Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-A), stran 5021.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-30
Ljubljana, dne 5. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZGeoD-A)
1. člen
V Zakonu o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 47/06 – ZEN) se v 13. členu v prvem odstavku za besedilom »evidentiranja nepremičnin,« doda besedilo »množičnega vrednotenja nepremičnin«.
2. člen
Naslov poglavja »2. Geodetska uprava« se spremeni tako, da se glasi: »2. Pristojnost geodetske uprave«.
3. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, za izdajanje podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in za opravljanje drugih upravnih storitev in nalog geodetske službe so stvarno pristojne vse notranje organizacijske enote geodetske uprave.«.
4. člen
Črtajo se 17. do 21. člen.
5. člen
V 25. členu se besedilo »glavni urad« nadomesti z besedilom »geodetska uprava«.
6. člen
V 27. členu se tretji odstavek črta.
7. člen
V 28. členu se črtata osmi in deveti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek postane osmi odstavek.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Uradni list RS, št. 49/00).
9. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2009.
Št. 810-01/91-2/21
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EPA 1895-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti