Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2018. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan, stran 5102.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 126/07 – sprem.), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradno prečiščeno besedilo) (UPB vsebuje Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 91/07) in spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan sprejete na seji občinskega sveta dne 15. 4. 2008 v obliki tega čistopisa)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega prispevka in odmera komunalnega prispevka za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
V obračunskem območju 3 se za parcelo šteje tisti del zemljiške parcele, ki je določen s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z veljavnim prostorskim aktom.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
3. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so za posamezno obračunsko območje podani v naslednjih tabelah. Vključujejo stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkupa nepremičnin ter stroške gradnje komunalne opreme.
Tabela 1: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Tabela 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Tabela 2: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
4. člen
Območje Gospodarsko tehnološkega centra (GTC) Škocjan je razdeljeno na 8 obračunskih območij. Na vsakem obračunskem območju se komunalni prispevek izračuna s podatki, navedenimi v spodnjih tabelah.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. december 2007, so navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 3: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cpij)
Tabela 4: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Ctij)
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območij pri 100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju GTC Škocjan, na dan 31. december 2007, so navedeni v naslednjih tabelah:
Tabela 5: Površine območij urejanja, izraba 1, indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
IV. NAČIN ODMERE IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Odmera komunalnega prispevka je odvisna od namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se objekt nahaja.
Faktorji dejavnosti za namembnost oziroma vrsto objekta ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo v naslednji tabeli:
+------------------------------------------------+-------------+
|           Nameni           |  Faktor  |
+------------------------------------------------+-------------+
|a) Gospodarski namen 1:             |       |
|proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in   |  1,20   |
|umetnih vlaken, proizvodnja izdelkov iz gume in |       |
|plastičnih mas, proizvodnja kovin in kovinskih |       |
|izdelkov, pridobivanje energetskih surovin,   |       |
|pridobivanje rudnin in kamnin          |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|b) Gospodarski namen 2:             |       |
|obdelava in predelava lesa, proizvodnja drugih |  1,40   |
|nekovinskih mineralnih izdelkov, gradbeništvo  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|c) Gospodarsko poslovni namen 1:        |       |
|Proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo,   |  1,20   |
|tiskarstvo, proizvodnja kovinskih izdelkov brez |       |
|strojev in naprav, proizvodnja strojev in    |       |
|naprav, proizvodnja vozil in plovil       |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|d) Gospodarsko poslovni namen 2:        |       |
|proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih  |  1,20   |
|izdelkov, proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov, |       |
|proizvodnja električne, optične opreme,     |       |
|proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih   |       |
|dejavnosti, reciklaža, oskrba z elektriko,   |       |
|vodo, plinom, gostinstvo, finančno posredništvo |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|e) Trgovina:                  |       |
|trgovina, popravila motornih vozil, zasebna   |  1,40   |
|gospodarstva z zaposlenim osebjem        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|f) Storitvena dejavnost 1:           |       |
|kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo,     |  1,40   |
|proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki,   |       |
|promet, skladiščenje, zveze, nepremičnine,   |       |
|najem, poslovne storitve, eksteritorialne    |       |
|organizacije, združenja             |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|g) Storitvena dejavnost 2:           |       |
|druge javne, skupne in osebne storitve     |  0,90   |
+------------------------------------------------+-------------+
|h) Družbena dejavnost:             |       |
|javna uprava, obramba, socialno zavarovanje,  |  0,90   |
|izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|i) Stanovanjski objekti:            |       |
|stanovanja, stanovanjske hiše, zidanice nad   |  1,00   |
|kletjo, vikendi                 |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|j) nezahtevni objekti*             |  0,50   |
+------------------------------------------------+-------------+
*Gre za nezahtevne objekte, ki so opredeljeni po »Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost« (Uradni list RS, št. 38/08).
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. člen
Komunalni prispevek se izračunava po naslednji formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne
        opreme na posameznem obračunskem območju,
A(parcela)   površina parcele objekta,
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na
        m2 parcele v obračunskem območju za
        posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka (min. 0,3, maks. 0,7; Dp+Dt=1),
K(dejavnost)  faktor dejavnosti,
A(tlorisna)  neto tlorisna površina predvidenega
        objekta,
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na
        m2 neto tlorisne površine objekta v
        obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme,
Dt       delež neto tlorisne površine objekta
        pri izračunu komunalnega prispevka
        (min. 0,3, maks. 0,7; Dp+Dt=1),
i       posamezna vrsta komunalne opreme,
j       posamezno obračunsko območje.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva tako da je:
– pri doseženi stopnji pozidave    Dp: Dt = 0,3: 0,7;
območja do 30%;
– pri doseženi stopnji pozidave    Dp: Dt = 0,5: 0,5;
območja od 30% do 50%;
– pri doseženi stopnji pozidave    Dp: Dt = 0,7: 0,3.
območja 50% in nad 50%;
8. člen
Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
9. člen
Občina na podlagi meril tega odloka odmeri višino komunalnega prispevka in izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Škocjan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
10. člen
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila. Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu komunalnega prispevka.
11. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in dokazila o plačanem komunalnem prispevku oziroma sklenjene pogodbe z Občino Škocjan.
12. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
13. člen
Zavezancu, ki se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča. Pri čemer se za površino parcele šteje tisti del parcele za katerega komunalni prispevek po tem odloku še ni bil odmerjen.
VI. UPOŠTEVANJE PRETEKLIH VLAGANJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
Lastna vlaganja zavezanca, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju GTC Škocjan, se upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zavezanec zanje še ni uveljavljal povračila vlaganja (preprečevanje dvojnega financiranja) oziroma niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka in niso starejša od 25 let, šteto od dneva vložitve zahteve za odmero komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja pretekla lastna vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe oziroma računi – k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu, ki jih je možno finančno ovrednotiti.
Vrednost minulih lastnih vlaganj se kot olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka upošteva le enkrat.
Minula lastna vlaganja na posamezni vrsti komunalne infrastrukture se kot olajšavo upošteva samo v primeru, če je bil komunalni prispevek za isto vrsto komunalne infrastrukture tudi dejansko zaračunan.
Preplačila iz naslova minulih lastnih vlaganj v posamezno vrsto komunalne infrastrukture se ne vrača, niti se ga ne poračuna z zaračunanim komunalnim prispevkom za drugo vrsto komunalne infrastrukture.
VII. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju Gospodarsko tehnološkega centra (GTC) Škocjan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0032/2008
Škocjan, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti