Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-25/2008-1 Ob-4416/08 , Stran 1716
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do treh mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Češki; – dnevnice za češke raziskovalce do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, 29. 12. 2006, v nadaljevanju: uredba); – stroške bivanja za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti domov pa izjemoma v hotelu B kategorije, vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni) oziroma v višini največ 1.252 EUR mesečno (ob daljših obiskih – do treh mesecev). Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije češkim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so: – projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2 leti; – prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju in humanistiki; – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev agencije in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti; – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Republike Češke). 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-CZ-A-05/2008 in ARRS-MS-CZ-B-05/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska09-10@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-češki odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje: skupni odbor pa ne bo odobril projektov tistim vodjem projektov, katerim so bili projekti odobreni že trikrat po vrsti). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 83.459 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 in 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009. 9. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2010. 10. Način predložitve prijave Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Češko v letih od 2009 do 2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava. Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska09-10@arrs.si. 11. Rok za predložitev prijav: ovojnica s prijavo mora biti oddana po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka, 30. junija do 12. ure (poštni žig), oziroma oddane v vložišču ARRS,  do vključno 30. junija do 12. ure. Prijavni obrazec A se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska09-10@arrs.si, do vključno ponedeljka, 30. junija 2008 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti (samo obrazec A). 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma decembra 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge). Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/400-59-12, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti