Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar), stran 5117.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01,100/02 in 91/07) na 15. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Industrijska cona Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN industrijska cona Slovenske Konjice – Območje Kostroja (Leskovar, Petrič), Uradni list RS, št. 28/03) se spremenita in dopolnita po projektu št. 20/07-SP/ZN, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica v oktobru 2007 in je sestavni del tega odloka.
Razlogi za spremembe in dopolnitve odloka zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice se nanašajo na razširitev obstoječe gostinske dejavnosti gostišča Viking s prenočitvenimi kapacitetami in stanovanjska gradnja.
2. člen
Sestavni del odloka so smernice in mnenja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka podali pristojni organi in organizacije.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA
3. člen
Območje obravnave so parc. št. 545/8, 545/11 in 545/18, vse k.o. Slovenske Konjice, ki ležijo v ZN Industrijska cona Slovenske Konjice. Območje meji kot nepozidana plomba na objekte Leskovar in tiskarno Petrič na vzhodu in zahodu (Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN industrijska cona Slovenske Konjice – Območje Kostroja (Leskovar, Petrič), Uradni list RS, št. 28/03), Tovarniško cesto na severu in asfaltirano javno pot parc. št. 544/19, 544/1 na jugu, ki je istočasno meja ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/86).
Površina ureditvenega območja širitve obsega po podatkih katastra 2667 m2. Območje se funkcionalno navezuje na parc. št. 545/20, k.o. Slovenske Konjice, kjer stojita obstoječa objekta Leskovar.
4. člen
Po osnovni namenski rabi je obravnavano zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se po Urbanistični zasnovi naselja Slovenske Konjice nahaja na območju za proizvodne dejavnosti.
Faktor zazidanosti gradbene parcele Fz je razmerje med zazidano površino vseh stavb in celotno površino gradbene parcele. FZ = (540 + 200 + 240) : 2667 = 0,367.
Faktor izrabe zemljišča Fi (bivši FSI) je razmerje med vsoto brutoetažnih površin objektov nad nivojem terena in površino gradbene parcele. FI = (540 + 486 + 450 + 3 x 200 + 3 x 240) : 2667 = 1,048.
Območje se deli na dva dela:
– večji poslovni del z objektom 1 v severnem delu območja in
– manjši stanovanjski del z objektoma 2 in 3 v južnem delu obravnavanega območja.
Objekt 1 – razširitev dejavnosti gostišča s prenočišči – predstavlja dogradnjo oziroma prizidavo že obstoječega objekta, s čimer se pridobi enovita celota. Obstoječe gostišče Viking bo razširilo gostinsko ponudbo in nadgradilo dejavnost s prenočitvenimi kapacitetami. Objekt bo imel tri etaže. V pritličju objekta bodo konferenčna soba, bar, recepcija, v prvem in drugem nadstropju pa sobe za goste, ki jih bodo uporabljali poslovni partnerji, obiskovalci industrijske cone in praktikanti, udeleženci seminarjev, delavci.
V južnem delu območja obravnave je predvidena stanovanjska gradnja enodružinske hiše (objekt 2) in več stanovanjske hiše – dvojček (objekt 3) ob javni asfaltirani poti.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
5. člen
Pogoji za oblikovanje objekta 1
Predvideva gradnjo poslovnega objekta gabarita 30 m x 18 m, v treh etažah. V pritličju objekta bodo konferenčna soba, bar in recepcija. V dveh etažah bodo sobe za goste s kopalnicami, po principu hotelske ureditve.
Objekt je lociran na vzhodni strani obstoječega gostišča Viking, od njega oddaljen pribl. 6.76 m (6.20 m–7.31 m) in z njim fizično povezan z veznim hodnikom. Novi objekt je s pritlično etažo višinsko umeščen na teren oziroma prilagojen višini v pritličju obstoječega objekta. Višina objekta ne presega višine 12.00 m nad koto pritličja.
Objekt bo grajen klasično in bo arhitekturno oblikovan. Streha dvokapnica bo z minimalnim naklonom in vtopljena za venčnim zidom. Streha pokriva le zadnjo etažo. V nižjih etažah bo streho nadomestila terasa, ki bo orientirana na sever.
Pogoji za oblikovanje objekta 2 in 3
Stanovanjska hiša 2 je locirana na parceli št. 544/18 in delu 545/8, od sosedov odmaknjena 4.0 m in od ceste 6 m. Je podolgovatega tlorisa 10.0 m x 17.00 m, s simetrično streho dvokapnico in prizidkom na severni strani, velikosti 5.00 m x 6.00 m.
Objekt 3 je lociran na parc. št. 545/11, k.o. Slovenske Konjice, je podolgovatega tlorisa 12.0 m x 20.0 m.
Objekta 2 in 3 sta lahko K+P+M, z vkopano kletjo v naravno brežino oziroma P+M brez kleti. Pritličje objektov je višinsko umeščeno na nivo terena oziroma na višino ulice. Nakloni na simetričnih strehah dvokapnicah naj bodo poenoteni od 35° do 40° .
Zunanje površine
Razpoložljive zunanje površine, ki ne bodo utrjene kot dostopi, dovozne ceste in parkirišča, je treba ozeleniti in zasaditi z avtohtonimi drevninami in grmičevjem.
6. člen
Tolerance in etapnost
Toleranca pri tlorisnih merah v razpoložljivih smereh objekta je ± 1.0 m, ob upoštevanju predpisanih odmikov od ceste in mej s sosedi, ki morajo biti 4.0 m.
Višinski gabarit ima toleranco ± 2.0 m. Objekta 2 in 3 imata vkopano klet, ali sta brez kleti, pritličje in mansardo. Objekt 1 pa ima tri etaže nad terenom (pritličje in dve nadstropji).
V grafični prilogi so podani maksimalni zunanji gabariti z gradbeno mejo. Zmanjšanje objekta je dopustno, kolikor to narekuje tehnološka zasnova objekta.
Izvedba gradnje je možna v več etapah.
V prvi etapi bo zgrajen stanovanjski objekt 2 na parceli številka 544/18 in delu parcele številka 545/8, k.o. Slovenske Konjice.
Druga etapa je izgradnja objekta 1 (razširitev dejavnosti Leskovar) s pripadajočo komunalno opremo.
Tretjo etapo predstavlja gradnja stanovanjskega objekta 3 na parceli št. 545/11, k.o. Slovenske Konjice.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
Promet
7. člen
Na območju obravnave je urejen cestni priključek na Tovarniško cesto. Obstoječ prometni režim se ohrani in dogradi v smeri proti jugu in vzhodu, dogradijo se parkirne površine.
Dostop do stanovanjskih hiš bo iz južne strani po asfaltirani cesti (parc. št. 544/4, 544/19 in 544/1, k.o. Slovenske Konjice), ki je v lasti Občine Slovenske Konjice.
Mirujoči promet
Na severni strani gostišča Viking je po veljavnem prostorskem aktu urejeno parkirišče za 40 osebnih vozil, kar zadošča za potrebe parkiranja v obstoječih objektih.
Na dvorišču med obstoječimi objekti in ob novem objektu 1 se dodatno zagotovi parkirišče za 9 + 10 + 11 = 30 avtomobilov. Parkirna mesta so namenjena razširitvi poslovne dejavnosti gostišča Viking. Parkiranje za stanovanjsko gradnjo (objekta 2 in 3) se zagotovi na gradbenih parcelah. Dovoz do objekta 2 se omogoči tudi iz severne strani v kletne prostore v garažo objekta preko parc. št. 545/20 in 545/11, k.o. Slovenske Konjice.
Potrebno število parkirnih mest za objekt 1
Razširitev dejavnosti skupaj postelj 40 (1PM na 2–   10 PM
6 postelj) = 10
Konferenčna soba 418m2 (1PM na 50m2) = 8,36       9 PM
Skupaj na novo za razširitev dejavnosti min. 19     19 PM
Predvidena nova parkirna mesta             30 PM
Na območju predvidenem za parkiranje se čim bliže vhodom v objekt uredijo tri (3) parkirna mesta za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih.
Vodovod
8. člen
1. Predvidena oskrba z vodo bo potekala s priključevanjem na javni vodovod v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice d.o.o., ki je priključen v gostišče Viking. Vodovod DN 150 poteka v pločniku ob obstoječem parkirnem prostoru gostišča Viking.
2. Objekti se bodo oskrbovali s pitno vodo iz javnega vodovoda preko novega vodovodnega priključka, za vsako stanovanjsko enoto posebej.
3. Vodomer se vgradi v tipski vodomerni jašek s tipskim pokrovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upravljavec. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču v lasti investitorja.
4. Interno hidrantno omrežje se obvezno izvede preko merilnega števca.
Kanalizacijsko omrežje
9. člen
Na območju obravnave je upravljavec kanalizacije Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Priključek kanalizacijskih odtokov je možen v kanalizacijska voda, ki potekata na severni strani Tovarniške ceste. V območju zazidave se izdela kanalizacija v ločenem sistemu.
Padavinske vode se iz strešin speljejo direktno v kanalizacijo padavinskih vod, ki poteka v parkirišču parc. št. 479/54. Kolikor ta izvedba ne bo možna, se vode speljejo preko ceste v obstoječi meteorni kanal DN 600 mm ob Tovarniški ulici, ki se zliva proti Dravinji.
Meteorne vode parkirišč, cest in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo povečano onesnaževanje odpadnih vod, se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno dimenzionirane lovilce olj in bencina.
Sanitarne odpadne voda se do izgradnje CČN očistijo v začasni ustrezno dimenzionirani pretočni greznici. Iztok iz greznice se priključi na obstoječi fekalni kanal DN 300 s traso na severni strani Tovarniške ceste.
Elektrika
10. člen
Za interno NN omrežje so podane smernice in mnenje ELEKTRO d.d..
V spremembah in dopolnitvah Zn in projektni dokumentaciji je treba upoštevati:
– kolikor bo na osnovi zakoličbe 20 kV srednje napetostnega kablovoda ugotovljeno, da bo objekt št. 3 lociran na kablovodu, bo treba le-tega prestaviti na novo lokacijo,
– kablovode bo treba na odsekih, kjer bodo po končanih delih ostali pod povoznimi ali asfaltiranimi (betoniranimi) površinami mehansko zaščititi,
– vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni ročno,
– med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamiona in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njim. Po končanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj,
– kolikor gornjim zahtevam ne bo možno zadostiti, bo treba kablovode prestaviti na novo lokacijo, za kar bo treba na Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo.
Objekt 3 je z jugozahodnim vogalom 0,68 m oddaljen od obstoječega 20kV KBV.
Napajanje predvidenih objektov je možno iz transformatorske postaje 20/0,4kV TP Sl. Konjice Blato t-273), za kar bo potrebno:
– v primeru, da obstoječa moč objekta »Viking« ne bo zadoščala za potrebe objekta št. 1, bo treba zgraditi nizkonapetostni kabelski priključek iz prosto stoječe nizkonapetostne omare locirane na jugozahodnem delu obravnavanega območja,
– zgraditi nizkonapetostna kabelska priključka za napajanje objektov št. 2 in 3, iz prosto stoječe nizkonapetostne omare locirane na jugozahodnem delu obravnavanega območja,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za izgradnjo nizkonapetostnih priključkov,
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bodo potekale trase NN priključkov (vse parcele lastne, razen 545/11).
Telefonsko omrežje
11. člen
Za bodeče priključevanje objektov na TK omrežje je treba izdelati projekt priključitve na javno TK omrežje, ki je že priključeno v objekt Viking.
Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode
12. člen
Zgrajena je kotlovnica na lesno bio maso, katere kapaciteta bo zadoščala za nove potrebe razširitve dejavnosti gostišča Viking v objektu 1. V kuhinji gostišča je energent plin.
Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode se v objektu 2 in 3 predvidi uporaba plina oziroma drugega alternativnega obnovljivega energetskega vira.
Uporaba plina praviloma ni obvezna (21. člen Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Slovenske Konjice – Uradni list RS, št. 114/04), kolikor inštalitrana moč vsaj enega energenta ne presega 50kW. V primeru uporabe plina je treba upoštevati smernice Petrol Plin d.o.o., ki je koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v Občini Slovenske Konjice.
Komunalni odpadki
13. člen
V skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04) je predvideno ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
14. člen
Hrup
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo dnevne mejne vrednosti kazalcev hrupa 60 dBA in nočne mejne vrednosti 50 dBA. Z ustrezno protihrupno zaščito objektov je treba zagotoviti, da hrup ne bo presegal zakonsko dovoljenih ravni.
Zrak
Dejavnost v objektih (stanovanja v objektu 2, 3 in razširitev gostinske dejavnosti s prenočitvenimi zmogljivostmi v objektu 1) ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Ogrevanje v objektu 1 bo v I. fazi iz obstoječe kotlovnice na trdo gorivo, ki pa se mora po izvedbi plinifikacije ustrezno preurediti za ogrevanje na plin. Vsi obstoječi in novi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
Vode
Kanalizacija se izdela v ločenem sistemu in bo priključena na javno kanalizacijo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER Z VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
15. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta načrt se nahajajo na potresnem območju VI. do VII. Stopnje po MSK lestvici.
Območje predvidene pozidave se nahaja izven vodovarstvenega in izven poplavnega območja.
Parcele so v severnem delu v ravninskem območju, ki se blago dviga proti jugu v pobočje poraslo s travno rušo. V času ogleda na samih parcelah ali njihovi okolici ni bilo opaziti znakov plazenja pobočij ali višje omočenosti terena.
Sestav temeljnih tal in pogoji temeljenja se določijo pri izdelavi geotehničnega mnenja o pogojih temeljenja.
V skladu z 22. členom ZVPoz so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so med objekti zagotovljeni predpisani odmiki. Na dovozni cesti in dvoriščih so zagotovljene prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Omogočen je varen umik ljudi in premoženja po dovozni cesti, pločniku in nepozidanih površinah. Oskrba s požarno vodo bo zagotovljena z izgradnjo hidrantov.
Investitorji objektov, za katere bo pri pripravi PGD dokumentacije obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pridobiti požarno soglasje.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
16. člen
Investitor mora pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri gradnji in uporabi objekta in naprav ter izrabi zemljišča upoštevati:
– določila tega odloka,
– ne sme spreminjati namembnosti v objektih,
– lastniki oziroma uporabniki objektov ne smejo nasprotovati dejavnostim v okolici območja obravnave, ki se in se bodo izvajale skladno z določili v sedaj veljavnih prostorskih aktih (ZN industrijska cona Slovenske Konjice).
Za komunalno opremo zemljišč v območju sprememb in dopolnitev ZN je odgovoren investitor.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice in Upravne enote Slovenske Konjice.
Z uveljavitvijo tega odloka na obravnavanih parcelah prenehajo veljati določila odloka o ZN industrijska cona (Uradni list SRS, št. 41/86).
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2008-9
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti