Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2010. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kompleks Krka Krško«, stran 5093.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je župan Občine Krško dne 24. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kompleks Krka Krško«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kompleks Krka Krško (v nadaljevanju: OPPN) in njegovih posameznih faz
1.1. Ocena stanja
V skladu s planskim prostorskim aktom Občine Krško (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, Uradni list RS, št. 79/04), je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče, in sicer za umestitev proizvodnih dejavnosti.
Za območje je v veljavi Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško (Uradni list RS, št. 2/92, 114/06), ki v prvem in drugem odstavku 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško (Uradni list RS, št. 2/92, 114/06) navaja:
»Površine izven obstoječega kompleksa tovarne predvidene za širitev njene dejavnosti:
– Območje sadovnjaka med obstoječo ograjo in Potočnico
Na površini obstoječega sadovnjaka je možna razširitev lesnega prostora. Dovoljena je ureditev platoja za odprta skladišča lesa, z ureditvijo transportnih objektov in naprav ter ureditvijo komunalne infrastrukture. Za posege, ki zahtevajo kompleksnejšo gradnjo in nove tehnologije, je potrebno za to območje izdelati zazidalni načrt«.
Na podlagi prvega odstavka 55. člena in četrtega odstavka 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je za obravnavano območje treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Prostorske omejitve narekujejo širitev proizvodnih zmogljivosti Krke, tovarne zdravil, Novo mesto, izven sedeža podjetja, na novo lokacijo v Krškem.
Načrtovana ureditev »Kompleksa Krka Krško« bo omogočala investitorju uresničitev investicijskih namer glede izgradnje obratov za razširitev proizvodnje farmacevtskih učinkovin, v kasnejši fazi pa tudi gradnjo objektov za proizvodnjo končnih farmacevtskih izdelkov.
1.2. Razlogi in programska izhodišča
Razlog za izdelavo OPPN je določitev prostorskih izvedbenih pogojev glede: funkcije in oblikovanja območja podrobnega načrta; funkcije in oblikovanja objektov in naprav, lege in velikosti objektov z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje; lege, zmogljivosti ter poteka objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
OPPN bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
Programska izhodišča:
Predvidena je gradnja stavb in gradbenih inženirskih objektov za namen proizvodnje farmacevtskih izdelkov na novem zaokroženem proizvodnem kompleksu.
V skladu z veljavno klasifikacijo dejavnosti je v kompleksu predvidena umestitev: predelovalnih dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
Enota urejanja prostora »Kompleks Krka Krško« se zasnuje v skladu z idejno zasnovo, ki je podlaga za izdelavo OPPN tako, da se:
– prometno napaja iz bodoče glavne ceste G1-5;
– določijo manjše enote urejanja prostora, glede na dejavnosti in namen uporabe;
– komunalna, prometna, energetska, telekomunikacijska in druga gospodarska javna infrastruktura načrtuje v skupnem infrastrukturnem koridorju.
2. Območje ureditve
Območje ureditve je določeno s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Krško in s prostorsko ureditvenimi pogoji tovarne Videm Krško.
Meja enote urejanja prostora kompleksa Krka na severozahodni stani meji na kompleks tovarne Vipap Videm Krško, na severni strani na glavno progo Zidani most–Dobova, na jugovzhodni stani na potok Potočnica, ter na jugozahodni strani na lokalno cesto za Nuklearno elektrarno Krško–bodočo glavno cesto G1-5.
Območje zajema zemljišča parcelna številka 320/1, 758/1, 303/1, 303/7, 189/2 in 189/67, vse k.o. Stara in je velikosti ca. 17 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ob upoštevanju programskih izhodišč.
Za potrebe OPPN Kompleks Krka Krško se izdelajo predhodne strokovne podlage:
– geomehanske raziskave,
– analiza odloženega elektrofilterskega pepela.
Pri pripravi OPPN je treba upoštevati veljavno prostorsko zakonodajo in navedene občinske prostorske akte:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško (Uradni list RS, št. 2/92, 114/06).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Kompleks Krka Krško in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN kompleks Krka Krško bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+---------------------------------+----------------------------+
|Faze               |Pričetek / Konec      |
+---------------------------------+----------------------------+
|Objava Sklepa o izdelavi OPPN  |april 2008/maj 2008     |
+---------------------------------+----------------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev    |maj/junij 2008       |
|smernic             |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev smernic        |junij/julij 2008      |
+---------------------------------+----------------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN ter    |julij/september 2008    |
|okoljsko poročilo        |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Sklep o ustreznosti okoljskega  |september/oktober 2008   |
|poročila             |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni   |november 2008        |
|javni razgrnitvi in javni    |              |
|obravnavi dop. osnutka      |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Javna obravnava z javno     |november/december 2008   |
|razgrnitvijo           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Priprava in sprejem stališč do  |december 2008/januar 2009  |
|podanih pripomb na dopolnjen   |              |
|osnutek OPPN           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj |januar/marec 2009      |
|ter sklepa o potrditvi plana   |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev mnenj ter sklepa   |marec/april 2009      |
+---------------------------------+----------------------------+
|Usklajen predlog OPPN      |april/maj 2009       |
+---------------------------------+----------------------------+
|Sprejem usklajenega predloga   |maj 2009          |
|OPPN na seji OS         |              |
+---------------------------------+----------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN za Kompleks Krka Krško sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (vodovod, kanalizacija, odpadki),
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (lokalno cestno omrežje, vodovod, kanalizacija).
Drugi udeleženci:
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilec urejanja prostora, ki v postopku celovite presoje vplivov na okolje da mnenje o ustreznosti okoljskega poročila je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
S stališči in mnenji v tem postopku lahko sodelujejo ministrstva in druge organizacije, ki so glede na načrtovano ureditev pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, ali varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem OPPN Kompleks Krka Krško
Pri pripravi OPPN Kompleks Krka Krško sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik priprave in naročnik OPPN: Krka tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto;
– pripravljavec: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško;
– načrtovalec: Savaprojekt Krško, CKŽ 59, 8270 Krško.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN, izdelavo geodetskega posnetka, idejnih zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag zagotovi naročnik – Krka tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih mapah) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2008 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti