Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 292/08 Ob-4430/08 , Stran 1703
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Londonu med 1. 11. 2008 in 1. 12. 2009; financiranje stroškov najemnine, stroškov rednega vzdrževanja, morebitne osnovne opreme umetniškega stanovanja v Londonu ter stroškov, povezanih z bivanjem izbranih kulturnih ustvarjalcev (občinska bivalna taksa, stroški elektrike, plina, vode in priključka za internet). 2. Osnovna razpisna področja Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniškem stanovanju v Londonu v času od 1. 11. 2008 do 1. 12. 2009. 2.1. Vsak kandidat bo lahko bival v ateljeju od vključno 1. v tekočem mesecu, atelje bo moral zapustiti zadnji dan v tekočem mesecu oziroma kot bo določeno v pogodbi o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo podpiše pred odhodom. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, – da niso oziroma ne bodo koristili umetniškega ateljeja v Berlinu v letih 2007 in 2008, – da niso oziroma ne bodo koristili umetniškega ateljeja v New Yorku v letih 2007 in 2008, – da niso bili prejemniki delovnih štipendij ministrstva v letu 2008, – da niso prejemniki štipendij ali šolnin s strani ministrstva. 4. Pojasnila o uporabi stanovanja Kandidat mora uporabljati stanovanje v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo podpiše pred odhodom, v skladu z najemno pogodbo za stanovanje in v skladu z dogovorom o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Veleposlaništvom RS v Londonu. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške. 4.1 Če kandidat ne bo uporabljal stanovanja s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške, bo moral naknadno povrniti tudi plačilo najemnine ateljeja v času, ko je v njem bival, in se tudi ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih petih letih. 4.2 Po prejemu odločbe bo moral vsak izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v ateljeju. Če tega ne bo upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju. 4.3 Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. 4.4 Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. 4.5 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister. 5. Razpisni kriteriji Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih kriterijev: 5.1. Splošni kriteriji: – kakovost dosedanjega dela kandidata, – odmevnost v strokovni javnosti, – stopnja prispevka k čim učinkovitejši predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru, – reference na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. 5.2 Med prijavami, ki bodo ustrezale splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji: – predstavitev čim bolj konkretnega projekta, – možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor. 6. Ocenjevalni kriteriji Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema ter bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. 6.1 Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Najvišje število prejetih točk je 100 točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 80 točk. 6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici: 6.2.1 splošni razpisni kriteriji: – kakovost dosedanjega dela kandidata (0–20 točk), – odmevnost v strokovni javnosti (0–15 točk), – učinkovita predstavitev slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru (0–15 točk), – reference na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0–10 točk), 6.2.2. prednostni kriteriji: – predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0–20 točk), – možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0–20 točk). 6.3 Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene. 7. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih prilog, – prijavni obrazec 2 z izjavami predlagatelja, – ocenjevalni list. 7.1 Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). 7.2 Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). 7.3 Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR26-LO-2008 v letu 2008, znaša 30.000 EUR. Sredstva za leto 2009 bodo določena kasneje. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07). 10. Razpisni rok: razpis se začne 9. 5. 2008 in se zaključi 9. 6. 2008. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 11.1 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 9. 6. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2008, stanovanje v Londonu z oznako JPR26-LO-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov. 11.2 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila do vštetega 9. 6. 2008 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo 11. 6. 2008, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 11.3 Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne. 11.4 Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo 11. 6. 2008, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene, – ki so nepopolne, – ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 12.1 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 6. 2008, oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. 12.3 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 9. 6. 2008), z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Vesna Jurca Tadel, e-pošta: vesna.jurca@gov.si, tel. 01/369-59-52. 13.1 Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 7. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 11. 6. 2008. 15.1 Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 15.2. V primeru nepredvidljivih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanja v Londonu, se razpis razveljavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti