Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2024. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«, stran 5114.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 161. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07), 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji na 15. seji dne 15. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE« kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora (v nadaljevanju: Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE) za izvrševanje nalog iz pristojnosti občine na področju urejanja prostora za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v nadaljevanju: občin SAŠE).
2. člen
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE je organiziran kot ena izmed notranjih organizacijskih enot Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
3. člen
Ustanoviteljice so:
1. Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava
2. Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče
3. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
4. Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
5. Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
6. Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje
7. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji
8. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki in
9. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE uredile z dogovorom, ki ga bodo podpisali župani.
2. NALOGE IN DELO URADA ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.
Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.
5. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE izvajal za posamezno občino, opredeli v dogovoru iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
6. člen
Upravni akti, ki jih izdajajo javni uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE, imajo v glavi naziv in ime krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Javni uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE morajo pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo določeno področje njihovega dela, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Javni uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE odgovarjajo za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine.
7. člen
Delo urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE skladno s pooblastili vodi vodja urada, ki ga imenuje in razrešuje župan Mestne občine Velenje. Župani ostalih občin ustanoviteljic dajo k imenovanju in razrešitvi vodje urada predhodno mnenje.
Vodja urada predstavlja in zastopa urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE, organizira opravljanje nalog urada ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
8. člen
Delo v okviru urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE se bo opravljalo z zaposlenimi v uradu, po potrebi pa tudi pogodbeno z ustreznimi zunanjimi izvajalci, skladno s predpisi.
3. SREDSTVA ZA DELO URADA ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE
9. člen
Sredstva za delo urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih in sicer na podlagi:
– števila zaposlenih v uradu za določeno občino ustanoviteljico,
– obsega dela določenega z mesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico ter
– deleža posamezne občine glede na število prebivalcev in površino posamezne občine do števila vseh prebivalcev in površine teh občin.
Podrobneje se bo način financiranja določil z dogovorom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
4. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Mestna občina Velenje se zaveže za potrebe ostalih občin ustanoviteljic zaposliti dogovorjeno število javnih uslužbencev.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE tako, da svojo namero pisno poda županu Mestne občine Velenje. Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do urada za okolje in prostor občin SAŠA REGIJE in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Urad za okolje in prostor občin SAŠA REGIJE prevzame od občin ustanoviteljic upravne in druge naloge ter pristojnosti in prične z delom za posamezno občino skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
5. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu zadnje občine ustanoviteljice.
Št. 007-0005/2008-9
Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti