Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2029. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009, stran 5120.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji dne 24. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009
1. Splošna določba
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škofja Loka za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. Višina proračuna
2. člen
Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------------------+-----------------+
|A.    |Bilanca prihodkov in odhodkov   |      v EUR|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|I.    |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) |    34.889.064|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |Tekoči prihodki (70+71)      |    20.567.699|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|70    |Davčni prihodki          |    13.883.495|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|71    |Nedavčni prihodki         |    6.684.204|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|72    |Kapitalski prihodki        |    2.728.549|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|73    |Prejete donacije         |      67.880|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|74    |Transferni prihodki        |    11.524.936|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|II.   |Skupaj odhodki (40+41+42+43)   |    40.629.022|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|40    |Tekoči odhodki          |    6.224.772|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|41    |Tekoči transferi         |    5.254.689|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|42    |Investicijski odhodki       |    27.661.339|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|43    |Investicijski transferi      |    1.488.222|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|III.   |Proračunski presežek (I. – II.)  |    –5.739.958|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|B.    |Račun finančnih terjatev in naložb|         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in |        0|
|     |prodaja kap. deležev       |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|75    |Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|V.    |Dana posojila in poveč.      |        0|
|     |kapitalskih deležev        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|44    |Dana posojila in poveč.      |        0|
|     |kapitalskih deležev        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila (IV – |        0|
|     |V.)                |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|C.    |Račun financiranja        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VII.   |Zadolževanje           |    5.800.000|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|50    |Zadolževanje           |    5.800.000|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |Odplačila dolga          |     306.649|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|55    |Odplačila dolga          |     306.649|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev na   |     –246.607|
|     |računih (III+VI+VII-VIII)     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|X.    |Neto zadolževanje (VII-VIII)   |    5.493.351|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|XI.   |Neto financiranje (VI+X-IX)    |    5.739.958|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |Stanje sredstev na računih 31. 12.|     255.000|
|     |2008               |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. Postopki izvrševanja proračuna
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
Uporabniki sredstev proračuna smejo prevzemati obveznosti samo za namene in do višine določene v posebnem delu proračuna in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem župana.
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih naročilih.
6. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,8% od vseh prejemkov proračuna. Splošna proračunska rezerva se oblikuje v višini 0,3% od prihodkov proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj istega področja proračunske porabe največ do 20%, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev stalne rezerve do višine 5% rezerve za posamezni namen,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 10% zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje poroštvo,
– odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 1000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
9. člen
Oddelek za proračun in finance:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi navodilo uporabnikom za pripravo spremembe proračuna za leto 2009.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo Oddelka za proračun in finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 40.000 evrov za blago in storitve in 80.000 evrov za gradbena dela. Zneski iz tega člena so navedeni brez davka na dodano vrednost.
12. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2009 do 15. 5. 2008 in ga predložiti Oddelku za proračun in finance. Uporabniki morajo do 28. 2. 2010 predložiti poslovno poročilo za leto 2009 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco za preteklo leto in jo do 30. marca tekočega leta predložijo Oddelku za proračun in finance.
Uporabniki so dolžni do 31. 1. 2009 predložiti program in predlog finančnega načrta za delo organa in izvajanje dejavnosti za leto 2010, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
4. Obseg zadolževanja občine
Zaradi kritja presežkov presežkov izdatkov nad prejemki se občina za proračun 2009 lahko zadolži do višine 5.800.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– Obvoznica Škofja Loka,
– Komunalna ureditev porečja Sore – primarni in sekundarni vodi.
5. Prehodne in končne določbe
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2009
Škofja Loka, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti