Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 030-3/2006 Ob-4393/08 , Stran 1729
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in skrbnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekti). 2. Predmet razpisa: namen razpisa je izbrati in finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve ali odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec. 3. Na razpisu lahko kandidirajo: – javni in drugi zavodi in ustanove na področju kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne sodijo v obseg javne službe, – lastniki kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94), – lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register dediščine ali je po mnenju pristojne strokovne službe posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena za Mestno občino Slovenj Gradec ob pogoju, da: – gre za izkazane nadpovprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika zaradi spomeniške funkcije, – imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za premične spomenike ali pogodbo o odkupu), – se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen za javnost, – je za spomenik izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov, – izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na spomeniku, – imajo za prijavljen projekt izdelan izvedbeni načrt s popisom del, iz katerega izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov, – za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu je 21.204,00 EUR. 5. Splošni pogoji razpisa Pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec. Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo realizirani v letu 2008. 6. Merila in kriteriji za izbor Strokovna komisija za kulturo bo za ocenitev prijav uporabila naslednja merila: – pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec, – stopnja ogroženosti spomenika, – strokovna priprava in zaokroženost programa, – finančna konstrukcija programa, – nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku, – dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije, – projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – merila in kriteriji za izbor, – vzorec pogodbe, – obrazec poročila. Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni od dneva objave tega razpisa. 8. Razpisni rok: javni razpis se začne 10. 5. 2008 in traja do 9. 6. 2008. 9. Oddaja in dostava ponudb: prijavitelji morajo prijave oddati na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 9. 6. 2008 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno najkasneje 9. 6. 2008 do 15. ure, v vložišču na sedežu naročnika. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis – kulturna dediščina 2008« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na javni razpis – kulturna dediščina 2008«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več mogoče. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 11. 6. 2008. Odpiranje ponudb ni javno. 11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev po odpiranju ponudb. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel. 02/88-121-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti