Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 41001-70/2008 Ob-4410/08 , Stran 1731
I. Predmet sofinanciranja po tem razpisu: 1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za učence osnovnih in dijake srednjih šol; 2. udeležba na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih in dijake srednjih šol; 3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborov, šol in delavnic za učence, dijake ter dodiplomske študente, ki za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti in je med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor, če se program izvaja na območju Mestne občine Maribor, oziroma 70%, če se program izvaja izven njenega območja na območju RS in ni izvedljiv na območju Mestne občine Maribor; 4. dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih učencev, dijakov in dodiplomskih študentov), udeležba učencev, dijakov ter dodiplomskih študentov na (praviloma) počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti) in aktivna udeležba posameznikov na strokovnih, tudi mednarodnih srečanjih (učenci, dijaki ali dodiplomski študentje); 5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti na mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora« v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«; 6. izvedba drugih projektov s področij izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in so namenjeni dodatnemu izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok in mladine na navedenih področjih z aktivnim ustvarjalnim delom mladih (strokovna, tudi mednarodna srečanja) in na katerih je med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor. I. Pogoji za prijavo in kriteriji za izbor 1. Splošni pogoji in kriteriji: – Na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi, realizirani najkasneje do 30. 11. 2008. – Vloge na razpis morajo biti napisane v slovenskem jeziku, na ustreznih obrazcih (prijavnicah) glede na to, na katero točko (predmet) razpisa se vloga nanaša ter opremljene z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Vsi obrazci so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na naslovu: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta 1, soba 351 ali 357, in na spletnih straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si. – Če prijavitelj na razpis prijavlja več programov, je potrebno za vsak program pripraviti ločeno vlogo (tudi v okviru iste točke razpisa) ter priložiti seznam prijavljenih programov. – Izvajalec razpisa si pridržuje pravico prerazporeditve prijav med točkami razpisa. – Razpis ne vključuje sofinanciranja dejavnosti na področju športa. – Po tem razpisu se ne sofinancirajo programi, za katere bo izvajalec prejel sredstva iz drugih virov Mestne občine Maribor. 2. Dodatni pogoji za prijavo, kriteriji za izbor in merila za sofinanciranje za posamezne točke (predmet) razpisa Pod 1. točko se lahko prijavijo izvajalci javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti urejen pravni status za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Prijavljeni programi morajo biti izvedeni na območju Mestne občine Maribor. Razpis prijavljenega programa mora biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni stroški osnovne priprave za izvedbo tekmovanja (priprava in objava razpisa, administrativni stroški priprave gradiv za tekmovanje, objava rezultatov, stroški priznanj in diplom) ter stroški ocenjevanja. Prednostno bodo obravnavani programi z nižjo kotizacijo. Pod 2. točko se lahko prijavijo osnovne in srednje šole, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in organizirajo sodelovanje svojih učencev in dijakov na območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju. Predmet sofinanciranja so stroški kotizacije, za udeležbo na tekmovanjih izven Mestne občine Maribor tudi stroški potovanja in bivanja za učence in dijake, občane Mestne občine Maribor. Pod 3. točko se lahko prijavijo izvajalci javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu, in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti urejen pravni status za izvajanje izobraževalno-raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti. Prijavljeni programi morajo biti izvedeni v času počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim letom). Razpis prijavljenega programa mora biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni stroški izvedbe programa. Prednostno bodo obravnavani programi z nižjo kotizacijo za udeležence, z večjim deležem udeležencev iz Mestne občine Maribor in izvedeni na območju Mestne občine Maribor. Za programe, izvedene na območju Mestne občine Maribor, je delež sofinanciranja vezan na celotne materialne stroške izvedbe programa, za programe, izvedene izven območja Mestne občine Maribor, pa sorazmeren deležu njenih občanov med udeleženci programa. Pod 4. točko se lahko prijavijo posamezniki v starosti do 24 let s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor in statusom rednega učenca/dijaka/dodiplomskega študenta ter imajo priporočilo (s kratko utemeljitvijo, vključno s predstavitvijo dosedanjih dosežkov pri šolanju ipd.) šole, v kateri imajo status rednega učenca/dijaka/dodiplomskega študenta (če gre za vzporedno izobraževanje izven smeri rednega izobraževanja, je potrebno tudi priporočilo ustrezne druge strokovne institucije), pri aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih pa tudi dokazilo/povabilo o aktivni udeležbi z izjavo, da za sodelovanje niso prejeli plačila. Predmet sofinanciranja je cena programa (praviloma kotizacija). Pod 5. točko lahko mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi prijavijo strokovne delavce šole, ki na šoli opravljajo naloge mentorja ali koordinatorja raziskovalne ali invencijske dejavnosti ter aktivno sodelujejo v projektu »Mladi za napredek Maribora«. Predmet sofinanciranja je dodatno izobraževanje, katerega vsebina je neposredno vezana na vsebino programa »Mladi za napredek Maribora« (praviloma kotizacija). Pod 6. točko se lahko prijavijo izvajalci javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu, in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti urejen pravni status za izvajanje izobraževalno-raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti. Prijavljeni programi morajo biti izvedeni na območju Mestne občine Maribor in praviloma v času počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim letom). Razpis prijavljenega programa mora biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni stroški izvedbe programa. Prednost pri izboru imajo vsebinsko kvalitetnejši programi (reference …), ki so namenjeni predvsem izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok in mladine ter vključujejo večji delež mladih iz Mestne občine Maribor. III. Višina razpoložljivih sredstev: za sofinanciranje po tem razpisu bo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 razpoložljivih predvidoma 18.000 EUR. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in razpoložljivih sredstev ter lahko znaša največ do 50% stroškov, ki so predmet sofinanciranja oziroma največ do višine kotizacije (II. 2. točka razpisa). IV. Rok in način prijave na razpis Razpis je odprt do 10. 9. 2008 z dvema rokoma za oddajo vlog, in sicer: – prvi rok – 15 dni od dneva objave razpisa, – drugi rok – 10. september 2008. Sofinanciranje projektov na osnovi vlog, prispelih v drugem roku, bo odvisno od porabe sredstev v prvem roku. V primeru porabe vseh sredstev v prvem razpisnem roku bo razpis zaključen in drugi razpisni rok preklican na spletnih straneh Mestne občine Maribor ob objavi rezultatov prvega razpisnega roka. Vlagatelj mora vse vloge na ta razpis oddati v enem paketu, vloge za vsak posamezen prijavljen program s pripadajočimi prilogami morajo biti v paketu ločene, priložen mora biti seznam vlog. Vloge je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z oznako na kuverti »ne odpiraj – vloga na razpis Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti«. Nepravilno posredovane in po roku prispele vloge ne bodo obravnavane. V. Odpiranje vlog, sprejemanje odločitev in obveščanje o izidu razpisa Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla komisija strokovne službe Mestne občine Maribor za področje šolstva predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani, da jih dopolnijo v roku 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom, bodo zavržene. Vloge bo obravnavala Komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in predlagala odločitve, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor. Komisija bo vloge obravnavala v skladu s tem razpisom in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07). Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Vlagatelji lahko v roku 8 dni od prejema obvestila vložijo pritožbo na odločitve župana, na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1. Pritožbe bo obravnavala navedena komisija in županu Mestne občine Maribor predlagala odločitve. Z izvajalci za sofinanciranje izbranih programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju bo za vse izbrane programe posameznega izvajalca skupna in bo sklenjena pod pogojem, da skupni odobreni znesek sofinanciranja za posameznega izvajalca ne bo nižji od 150,00 EUR (ne velja za 4. točko razpisa). Dodatne informacije v zvezi z razpisom so dosegljive na naslovu: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta 1 (Zdenka Bergoč, tel. 22-01-298, soba 351/III).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti