Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Ob-4382/08 , Stran 1725
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: JR) 1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, navedeni v 5. členu Pravilnika. 2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 6. členu Pravilnika. Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC. Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe niso prejeli sredstev že na drugih razpisih MOC. II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (Podrobnejši opis vsebin je v Letnem programu športa v MOC v letu 2008 in v navodilih za izpolnitev in oddajo obrazcev.) 1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta), 1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta), 1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 leta), 1.4. Interesna športna dejavnost študentov, 1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3. Športna rekreacija 4. Kakovostni šport 5. Vrhunski šport 6. Šport invalidov 7. Razvojne in strokovne naloge 7.1. Delovanje športnih društev in Zveze, 7.2. Vzdrževanje športnih objektov, 7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 7.4. Organizacija športnih prireditev, 7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu, 7.6. Založniška dejavnost in informatika v športu, 7.7. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja, 7.8. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v MOC. III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ v MOC v letu 2008 ter določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa, znaša skupaj 867.651 EUR. Od tega je za redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih 62.594 EUR, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 805.057 EUR. V primeru, da v času postopka JR Mestni svet MOC sprejme rebalans proračuna MOC za leto 2008, se zgoraj navedena višina razpoložljivih sredstev lahko tudi spremeni. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Rok za prijavo na JR je 30. 5. 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni razpis 2008 – šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa. Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih naročnika, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka takoj, ko bo to evidentirano. VII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo v predpisanem roku prispele ter pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki bodo vsebovale prijave. VIII. Vsebina prijave Prijava mora biti oddana na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezne programe oziroma v skladu z navodili naročnika. Športna društva, v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo posebej. Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2007, morajo predložiti: 1.1. kopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev, če je v letu 2007 ali 2008 prišlo do statusnih sprememb (velja za športna društva), 1.2. pogodbe o najemu športnega objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj športnega objekta, 1.3. dokazila o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo programa, 1.4. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2007/2008 oziroma za koledarsko leto 2008 (velja za športna društva), 1.5. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2007, 1.6. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leto 2007. 2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2007 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti: 2.1. kopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, 2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna društva), 2.3. pogodbe o najemu športnega objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj športnega objekta, 2.4. dokazila o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo programa, 2.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2007/2008 oziroma za koledarsko leto 2008 (velja za športna društva), 2.6. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne športne zveze (velja za športna društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez), 2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva), 2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leti 2006 in 2007. IX. Obveščanje o izidu JR Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo. Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, da imajo formalno popolne prijave in so enake programe imeli sofinancirane že v letu 2007, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov v letu 2008, po končanem postopku JR pa še celoletne pogodbe. X. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, navodila za izpolnitev in oddajo obrazcev, Pravilnik ter vzorec pogodbe so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani MOC (http://www.celje.si/sport/), lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si. XI. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri Ladu Gobcu, koordinatorju za šport, na tel. 426-58-72 ali 031/665-778, oziroma na elektronskem naslovu: lado.gobec@celje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti