Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A), stran 5019.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-29
Ljubljana, dne 5. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1A)
1. člen
V Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) se drugi odstavek 32. člena črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »rojstne matične knjige« nadomesti z besedama »matičnega registra«.
3. člen
V 38. členu se besedi »lokacijska informacija« v različnih sklonih nadomestita z besedilom »potrdilo o namenski rabi zemljišča« v ustreznem sklonu.
V petem odstavku se prvi stavek črta.
4. člen
Naslov pred 116. členom in 116. člen se spremenita tako, da se glasita:
»Poočitev spremembe podatkov o fizični in pravni osebi
116. člen
Spremembe podatkov iz prvega odstavka 24. člena tega zakona oziroma prvega odstavka 25. člena tega zakona se v zemljiški knjigi opravijo z avtomatskim prevzemanjem podatkov iz centralnega registra prebivalstva oziroma poslovnega registra, pri čemer je povezovalni znak EMŠO oziroma enolična identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega registra.«.
5. člen
Naslov pred 117. členom in 117. člen se črtata.
6. člen
V 119. členu se za besedo »poočitvah« vejica in besedilo »o katerih odloča po uradni dolžnosti,« črtata.
7. člen
Naslov pred 126. členom in 126. člen se spremenita tako, da se glasita:
»Pristojnost zemljiškoknjižnega sodišča
126. člen
Za odločanje o vpisih v zemljiško knjigo so na prvi stopnji pristojna vsa stvarno pristojna sodišča.«.
8. člen
Šesti odstavek 139. člena se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
Za 140. členom se dodata nov naslov in 140.a člen, ki se glasita:
»Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov po notarjih
140.a člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 139. člena tega zakona se lahko zemljiškoknjižni predlog vloži v elektronski obliki, če ga v imenu upravičenega predlagatelja vloži notar.
(2) Po sestavi notarskega zapisa ali ob overitvi podpisa na listini, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, notar stranke pouči, da bo zemljiškoknjižni predlog nemudoma vložil po določbah tega člena, razen če navzoče stranke temu izrecno nasprotujejo. Zapis o pouku, strinjanju oziroma nestrinjanju strank in vložitvi oziroma nevložitvi zemljiškoknjižnega predloga je sestavni del notarskega zapisa oziroma ga notar zapiše na listino, na kateri overja podpis stranke.
(3) Notar vloži zemljiškoknjižni predlog v elektronski obliki v imenu upravičenega predlagatelja, pri čemer mora v elektronsko obliko pretvoriti listine, ki jih je treba po 142. členu tega zakona priložiti zemljiškoknjižnemu predlogu in ki niso sestavljene v elektronski obliki.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zemljiškoknjižnemu predlogu ni treba priložiti pooblastila.
(5) Notar na izvirniku listine, ki jo vrne upravičenemu predlagatelju, zaznamuje, da je bil na njeni podlagi predlagan vpis z navedbo vsebine vpisa.
(6) Listine, ki jih pretvori v elektronsko obliko po tretjem odstavku tega člena, mora notar overiti s svojim elektronskim podpisom.
(7) Šteje se, da je zemljiškoknjižni predlog v elektronski obliki vložen pri zemljiškoknjižnemu sodišču, ko notar po elektronski poti prejme potrdilo informacijskega sistema zemljiškoknjižnega sodišča o prejemu zemljiškoknjižnega predloga v elektronski obliki, pri čemer se šteje, da je poslano elektronsko sporočilo enako prejetemu.
(8) Po prejemu potrdila iz prejšnjega odstavka izda notar upravičenemu predlagatelju potrdilo o vložitvi zemljiškoknjižnega predloga.«.
10. člen
Za 140.a členom se dodata nov naslov in 140.b člen, ki se glasita:
»Prevzemanje podatkov v elektronsko obliko
140.b člen
Ne glede na 139. člen tega zakona podatke, potrebne za vpis v zemljiško knjigo, lahko prevzame v elektronsko obliko zemljiškoknjižno sodišče.«.
11. člen
V prvem odstavku 141. člena se za besedo »listini« vejica in besedilo »tudi če za odločitev o vseh vpisih ni krajevno pristojno isto zemljiškoknjižno sodišče« črtata.
V drugem odstavku se za besedo »nepremičninah« vejica in besedilo »tudi če za odločitev o vseh vpisih ni krajevno pristojno isto zemljiškoknjižno sodišče« črtata.
12. člen
Sedmi odstavek 142. člena se črta.
13. člen
V drugem odstavku 143. člena se za besedo »predlogu« vejica in besedilo »za odločanje o katerem je krajevno pristojno isto zemljiškoknjižno sodišče« črtata.
V četrtem odstavku se za besedo »predlogu« vejica in besedilo »o katerem je krajevno pristojno odločati drugo zemljiškoknjižno sodišče« črtata.
14. člen
Naslov pred 144. členom in 144. člen se spremenita tako, da se glasita:
»Vložitev zemljiškoknjižnega predloga
144. člen
Zemljiškoknjižni predlog se vloži pri kateremkoli zemljiškoknjižnem sodišču.«.
15. člen
145. člen se črta.
16. člen
V prvem odstavku 148. člena se besedilo »oziroma se izreklo za krajevno nepristojno« črta.
17. člen
V prvem odstavku 153. člena se v 2. točki vejica nadomesti z besedo »ali«, 3. točka pa se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
18. člen
Drugi in tretji odstavek 164. člena se črtata.
19. člen
166. člen se črta.
20. člen
Drugi odstavek 167. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
Četrti odstavek 170. člena se črta.
22. člen
V prvem odstavku 171. člena se za besedo »sodišče« vejica in besedilo »ki je krajevno pristojno za odločanje o vpisih pri novi glavni nepremičnini,« črtata.
V četrtem odstavku se beseda »četrti« nadomesti z besedo »tretji«.
Peti odstavek se črta.
23. člen
Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 173. člena se črtajo.
24. člen
Besedilo 174. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi vpisi, ki se nanašajo na vse nepremičnine, ki so predmet skupne hipoteke, se opravijo samo pri glavni nepremičnini in učinkujejo tudi glede drugih nepremičnin, pri katerih je skupna hipoteka zaznamovana.«.
25. člen
V četrtem odstavku 197. člena se besedilo », ne glede na to, katero je krajevno pristojno odločati o vpisih v zvezi s posamezno nepremičnino« črta.
26. člen
V petem odstavku 198. člena se za besedilom »po javnem pooblastilu,« doda besedilo »ter druge osebe, za katere tako določa zakon,«.
27. člen
V 234. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Predlagatelj mora predlogu, ki se nanaša na vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, priložiti potrdilo o plačilu pavšala za objavo oklica o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
(6) Če predlogu, ki se nanaša na vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ni priloženo potrdilo iz prejšnjega odstavka, zemljiškoknjižno sodišče izda sklep, s katerim pozove predlagatelja, da v osmih dneh po prejemu sklepa pošlje potrdilo iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
28. člen
V prvem odstavku 236. člena se besedilo »oziroma se izreklo za krajevno nepristojno« črta.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če predlagatelj tudi v roku iz šestega odstavka 234. člena tega zakona ne pošlje potrdila o plačilu pavšala za objavo oklica o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, zemljiškoknjižno sodišče razveljavi sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in zavrže predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine ter hkrati odloči o zemljiškoknjižnemu predlogu za vknjižbo lastninske pravice.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
29. člen
V 237. členu se v 4. točki besedi »dveh mesecih« nadomestita z besedama »enem mesecu«.
30. člen
V četrtem odstavku 238. člena se besedi »dveh mesecih« nadomestita z besedama »enem mesecu«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Do zagotovitve avtomatskega prevzemanja podatkov iz centralnega registra prebivalstva oziroma poslovnega registra mora zemljiškoknjižno sodišče v primeru spremembe podatkov o osebi, ki dovoljuje vpis v zemljiško knjigo, istovetnost teh podatkov preveriti v centralnem registru prebivalstva oziroma poslovnem registru.
32. člen
Zemljiškoknjižni postopki, začeti pred 1. majem 2009, se končajo po Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03).
33. člen
(1) Določbe novega 140.a člena in 140.b člena zakona se začnejo uporabljati 1. maja 2009.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na splošno krajevno pristojnost, se začnejo uporabljati 1. maja 2009, do tedaj pa se glede krajevne pristojnosti uporabljajo do sedaj veljavne določbe zakona.
34. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-02/93-1/23
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EPA 1894-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti