Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2009. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2007, stran 5092.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 101/07 – odločba UR RS), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 20. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2007
1. člen
Občinski svet Očine Krško sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Krško za leto 2007 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Krško za leto 2007.
3. člen
Splošni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-108/2006-O802
Krško, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Priloga
                              v EUR
+---------+-------------------------------+--------------------+
|Konto  |Naziv konta          |     Realizacija|
|     |                |   do 31. 12. 2007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |     29.620.034|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |     24.476.111|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |     16.351.619|
|     |(700+703+704+706)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček  |     12.659.671|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|703   |Davki na premoženje      |      2.603.251|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|704   |Domači davki na blago in    |      1.088.662|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|706   |Drugi davki          |         35|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |      8.124.492|
|     |(710+711+712+713+714)     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodkih|       756.282|
|     |od premoženja         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|711   |Upravne takse in pristojbine  |       24.103|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni  |        6.554|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in  |       214.573|
|     |storitev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki    |      7.122.980|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |      2.226.376|
|     |(720+721+722)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih  |       897.155|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in|      1.329.221|
|     |neopredmetenih sredstev    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)   |       25.457|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih  |       22.017|
|     |virov             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|731   |Prejete donacije iz tujine   |        3.440|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      2.892.090|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih |      1.986.025|
|     |javnofinančnih institucij   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega |       906.065|
|     |proračuna iz sredstev Evropske |          |
|     |Unije             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     27.231.174|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      7.083.856|
|     |(400+401+402+404+409)     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|400   |Plače in drugi izdatki     |      1.428.950|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za   |       227.883|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve  |      4.856.702|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|403   |Plačila domačih obresti    |       132.086|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|409   |Rezerve            |       438.535|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      8.305.651|
|     |(410+411+412+413)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|410   |Subvencije           |       309.608|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|411   |Transferi posameznikom in   |      3.956.441|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|412   |Transferi neprofitnim     |      1.098.963|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|413   |Drugi domači transferi     |      2.939.907|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|414   |Tekoči transferi v tujino   |         732|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |      9.667.672|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih   |      9.667.672|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |      2.173.995|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim|      1.375.546|
|     |in fizičnim osebam, ki niso  |          |
|     |proračunski uporabniki     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|432   |Investicijski transferi    |       798.449|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III/1  |PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI |      2.388.860|
|     |(I. – II.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III/2  |PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI |          0|
|     |(II. – I.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |          |
|     |NALOŽB             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev  |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|440   |Dana posojila         |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI/1   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |          0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(IV. – V.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI/2   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN |          0|
|     |SPREMEM. KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|     |(V. – IV.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|500   |Domače zadolževanje      |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |       465.596|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |       465.596|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|550   |Odplačila domačega dolga    |       565.596|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX/1   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX/2   |NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII –  |       465.596|
|     |VII)              |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X/1   |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |      1.923.264|
|     |((III/1+VI/1+IX/1) –      |          |
|     |(III/2+VI/2+X/2))       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X/2   |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |          0|
|     |((III/2+VI/2+IX/2) –      |          |
|     |(III/1+VI/1+IX/1))       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti