Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2016. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2008, stran 5100.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 12. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2008, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina          | Rebalans leta|
|    |kontov/Konto/Podkonto         |      2008|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   4.872.130|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.984.160|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.615.349|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.243.338|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    166.912|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    205.099|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    368.811|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    272.283|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     4.173|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     12.519|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |     79.836|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    543.874|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    169.003|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    374.871|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     4.350|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |     4.350|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.339.746|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   1.062.661|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    277.085|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   5.051.566|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    678.287|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    265.556|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|     37.338|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    280.599|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     10.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     84.794|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   1.744.769|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    321.681|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    168.262|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   1.254.826|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   2.296.659|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   2.296.659|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    331.851|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in|    269.855|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|    |uporabniki              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     61.996|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    –179.436|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     4.173|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     4.173|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     4.173|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       –|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       –|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       –|
|    |naložb                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       –|
|    |privatizacije             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       –|
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     4.173|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |    175.263|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |    175.263|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    175.263|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |       –|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |       –|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    175.263|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)|    179.436|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|        |
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |     99.384|
+-------+--------------------------------------+---------------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2008
Radeče, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti