Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem, stran 5077.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/99), v skladu z Nacionalnim programom športa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/00), ter 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 9. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem
I.
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 70/03) in se pravilno glasi:
»(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa se zagotavljajo naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport,
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami;
– posebne nagrade za izredne športne dosežke;
– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti, delovanje športne zveze)«.
II.
(1) Prvi stavek 7. člena se spremeni in pravilno glasi: »Javni razpis se izvede praviloma takoj po objavi proračuna Občine Črna na Koroškem za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije.«:
(2) Četrti stavek se spremeni, tako da se glasi: »Razpisna dokumentacija mora biti objavljena na spletni strani občine ter dosegljiva na sedežu občine«.
(3) Peti stavek se črta.
III.
V drugem stavku 11. člena se črta vrednost »1.000.000 SIT« in se pravilno zapiše »4.100,00 €«.
IV.
14. člen se v vsaki točki spremeni in pravilno glasi:
»(1) 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih življenje je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo otroci te starosti spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja. Poleg Zlatega sončka so še »Ciciban planinec«, »Naučimo se plavati« in druge oblike redne športne vadbe.
Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Programi na ravni države:
– Zlati sonček.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira za programe redne vadbe:
– Zlati sonček
– Strokovni kader, objekt za 20-urni program Naučimo se plavati na skupino, v kateri je največ 10 otrok
– Ciciban planinec
– Strokovni kader, objekt za 60-urne športni programi za skupine, v katerih je najmanj 12 in največ 20 otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzamemo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi:
– Strokovni kader, objekt za 10-urne za program Naučimo se plavati za skupine, v katerih najmanj 8 in največ 12 otrok
– Objekt za 20-urne za program Naučimo se plavati za skupine, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok
– Programa Zlati sonček in Krpan
– Strokovni kader, objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 otrok
– Strokovni kader, objekt za 10-urne tečaje na skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otok ter 10–30-urne programe med počitnicami
– Šolska športna tekmovanja.
Programi na ravni države:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– programi v počitnicah,
– šolska športna tekmovanja,
– športni oddelki.
Sofinancira se: propagandno gradivo, preverjanje znanja in plavalni tečaj za neplavalce, programi v počitnicah, organizacija in izpeljava regijskih in državnih šolskih športnih prvenstev, tehnološka oprema.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog-trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
V programe se lahko vključijo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.
Programi so razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za:
1. cicibani, cicibanke             240 ur
2. mlajši dečki in deklice           240 do 400 ur
3. starejši dečki in deklice          300 do 800 ur
4. najem objekta za 240 do 800-urni program
vadbe, odvisno od specifičnosti športne zvrsti.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v programe.
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader in najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader za mlajše mladince, mladinke v obsegu od 400 do 800 ur
– Strokovni kader za starejše mladince, mladinke v obsegu 400 do 1100 ur
– Najem objekta za 400 do 1100-urne programe vadbe, odvisno od specifičnosti športne zvrsti.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.4. Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo:
– 80-urne programe v športnih panogah
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
(2) 2. Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader za 80-urne programe za občane starejše od 65 let
– Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je od 15 do 20 članov.
(3) 3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Programi na ravni lokalne skupnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira predvsem strokovni kader za 320 ur.
(4) 4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Ministrstvo sofinancira predvsem priprave in nastope slovenskih državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– program 1.200-urne programe v individualnih športnih panogah
– program 1.200-urne programe za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
(5) 5. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programi na ravni lokalne skupnosti:
– uporaba objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov
– strokovni kader.
Točke 6. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov, 7. Promocijska dejavnost in 8. Sredstva za normalno delo ŠZ Črna na Koroškem se črtajo se spremenijo, tako da pravilno glasijo:
6. Specifične športne panoge
Med specifične športne panoge spadajo šah, planinci in taborniki.
Iz sredstev lokalne skupnosti se za planinstvo in taborništvo sofinancira pohodništvo, planinske šole, redne tedenske aktivnosti, poletni tabori, zimovanja ter za šah 80-urni programi.
7. Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
Športna aktivnost odraslih s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 članov.
8. Posebne nagrade za izredne športne dosežke
Nagrajujejo se izredni športni dosežki na mednarodnih tekmovanjih in sredstva za proglasitev športnika, športnice in športne ekipe leta.
9. Strokovne naloge:
9.1. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov
Pridobljeno strokovno znanje je potrebno vseskozi obnavljati in dopolnjevati, saj brez strokovnega kadra ni razvoja in kvalitetne izvedbe programov športa.
9.2 Založniške in propagandne dejavnosti
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature, periodičnih in občasnih športnih publikacij.
9.3 Promocijska dejavnost
Mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve.
9.4 Delovanje Športne zveze
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihova zveza, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialni stroškov poslovanja. Občina Črna na Koroškem zagotavlja sofinanciranje materialnih stroškov poslovanja športne Zveze praviloma do 10% vrednosti programa športa.
V.
Vse ostale druge določbe ostanejo nespremenjene.
VI.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0002/2008
Črna na Koroškem, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.
                         Priloga: Merila

    TABELE ZA DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA

  Tabela 1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
  1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|   PROGRAMI    | velikost  | število ur | število ur |
|           |  skupine  |  kadra  |  objekta  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Zlati sonček     |  12–20  |   60   |   60   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Ciciban planinec   |  12–20  |   60   |   60   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Naučimo se plavati  |   10   |   20   |   20   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Programi redne vadbe |  12 do  |   60   |   60   |
|           | 20 otrok  |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+

  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
  1.2.1 Interesna vzgoja šoloobveznih otrok
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|PROGRAMI       | velikost  | število ur | število ur |
|           |  skupine  |  kadra  |  objekta  |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Zlati sonček     |   20   |   80   |   80   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Krpan        |   20   |   80   |   80   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Naučimo se plavati  |  8–12   |   20   |   20   |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Tečaji v različnih  |   10   |   20   |   /   |
|šport.dis.      |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Programi redne vadbe | 15 do 20  |   80   |   80   |
|           |  otrok  |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Dejavnost tabornikov | 12 do 15  |   160  |   /   |
|in planincev     |  otrok  |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|Šolska športna    |       |      |       |
|tekmovanja      |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  1.2.2 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|      |Št.  |Normativ|Št.  |Normativ|Št.  |Normativ|
|      |članov |vad. ur |članov |vad. ur |članov |vad. ur |
|      |V   |    |V   |    |V   |    |
|      |skupini|    |skupini|    |skupini|    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|Kolektivni |    |    |    |    |    |    |
|športi   |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|NOGOMET   |  8  |  240 |  8  |  400 |  15 |  800 |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|ODBOJKA   |  8  |  240 |  8  |  400 |  12 |  800 |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|DRUGI ŠPORTI|    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|Individualni|    |    |    |    |    |    |
|športi   |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|ALPSKO   |  10 |  240 |  10 |  400 |  10 |  800 |
|SMUČANJE  |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|SMUČARSKI  |  10 |  240 |  10 |  400 |  10 |  800 |
|TEKI    |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|KARATE   |  10 |  240 |  10 |  400 |  10 |  800 |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|ŠPORTNO   |  10 |  240 |  10 |  400 |  10 |  800 |
|PLEZANJE  |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|KEGLJANJE  |  10 |  240 |  10 |  400 |  10 |  800 |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|DRUGI ŠPORTI|    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 1.2.3 Športna vzgoja otrok, s posebnimi potrebami,
  1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
  5. Šport invalidov
  7. Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+
|PROGRAMI  | velikost |število ur | število ur| propagandno |
|      | skupine |  kadra  | objekta |  gradivo  |
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+
|Programi  |  10  |  80   |   80  |    /   |
|redne vadbe |     |      |      |       |
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+
|PROGRAMI  | velikost |število ur | število ur| propagandno |
|      | skupine |  kadra  | objekta |  gradivo  |
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+
|Programi  | 12-20  |  80   |   80  |    /   |
|redne vadbe |     |      |      |       |
+------------+----------+-----------+-----------+--------------+

  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
+-----------------+-------------------+---+--------------------+
|         | Mlajši mladinci / |  |Starejši mladinci / |
|         |   mladinke   |  |   mladinke   |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|         |Št.   |Normativ |  |Št. članov|Normativ |
|         |članov  |vad. ur |  |V skupini |vad. ur |
|         |V    |     |  |     |     |
|         |skupini |     |  |     |     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|Kolektivni šport |     |     |  |     |     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|NOGOMET     |  16  |  800  |  |  16  | 1100  |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|ODBOJKA     |  12  |  800  |  |  12  | 1100  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI.  |   v skladu z normativi OKS – ZŠZ in   |
|         |    Nacionalnim programom športa     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|Individualni   |     |     |  |     |     |
|športi      |     |     |  |     |     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|ALPSKO      |  8  |  800  |  |  6   | 1100  |
|SMUČANJE     |     |     |  |     |     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|SMUČARSKI TEKI  |  8  |  800  |  |  6   | 1100  |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|KARATE      |  8  |  800  |  |  6   | 1100  |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|ŠPORTNO     |  8  |  800  |  |  6   | 1100  |
|PLEZANJE     |     |     |  |     |     |
+-----------------+---------+---------+---+----------+---------+
|KEGLJANJE    |  8  |  800  |  |  6   | 1100  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI   |   v skladu z normativi OKS – ZŠZ in   |
|         |    Nacionalnim programom športa     |
+-----------------+--------------------------------------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 1.4. Športna dejavnost študentov

+------------+-----------+----------+-----------+--------------+
|PROGRAMI  | velikost |število ur| število ur| propagandno |
|      | skupine | kadra  | objekta |  gradivo  |
+------------+-----------+----------+-----------+--------------+
|Programi  |  12–20  |  80  |   80  |    /   |
|redne vadbe |      |     |      |       |
+------------+-----------+----------+-----------+--------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 2. Športna rekreacija
+------------+-----------+----------+-----------+--------------+
| PROGRAMI | velikost |število ur| število ur| propagandno |
|      | skupine | kadra  | objekta |  gradivo  |
+------------+-----------+----------+-----------+--------------+
|Programi  |  20   | 80 pos. |   80  |    /   |
|redne vadbe |      |  kat.  |      |       |
+------------+-----------+----------+-----------+--------------+

  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 3. Kakovostni šport
+------------------+--------------------------+----------------+
|Športna panoga  |    člani/članice   |        |
+------------------+--------------------------+----------------+
|         |     v skupini    |  vadb.ur   |
+------------------+--------------------------+----------------+
|NOGOMET      |      12      |   320    |
+------------------+--------------------------+----------------+
|ODBOJKA      |      12      |   320    |
+------------------+-------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI   |V skladu z normativi OKS – ZŠZ in     |
|         |Nacionalnim programom športa        |
+------------------+-------------------------------------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 4. Vrhunski šport
+------------------+-------------------------------------------+
| Vrhunski šport |        člani/članice        |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
| Športna panoga | število članov v |  normativ  |    |
|         |   skupini   |  vadb.ur  |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|         |          |        |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|Kolektivni šport |          |        |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|ODBOJKA      |    12     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|NOGOMET      |    16     |   1200   |    |
+------------------+-------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI   |v skladu z normativi OKS – ZŠZ       |
|         |in Nacionalnim programom športa      |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|Individualni   |          |        |    |
|šport       |          |        |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|ALPSKO SMUČANJE  |     4     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|SMUČARSKI TEKI  |     4     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|KARATE      |     4     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|ŠPORTNO PLEZANJE |     4     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+
|KEGLJANJE     |     4     |   1200   |    |
+------------------+-------------------+---------------+-------+


  Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega
števila športnikov v vadbeni skupini lahko združuje vadbene
skupine iz različnih kategorij.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 6. Specifične športne panoge

+--------------------+------------------+------------+---------+
|SPECIFIČNA ŠPORTNA |DEJAVNOST     |  min.  |štev. ur |
|PANOGA       |         | število  |trajanja |
|          |         |udeležencev |     |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|          |         |      |     |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|PLANINCI      |POHODNIŠTVO    |   8   |  5  |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|PLANINCI      |PLANINSKA ŠOLA  |   5   |  40  |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|TABORNIKI      |REDNA TED. AKTIV. |   12   |  4  |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|TABORNIKI      |POLETNI TABOR   |   12   |  30  |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|TABORNIKI      |ZIMOVANJE     |   10   |  20  |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|MISELNE ŠPORTNE   |         |      |     |
|PANOGE       |         |      |     |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|ŠAH         |REDNA VADBA –   |   12   |  80  |
|          |otroci      |      |     |
+--------------------+------------------+------------+---------+
|          |REDNA VADBA –   |   12   |  80  |
|          |mladina      |      |     |
+--------------------+------------------+------------+---------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Program se sofinancira proporcionalno na število članov v
skupini.

  Tabela 8. Posebne nagrade za izredne športne dosežke
+---------------------------+----------------------------------+
|              |       TOČKE        |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Vrsta tekmovanja      |1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Olimpijske igre      |  120  |  100   |  80   |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Člansko svetovno prvenstvo |  100  |   80   |  60   |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Skupna uvrstitev v sv.   |  80  |   60   |  40   |
|pokalu           |     |      |      |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Člansko evropsko prvenstvo |  80  |   60   |  40   |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Svetovno mladinsko     |  60  |   40   |  20   |
|prvenstvo         |     |      |      |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Evropsko mladinsko     |  60  |   40   |  20   |
|prvenstvo         |     |      |      |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Skupna uvrstitev v     |  50  |   30   |  10   |
|evropskem pokalu      |     |      |      |
+---------------------------+---------+------------+-----------+
|Univerzijada        |  40  |   20   |   8   |
+---------------------------+---------+------------+-----------+


  Tabela 9.1 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
strokovnih kadrov
+-----------------------------------------+--------------------+
|NAZIV                  |    TOČKE    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Šolanje za pridobitev strokovnega naziva |     30     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sodniški tečaji             |     10     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Šolanje študentov FŠ           |     30     |
+-----------------------------------------+--------------------+


  9.2 Založniška in propagandna dejavnost
  Založniška dejavnost se točkuje:
  – občasne publikacije 100 točk
  – strokovna literatura 300 točk
  – periodične publikacije 50 točk/izvod

  9.3 Promocijska dejavnost
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|   Pomen  |   do 30   | Od 31 do 100 |  Nad 100  |
|       |  udeležencev | udeležencev  | udeležencev |
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|Občinsko   |    200   |   400    |   800   |
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|Medobčinsko  |    300   |   500    |   900   |
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|Regijsko   |    400   |   600    |  1000   |
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|Državno    |    800   |   1000   |  2000   |
+--------------+----------------+----------------+-------------+
|Mednarodno  |   1000   |   1200   |  2200   |
+--------------+----------------+----------------+-------------+

  Op.: Ne velja za redna ligaška tekmovanja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti