Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 030-3/2006 Ob-4394/08 , Stran 1730
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu. 2. Predmet razpisa: namen poziva je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih programov in projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu (v nadaljevanju: projekti). 3. Na razpisu lahko kandidirajo: – javni in drugi zavodi in ustanove na področju kulture za projekte, ki ne sodijo v obseg javne službe, – organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov, – mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov, ob pogoju, da: – imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov, – so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto pred prijavo na razpis, – imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega projekta, – za prijavljen projekt imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega projekta in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov, ki ne bremenijo občinskega proračuna. Predlagatelj programa lahko sodeluje na tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih programih. S predlaganim programom ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znašajo 6.720,00 EUR za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov ter 5.820,00 EUR za sofinanciranje izrednih programskih stroškov. 5. Splošni pogoji razpisa Pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost projekta. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino ter projekti že uveljavljenih avtorjev. Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2008. 6. Merila in kriteriji za izbor Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah, e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec, f) predviden način izvedbe projekta, g) partnerstva v projektu. Merila za ocenjevanje so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – merila in kriterije za izbor, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe, – obrazec poročila. Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni od dneva objave tega razpisa. 8. Razpisni rok: javni razpis se začne 10. 5. 2008 in traja do 9. 6. 2008. 9. Oddaja in dostava ponudb Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 9. 6. 2008 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno najkasneje 9. 6. 2008 do 15. ure, v vložišču na sedežu naročnika. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis – kultura 2008« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na javni razpis – kultura 2008«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več mogoče. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 11. 6. 2008. Odpiranje ponudb ni javno. 11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev po odpiranju ponudb. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel. 02/88-12-139, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti