Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2008. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje, stran 5087.

Na podlagi 55. do 61. člena ter v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. in 107. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 26. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 23/04, 22/06 – popravek) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, št. projekta P 107800, z datumom januar 2008.
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
A) Besedilo, v obsegu:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN;
– ureditveno območje OPPN;
– načrtovane prostorske ureditve;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN;
– rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov, ohranjanje narave ter celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo;
– dopustna odstopanja.
B) Kartografski del, v obsegu:
1.   Načrt namenske rabe prostora:
1.1   Izsek iz kartografskega delaprostorskih
    dokumentov občine              M 1:5000
1.2   Lega prostorske ureditve v širšem območju  M 1:10000
2.   Načrt ureditvenega območja:
2.1   Načrt parcel                M 1:1000
2.2   Geodetski načrt               M 1:500
2.3   Ureditveno območje             M 1:5000
3.   Načrt prostorske ureditve:
3.1   Pregledna situacija             M 1:5000
3.2   Energetska, komunalna in druga
    gospodarska infrastruktura         M 1:1000
3.3   Vplivi in povezave s sosednjimi
    enotami urejanja              M 1:10000
3.4   Vplivi in povezave s sosednjimi
    enotami urejanja
    – variantna rešitev             M 1:10000
3.5   Vplivno območje               M 1:1000.
II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Občinski podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje, na območju k.o. Žabnica, Bitnje in Stražišče.
Ureditveno območje OPPN za izgradnjo komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje in Zgornje Bitnje se nahaja južno od naselja Kranj, vzdolž regionalne ceste R1 210/1109 Kranj–Škofja Loka ter zajema cca 168 ha površin s pretežno individualno stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi (šolstvo, oskrba, kmetijske in manjše obrtno-poslovne dejavnosti).
Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča, na katera sega predvidena gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega območja.
4. člen
(ureditveno območje)
Celotno ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel v naslednjih katastrskih občinah: k.o. Žabnica, k.o. Bitnje in k.o. Stražišče in je razvidno iz grafičnega prikaza Načrt ureditvenega območja (list št. 2.3.).
Gradnja posameznih predvidenih objektov in naprav bo potekala po naslednjih zemljiščih:
Katastrska občina Stražišče
zemljišča parcelne št.:
588/1, 589/4, 629, 657/5, 660, 665/0, 671, 1257/1, 1257/2 in 1258.
Katastrska občina Bitnje
zemljišča parcelne št.:
2/5, 3, 5/1, 5/6, 5/16, 6/4, 6/9, 6/10, 6/12, 6/14, 6/15, 9/14, 9/17, 9/18, 10/2, 11/1, 14/5, 16/1, 17/3, 18, 22, 23/1, 24/1, 34/5, 34/7, 34/8, 40/1, 40/2, 43/2, 45/1, 52/3, 52/7, 55/3, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 61/2, 62/1, 62/2, 65/2, 66/2, 75/10, 80/6, 80/9, 89, 92/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/3, 95/6, 95/7, 100/3, 111, 112/2, 113/4, 114, 115, 124, 126, 127/2, 128/1, 128/2, 129, 136, 137/3, 138, 141/6, 141/7, 141/10, 141/14, 141/15, 141/17, 141/18, 141/19, 142/7, 148, 149/3, 149/4, 150/1, 150/2, 151/2, 152/1, 152/3, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 157, 160, 164/2, 165/1, 165/2, 166, 167/2, 168, 170, 177, 178/1, 178/3, 178/4, 178/5, 180, 181, 184/4, 192/9, 192/10, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 198/1, 207/1, 212/1, 212/4, 212/7, 213/2, 214, 215/3, 220/1, 221/5, 222/1, 222/2, 223/2, 224/1, 224/2, 225/4, 230/1, 238, 239, 240, 241, 241/1, 242/1, 250, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 254, 255/1, 256, 268/1, 268/3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/9, 269/6, 269/8, 270/3, 270/4, 285/2, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/4, 291, 294/1, 295, 296/2, 296/4, 297/2, 298/1, 298/2, 299/3, 300, 301, 302/1, 302/2, 303, 304/2, 305/1, 305/8, 306, 307/1, 307/2, 308, 309/1, 309/2, 310/1, 314/1, 314/4, 314/8, 315/1, 316/1, 316/2, 316/3, 317, 318/1, 318/2, 319/2, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325/2, 325/3, 327/1, 327/5, 329/3, 330/1, 330/2, 330/3, 331/1, 331/2, 334/2, 335, 336/2, 336/3, 337, 339/1, 339/3, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 340, 341/2, 344, 345, 346/2, 349, 350/1, 350/2, 351, 352/1, 352/2, 353/1, 353/3, 354, 355, 357/1, 357/2, 357/41, 358/1, 358/4, 359/2, 365/2, 472/3, 473/1, 495/2, 516/1, 518/2, 518/5, 518/7, 518/11, 521/3, 524/1, 524/5, 524/6, 524/8, 534/1, 534/3, 537/3, 540/1, 540/3, 540/5, 1446/2, 1447/5, 1447/9, 1450/2, 1450/4, 1451, 1453/2, 1488/1, 1488/12, 1488/15, 1488/18, 1489/6, 1489/8, 1490/1, 1490/8, 1490/11, 1491/1, 1491/4, 1491/5, 1491/7, 1491/8, 1493/1, 1493/4, 1493/11, 1493/13, 1494/1, 1497/8, 1499/6, 1500/1, 1500/2, 1500/6, 1500/8, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1504/1, 1504/4, 1505/1, 1507/2, 1514/2, 1525, 1535/4, 1535/5, 1535/14, 1574/2, 1590/1, 1590/2, 1593/2, 1595/1, 1595/2, 1609, 1635/1, 1644/1, 1644/2, 1644/12, 1653/1, 1654, 1655/2, 1655/7, 1669/1, 1670/3, 1671/2, 1681/1, 1682/2, 1687, 1688, 1689, 1695/4, 1696/2, 1697, 1698/1, 1725/3, 1748, 1749, 1812/1, 1941/1, 2040/1, 2075/2, 2101/2, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2135/2, 2135/4, 2136/3, 2137, 2138/4, 2138/6, 2143/3, 2143/4, 2715/1, 2715/2, 2715/3, 2715/4, 2715/6, 2715/7, 2715/8, 2715/9, 2715/13, 2715/14, 2715/15, 2715/17, 2715/18, 2715/20, 2715/21, 2715/23, 2715/24, 2715/25, 2715/26, 2715/27, 2715/28, 2716/1, 2716/2, 2717, 2718/3, 2718/4, 2722/2, 2723, 2725/1, 2725/3, 2727/1, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2728/1, 2728/2, 2732, 2732/1, 2732/2, 2734, 2737, 2790/1, 2791/1, 2791/2, 2791/7, 2792/3, 2792/4, 2793/1, 2794/1, 2794/2, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2796, 2833/1, 2833/2, 2833/4, 2833/10, 2833/16, 2833/18, 2833/29, 2833/31, 2833/32, 2833/33, 2833/46, 2833/47, 2833/51, 2833/54, 2898, 2900.
Katastrska občina Žabnica
zemljišča parcelne št.:
1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 7/2, 7/4, 34, 35/1, 108, 111, 112/1, 151, 154, 298, 877/2, 1163, 1166/1, 1204, 1205, 1208, 1252, 1255, 1256, 1308, 1309, 1311, 1364, 1412/1, 1419/2, 463/3, 463/5, 1466/1, 1469/1, 1508/2, 1509, 1510/1, 1510/3, 1515/1, 1519, 1562, 1564/1, 1572/1, 1577/1, 1617, 1624, 1624/1, 1627, 1631, 1686, 1688, 1696, 1697/1, 1700, 1753, 1754, 1808, 1811, 1812, 1861, 1866, 1871/1, 1871/2, 1918, 1921/1, 1923, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1964/1, 1966/1, 1966/2, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1973/3, 1973/4, 2020/1, 2020/4, 2021, 2029, 2030, 2084, 2085/1, 2089/1, 2089/2, 2089/5, 2913/2, 2916/4, 2927/2, 2937/9, 2940, 2945/1, 2945/5, 2952/2, 2953/2, 2953/4, 2954/12, 2960/3, 2960/7, 2960/8, 2961/4, 2966/1, 2969/1, 2973/6, 2975/3, 2977/1, 2977/3, 2979/1, 2979/4, 2988, 2990/2, 2995/3, 2996/1, 2996/4, 2996/7, 2996/21, 2996/27, 2997/4, 3000/1, 3002/1, 3002/2, 3002/4, 3004/1, 3004/8, 3004/9, 3004/21, 3009/3, 3010/1, 3010/2, 3018/3, 3019/1, 3019/3, 3019/5, 3019/6, 3019/8, 3023/1, 3023/2, 3023/3, 3024, 3025/5, 3026/1, 3043/1, 3043/2, 3044, 3047, 3049/1, 3050, 3051, 3053, 3064/1, 3064/2, 3064/4, 3064/9, 3064/14, 3064/18, 3064/19, 3065/3, 3066/2, 3066/4, 3067/1.
Gradnja je v okviru dopustnih odstopanj možna tudi po drugih zemljiščih znotraj ureditvenega območja.
Nove parcelacije zemljišč zaradi načrtovanih prostorskih ureditev v OPPN niso predvidene, jih je pa možno izvesti za posamezne objekte in naprave javne gospodarske infrastrukture.
III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(vrste prostorskih ureditev)
Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj:
– gradnja fekalne kanalizacije z vsemi črpališči,
– gradnja meteorne kanalizacije s ponikovalnimi polji,
– obnova in dograditev obstoječega vodovoda in hidrantnega omrežja,
– položitev cevne kanalizacije za javno razsvetljavo ter
– obnova cest, na katerih so z zgoraj navedenimi gradnjami predvideni posegi.
6. člen
(fekalna kanalizacija)
Predvidena je gradnja ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki omogoča priključevanje obstoječih in bodočih objektov na ureditvenem območju.
Kanalizacijski sistem pretežno sestavljajo gravitacijski vodi, na območjih depresij pa so potrebna črpališča. Za priključitev osrednjega in južnega dela območja na obstoječo kanalizacijo je potrebno prečrpavanje s črpališči in tlačnimi kanali.
Primarni kanali, ki odvajajo komunalne odpadne vode iz obravnavanih naselij so:
– kanal B1 do črpališča Č1; odvaja komunalne odpadne vode iz naselij Srednje Bitnje in iz vzhodnega dela Zgornjih Bitenj,
– kanal B2 do črpališča Č2; odvaja komunalne odpadne vode iz naselij Spodnje Bitnje, Šutna in Žabnica,
– kanal B3 do črpališča Č3; odvaja komunalne odpadne vode zahodnega dela Zgornjih Bitenj,
– kanal B4 do črpališča Č1; odvaja komunalne odpadne vode zahodnega dela Srednjih Bitenj,
– kanal B5, ki se priključi na kanal B2; odvaja komunalne odpadne vode naselja Šutna in dela Žabnice,
– kanal B6 se priključi na obstoječ kanal, ki vodi do centralne čistilne naprave Kranj in odvaja komunalne odpadne vode celotnega obravnavanega območja,
– tlačni kanal BT1 od črpališča Č1 do gravitacijskega kanala B6,
– tlačni kanal BT2 od črpališča Č2 do črpališča Č1,
– tlačni kanal BT3 od črpališča Č3 do gravitacijskega kanala B6,
– tlačni kanal BT4 od črpališča Č4 do gravitacijskega kanala B3.
Vsi navedeni kanali so premera do 400 mm.
Fekalna kanalizacija znotraj območja (primarni zbirni kanalizacijski sistem Bitnje–Žabnica) poteka v glavnem v cestnem telesu, deloma pa po drugih površinah.
Mesto priključitve na centralno čistilno napravo Kranj: komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja se zbirajo v obstoječem zbirnem jašku v vzhodnem delu Zgornjih Bitenj (oznaka jaška 5412, parc. št. 1525, k.o. Bitnje), od koder se po obstoječem kanalu vodijo do centralne čistilne naprave Kranj.
Na mestih, kjer je potrebno črpanje, so predvidena črpališča. Črpališča so locirana v črpalnih jaških neposredno ob trasi fekalne kanalizacije s priključnim nizkonapetostnim vodom in priključno ter krmilno omarico.
Uporabljeni morajo biti ustrezno dimenzionirani profili, materiali pa zagotavljati ustrezno vodotesnost kanalizacijskega omrežja.
Na poplavnih površinah povečanih za varnostno višino 0,5 m nad koto pričakovane vode je potrebno izvesti vodotesne jaške. Jaški morajo biti preverjeni in dimenzionirani na obremenitev vzgona.
7. člen
(meteorna kanalizacija)
Odvajanje padavinskih voda obsega odvodnjavanje s cest in javnih površin, po katerih poteka izgradnja novega fekalnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.
Padavinske vode s cest in ostalih javnih površin bodo v severnem delu obravnavanega območja speljane v meteorno kanalizacijo z odtokom v potok Žabnica. V osrednjem delu, kjer potok Žabnica ni reguliran, se bo padavinska voda odvajala v ponikovalna polja, ki so predvidena na vzhodnem robu obravnavanega območja. V južnem delu se padavinske vode vodijo v potok Žabnica.
Trasa meteorne kanalizacije poteka praviloma vzporedno s fekalnim kanalom.
Preden bo zagotovljeno zadrževanje zalednih voda vodotokov Žabnica in Trenča nad naseljem Zgornje Bitnje, se lahko v potok Žabnica odvaja le območje Žabnice. Struga potoka je na tem delu regulirana in potok že ponika v podtalje.
V primeru, da se na posameznem meteornem kanalu predvidi zadrževanje padavinskih voda, je možen izpust le-tega v potok Žabnica že pred izvedbo zadrževanja zalednih voda vodotokov Žabnica in Trenča.
Kjer je predvideno odvodnjavanje in razbremenjevanje v površinske odvodnike, je potrebno predvideti izdelavo hidrološko-hidravlične presoje obremenitve recipienta z vplivi na visokovodne razmere dolvodno iztoka. Pri tem se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost območij.
Ponikovalna polja so izvedena iz perforiranih betonskih kanalizacijskih cevi in obsuta z gramozom. Na začetku vsakega ponikovalnega polja se zgradi usedalnik.
Padavinske vode iz manipulativnih in strešnih površin v zasebni lasti je potrebno ločeno zadrževati ali ponikati.
8. člen
(vodovod)
Predvidena je obnova primarnega in sekundarnega vodovodnega sistema na območju od Zgornjih Bitenj do Žabnice.
Hidrantno omrežje ni ločeno od vodooskrbnega in mora biti zasnovano v skladu z zahtevami veljavnih tehničnih smernic in normativov.
Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi. Na vseh odcepih so predvideni vodovodni jaški.
Za napajanje obravnavanega območja se zaradi izboljšanja hidravličnih razmer dodatno predvidi izgradnja vodovoda od rezervoarja Stražišče do Zgornjih Bitenj v dolžini cca 1980 m, ki pa ni predmet tega OPPN.
9. člen
(javna razsvetljava)
Hkrati z gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda je predvidena položitev primarne trase cevne kanalizacije za javno razsvetljavo.
10. člen
(obnova cest)
Hkrati z gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda je na delih, kjer se bo izvajala gradnja, predvidena tudi obnova cest.
Vse dele vozišč se po izgradnji obravnavane komunalne infrastrukture obnovi.
11. člen
(križanja in približevanja z obstoječimi javnimi infrastrukturnimi vodi)
Pri načrtovanju predvidenih tras je upoštevan potek obstoječih in predvidenih infrastrukturnih vodov in naprav po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravljavci. Predvidena so sledeča križanja in približevanja obstoječim infrastrukturnim vodom: vodovod, elektrika, telekomunikacijsko omrežje, plinovod. Pri projektiranju so bili upoštevani pogoji in minimalne razdalje križanj in približevanj, ki so jih v svojih smernicah podali upravljavci.
Vse obstoječe infrastrukturne vode je potrebno pred pričetkom del zakoličiti in po potrebi ustrezno zaščititi. V času gradnje je potrebno vsa dela v bližini vodov izvajati v skladu s pogoji in pod nadzorom upravljavcev.
Načrtovanje in gradnja posameznih vodov mora potekati istočasno in medsebojno usklajeno z upoštevanjem odmikov pri vzporednem potekanju in vertikalnem in horizontalnem križanju posameznih infrastrukturnih vodov.
Omrežja se praviloma izvedejo podzemno.
Morebitno potrebne prestavitve obstoječih infrastrukturnih vodov se izvede v skladu s predhodnimi zahtevami upravljavca.
IV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
12. člen
(etapnost izvedbe)
Gradnja objektov in naprav komunalne infrastrukture se lahko izvaja po delih, fazah oziroma etapah.
13. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba opravita na način, ki bo čim manj moteč ter da se ohranijo oziroma izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Investitor in izvajalec morata upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
14. člen
(monitoring)
Edini vir emisij bo hrup črpališč, ki pa je nepomemben vir hrupa za obremenitev sosednjih stanovanjskih objektov, zato meritve niso predvidene.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV, OHRANJANJE NARAVE TER CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(varstvo okolja)
Rešitve v zvezi z varstvom okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje so zbrane v strokovnih podlagah »Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje« (Marbo, d.o.o., št. 119/1-2006, maj 2007), kjer je opisano in ocenjeno obstoječe stanje v prostoru, značilnosti posegov in ovrednoteni njihovi vplivi na okolje.
Iz navedenega elaborata izhaja, da je gradnja predvidene infrastrukture sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo obratovanje tovrstnih objektov ter v poročilu navedenih smernic, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objektov in naprav ne bo presegel dopustne stopnje obremenjevanja okolja.
Z izgradnjo predvidene kanalizacije se bo bistveno zmanjšala količina odpadnih vod, ki so se neočiščene odvajale v okolje, torej bo gradnja vplivala na izboljšanje okolja.
16. člen
(varstvo voda)
Zaradi gradnje predvidene komunalne infrastrukture se kakovost voda in vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji je potrebno posebej varovati območja, kjer predvideni vodi prečkajo vodotok ali se mu približajo oziroma posegajo v njegov priobalni pas.
Na brežinah in priobalnem pasu naj bo gradnja objektov javne infrastrukture načrtovana tako, da ne ovira pretoka visokih voda.
Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na naravne in umetne vodotoke s stalno ali občasno vodo, na vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost terena ali erozijske procese in ki se nahajajo v ožjem ali širšem poplavnem območju ali v vplivnem območju naravnih ali umetnih vodotokov, vodnih teles, izvirov, talne vode, labilnih in erozijsko občutljivih terenov, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
17. člen
(varstvo tal)
Gradbišče naj bo omejeno na ureditveno območje OPPN. Zagotoviti se morajo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal in vode oziroma zagotovljeno takojšnje ukrepanje v primeru nesreče.
Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je potrebno predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
18. člen
(varstvo narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali posebnih varstvenih območij. V čimvečji možni meri naj se ohranjajo vsa večja drevesa, žive meje in stari sadovnjaki ter vegetacija ob vodotokih in kanalih.
19. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Varovana območja kulturne dediščine in objekti kulturne dediščine na obravnavanem območju OPPN so razvidni iz grafične priloge Načrt prostorske ureditve (list št. 3.2.).
Vse objekte kulturne dediščine (kapelice, znamenja, domačije in spomenike) je potrebno med potekom gradnje pred morebitnimi poškodbami fizično zavarovati z gradbenimi panoji.
Trasa vodov ne posega na parkovne ureditve okolice objektov kulturne dediščine.
Vse med gradnjo prizadete površine se po zaključku del sanirajo in po potrebi ozelenijo.
Odlaganje orodja in drugega gradbenega materiala v bližino varovanih objektov in dreves ni dovoljeno.
Obstoječi normalni prečni profil cestišča se ohrani. Hišni pragovi morajo po končani gradnji komunalne infrastrukture ostati nad nivojem cestišča.
Za vsa dela na obstoječih in novih trasah je potrebno zagotoviti arheološki nadzor. V vseh območjih, kjer so predvidene nove trase komunalnih vodov, je pred deli potrebno zagotoviti arheološki sistematski površinski pregled.
Na območju OPPN se nahajajo naslednji objekti in varovana območja kulturne dediščine:
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Naselje      |Objekti kulturne   |Evidenčna številka |
|          |dediščine       |dediščine     |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Zgornje Bitnje   |Prazgodovinske gomile |EŠD 5551      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Zgornje Bitnje   |Sitarska hiša     |EŠD 20633     |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Zgornje Bitnje   |Cerkev sv. Tomaža   |EŠD 1927      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Kapela ob cesti    |EŠD 21448     |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Domačija Srednje   |EŠD 20631     |
|          |Bitnje 34       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Domačija Srednje   |EŠD 20630     |
|          |Bitnje 28       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Domačija Srednje   |EŠD 20632     |
|          |Bitnje 29       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Domačija Srednje   |EŠD 22177     |
|          |Bitnje 30       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Srednje Bitnje   |Kulturna krajina   |EŠD 683      |
|          |Bitnje        |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Spodnje Bitnje   |Spominska plošča   |EŠD 21441     |
|          |Romanu Smoletu – Mišku|          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Spodnje Bitnje   |Ostanki rimske stavbe |EŠD 5553      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Spodnje Bitnje   |Cerkev sv. Nikolaja  |EŠD 2712      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Spodnje Bitnje   |Ostanki cerkve sv.  |EŠD 9347      |
|          |Vida         |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Spodnje Bitnje   |Mežnarija Spodnje   |EŠD 21799     |
|          |Bitnje 13       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Domačija Žabnica 5  |EŠD 21676     |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Spominska plošča   |EŠD 21440     |
|          |Tonetu Šifrerju    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Spomenik NOB     |EŠD 2527      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Villa rustica     |EŠD 5571      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Pokopališče      |EŠD 22368     |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Cerkev sv. Urha    |EŠD 2711      |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Žabnica      |Spominska plošča   |EŠD 21442.     |
|          |ustanovitvi OF    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
20. člen
(varstvo pred hrupom)
V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko določene ravni hrupa iz veljavnih predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.
V času obratovanja predvidene komunalne infrastrukture dodatni ukrepi niso potrebni.
21. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
22. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
Globina polaganja posameznih vodov po končanem posegu ne sme ovirati kmetijske proizvodnje.
Časovna dinamika izgradnje komunalne infrastrukture mora biti takšna, da v najmanjši možni meri ovira kmetijsko proizvodnjo.
23. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov oziroma se jih ustrezno predela. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.
Začasna deponija gradbenega materiala mora biti locirana izven poplavnega območja ter izven vodnega in priobalnega zemljišča ter izven kmetijskih in gozdnih zemljišč.
24. člen
(vplivno območje)
V času gradnje bodo v vplivnem območju poleg zemljišč, po katerih potekajo posamezni infrastrukturni vodi in naprave, tudi vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN.
V času obratovanja komunalne infrastrukture ne bo negativnih vplivov na okolje. Posredno bo imela izgradnja predvidene kanalizacije predvsem pozitivne vplive na okolje, saj bo bistveno zmanjšana količina odpadnih vod, ki se neočiščene odvajajo v okolje. Vplivno območje v času obratovanja zajema vsa zemljišča, po katerih poteka gradnja predvidenih objektov in naprav.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
26. člen
(poplavna varnost)
Obstoječe stanje struge potoka Žabnica ne zagotavlja poplavne varnosti območja. Odvajanje meteorne kanalizacije v vodotok Žabnica na delu, kjer poplavna varnost ni zagotovljena, do zagotovitve zadrževanja zalednih voda ni dovoljeno, razen v primeru, ko se na posameznem meteornem kanalu predvidi zadrževanje padavinskih voda. S tem se poplavna varnost ne bo poslabšala.
VII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
27. člen
(pogoji za priključitev na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje)
Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja je priključitev objektov na to omrežje obvezna v skladu z odlokom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter padavinske vode v Mestni občini Kranj.
Na javni vodovod se uporabniki priključijo v skladu s pogoji, katere določa odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Kranj.
VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
28. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji načrtovanih prostorskih ureditev so dopustni premiki tras komunalnih naprav ter odstopanja od tehničnih rešitev, ki so določene z OPPN, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu ali če pri nadaljnjem preučevanju razmer na terenu pride do tehničnih rešitev, ki so primernejše z okoljevarstvenega, hidrotehničnega, funkcionalnega ali materialnega vidika.
Vse dimenzije, navedene v tem odloku, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji PGD.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
IX. SEZNAM PRILOG
OPPN ima naslednje priloge, ki so njegov sestavni del:
1. Izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Kranj;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage:
– Strokovne podlage za energetsko, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo – fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, št. K 107800 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., maj 2007),
– Rešitve v zvezi z zavarovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, št. 119/1-2006 (izdelal: Marbo d.o.o., maj 2007);
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Kranj.
30. člen
(vpogled)
OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
31. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2006-48/01
Kranj, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti