Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2007, stran 5113.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 16. in 112. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 17. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2007
1. člen
S tem odlokom Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2007.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2007 znašajo:
+------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/podskupina kontov/konto    |   v eurih|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  10.640.125|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)        |  4.234.190|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |Davčni prihodki            |  3.971.224|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.349.780|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   241.360|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   380.084|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |Nedavčni prihodki           |   262.966|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    47.130|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    9.730|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni           |      86|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    33.712|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   172.308|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |Kapitalski prihodki          |   689.597|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   205.525|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   484.072|
|    |nematerialnega premoženja       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |Prejete donacije            |    16.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    16.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |Transferni prihodki          |  5.700.338|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  3.993.712|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.706.626|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  10.384.779|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |Tekoči odhodki             |  6.523.786|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   246.532|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    43.418|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.238.522|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    32.471|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |  4.962.843|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |Tekoči transferi            |  1.802.888|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    96.304|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |  1.066.612|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   192.513|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   447.459|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |Investicijski odhodki         |  1.902.679|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.902.679|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |Investicijski transferi        |   155.426|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    67.637|
|    |fizičnim osebam            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    87.789|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |Proračunski presežek (I.-II.)     |   255.346|
+------------------------------------------------+-------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA|      –|
|    |KAPIUTALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    3.108|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |Dana posojila in povečanje kapitalskega|       |
|    |deleža                 |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |    3.108|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      –|
|    |naložb                 |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      –|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženje v |      –|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji   |       |
|    |lasti                 |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    –3.108|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |Zadolževanje              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |      –|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    8.560|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |Odplačila dolga            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    8.560|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |   243.678|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –8.560|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –255.346|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo         |   423.318|
+--------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2008
Puconci, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti