetni zemljišči uvršča v morfološko enoto z oznako F6. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 272.700,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.4 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 118 dvorišče v izmeri 337,00 m2, poslovna stavba v izmeri 169,00 m2, vpisano v z.k. vl. št. 82, k.o. Poljansko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, delno nahaja v območju urejanja CM 7/6 Komunalna cona – površine za mestne javne službe in servise, v funkcionalni enoti 1. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07). Po določilih veljavnega prostorskega akta je zemljišče namenjeno proizvodnim dejavnostim, komunali in skladiščem, dopustne so rekonstrukcije obstoječih objektov, novogradnje pa niso dovoljene. Objekt, ki stoji na predmetnem zemljišču, je v lasti gospodarske družbe GIVO d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Iskra invest kot prodajalcem in GIVO d.o.o. kot kupcem. Zadeva zemljiškoknjižno ni urejena. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 379.500,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 2.5 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 1750/1, k.o. Vižmarje dvorišče v izmeri 1112,00 m2, vpisano v z.k. vl. št. 873, k.o. Vižmarje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, delno nahaja v območju urejanja ŠI 6/1 Turboinštitut – površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo, v območju morfološke enote 5C/1, del pa znotraj območja evidentirane razpršene gradnje R, znotraj območja ŠG 6/1, tj. gozdnih površin. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98, 63/99, 59/00, 23/02, 89/02, 70/03). Določila Odloka o PUP v m.e. 5C/1 dovoljujejo širitve gradnje za potrebe inštitutske dejavnosti. V območju gozdnih površin ter v območju razpršene gradnje pa novogradnje niso dopustne. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 556.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 23. 5. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VP 6/1 – Plutal« za točko 2.1. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 5/2-Črna vas « za točko 2.2. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MM 5/1 – Toplarna« za točko 2.3. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja CM 7/6 Komunalna cona« za točko 2.4. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠI 6/1 Turboinštitut« za točko 2.5. na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 10. 2008. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel oziroma 306-10-68, Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 27. 5. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 11. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 11.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 12. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob 12.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob 13. uri. 6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti