Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 300-0007/2008 Ob-4383/08 , Stran 1726
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa: občina bo sofinancirala neposredne stroške za izobraževanje (stroški kotizacije in šolnine, za posameznike, ki se usposabljajo in stroške za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev) usposabljanje zaposlenih v podjetju, opravljenih v času od 1. 1. 2008 dalje. 3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala ter srednja podjetja (po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica. 4. Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 4.172,00 EUR na upravičenca. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR). 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008 (datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za usposabljanje zaposlenih 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja. 7. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9. 2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. 8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti