Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 33001-0007/2008-3 Ob-4412/08 , Stran 1733
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu; 3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov in imajo sedež na območju Občine Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na območju Občine Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 17. člena: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); (3) za ukrepe iz 20. člena: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta. IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Muta za leto 2008. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 14.959,92 EUR. Predmet pomoči: 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov. 1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Obravnavale se bodo vloge z investicijsko vrednostjo do 5.000,00 €. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi); – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (samo A obrazec); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi); o upravičenosti naložbe, če je ta večja od 50.000 €; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU. Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; – če naložbe izvajajo mladi kmetje, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije. Upravičeni stroški so naslednji: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov (nakup sadilnega materiala); – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč itd.) (ograje iz trdega ali impregniranega lesa, debelina žice 2,5 mm, za govedo 2 žici, za drobnico 4 žice); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …). Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.070,00 EUR Predmet pomoči: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, – krepitev človeških virov. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore, – upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev; – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Omejitve: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški so naslednji: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa Pomoči de minimis 3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 11.385,00 EUR. Predmet pomoči: Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Cilji ukrepa: – ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenec/izvajalec transporta mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta; – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj; – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno; – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport; – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec; – izvajalec ne sme biti v finančnih težavah. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – potrdilo organizatorja prevoza. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za prevoze v nižini; – z prevoze izven občine. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se do: – do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Upravičeni stroški so: – operativni stroški tovornega prevoza / kilometer v odročnih krajih Odročna območja: Sv. Primož nad Muto, Pernice, Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg.Gortina). Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa V. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt do 16. junija 2008 oziroma v primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo razpis odprt do 16. 7. 2008. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu 2008«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«, na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan, bo odpiranje vlog v sredo, 18. 6. 2008. V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog v četrtek, 17. 7. 2008. Odbor za kmetijstvo bo opravil pregled vlog ter jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Odpiranje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Muta najkasneje do 15. 12. 2008. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 15. 12. 2008 odbor ne bo upošteval. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2008. VII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta spremlja in preverja pri prejemnikih in na terenu namensko porabo sredstev komisija. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Muta (www.muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine Muta, tel. 02/887-96-00, v času uradnih ur, ponedeljek od 8. do 14.30; v sredo od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti