Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 711-12/2007/17 Ob-4418/08 , Stran 1740
2. Opis predmeta prodaje Zemljišče s parc. št. 63.S, k.o. 2703 – Hrušica, s površino 583 m2, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 786, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki. Zemljišče je last Republike Slovenije, do celote. Potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-607/2007-2, z dne 10. 8. 2007, ki ga je izdala Občina Logatec, glede osnovne namenske rabe navaja, da se zemljišče nahaja na območju urejanja z oznako S-druga ureditvena območja, glede podrobnejše namenske rabe pa govori o območju SK-stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi. Na zemljišču stojijo ostanki porušenega objekta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 10.000,00 €, najnižji znesek višanja pa 500,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino je treba plačati v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Davek na dodano vrednost po stopnji 20%, ki se bo odmeril od cene, dosežene na javni dražbi, plača kupec. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer v torek, 27. 5. 2008, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe, znaša 1.000,00 € in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Hrušica. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Podrobnejši podatki v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Mihaelu Štruklju, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/47887-75, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na naslovu: http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe/. Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo svojo udeležbo na javni dražbi napovedati najkasneje do petka, 23. 5. 2008 in v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Hrušica«, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati naslednje dokumente: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti