Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 033/08 Ob-4342/08 , Stran 1714
1. Predmet, namen in cilj razpisa 1.1. Predmet razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi preko Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) s sofinanciranjem upravičenih stroškov podpreti nadaljnje delovanje organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost. 1.2. Namen in cilj razpisa Namen razpisa je spodbujati podporno okolje za dejavne na področju inovacij. Organizacije aktivne na tem področju povezujejo izumitelje, zasebne raziskovalce, samostojne podjetnike, inventorje, inovatorje, študente, dijake, upokojence ter ostale inovativne posameznike in jim nudijo strokovno pomoč, pri razvoju, zaščiti in uveljavljanju njihovih zamisli, idej, novosti ... Cilj razpisa je podpreti delovanje vsaj petih tovrstnih organizacij in s tem prispevati k dvigu inovacijske kulture ter posredno povečati število novosti s področja industrijske ali intelektualne lastnine. 2. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost tako, da svojim članom nudijo naslednje oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti: – evidentiranje članov z naslovi, – informiranje, povezovanje in tematska srečanja, – svetovanje, strokovna pomoč, – organizacija natečajev, – obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, – usposabljanja in izobraževanja s področja inovacijskih dejavnosti. Vstopni pogoji: – organizacija povezuje najmanj 300 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov, inventorjev, inovatorjev, študentov, dijakov, upokojencev ter ostalih inovativnih posameznikov v javnem ali zasebnem sektorju, s katerimi je imela stik v obdobju zadnjih 12 mesecev. V tem številu (300) se ne upoštevajo zaposleni v organizaciji, ki kandidira na razpisu; – organizacija nudi vsaj tri od zgoraj naštetih oblik pomoči; – organizacija podpira inovacijsko dejavnost navzven, kar mora biti razvidno iz programa dela. Vloge organizacij, ki inovacijsko dejavnost podpirajo le navznoter, v okviru lastne organizacijske strukture, ne bodo obravnavane; – organizacija s predložitvijo 30 inovacijskih projektov pripravljenih v zadnjih dveh letih izkazuje, da se navedeni člani dejansko ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo. Drugi splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: – je gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, registrirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI) oziroma zavod registriran v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – nima neporavnanih obveznosti do države; – ni bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa za podelitev državnih pomoči v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 126/07); – niso podjetja v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – ni za iste stroške pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo. 3. Višina razpisanih sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 120.000,00 EUR. Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5688 – Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in ekspertize za leto 2008. Razpisana sredstva se bodo razdelila med organizacije, ki bodo ustrezale pogojem sodelovanja. Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so v zadnjih treh letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa. Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2008. 4. Upravičeni stroški Osnova za sofinanciranje upravičenih stroškov so aktivnosti vezane na oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti navedene v drugi točki razpisa. Upravičeni stroški so: – stroški dela, – stroški izvedbe svetovanj, izobraževanj ipd., – obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti, – drugi stroški. DDV ni upravičen strošek. Stroški dela: Upravičeni stroški so stroški dela zaposlenih v organizaciji, ki ga opravijo v okviru aktivnosti vezanih na oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti navedene v drugi točki razpisa. Regres ni upravičen strošek. Dokazila: poročilo o opravljenem delu, službeni poti (datum, število ur, vrednost ure, kratek opis dela). Stroški izvedbe svetovanj, izobraževanj ipd.: Upravičeni so stroški najema poslovnih prostorov za izvedbo svetovanj, izobraževanj, plačila zunanjim predavateljem, stroški pripadajočega gradiva. Dokazila: račun, potrdilo o plačilu, v primeru najema tudi dokazilo o izvedbi dogodka (vabilo in/ali program dogodka in seznam udeležencev). Stroški obiskov in sodelovanj na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti: Upravičeni so stroški nastali s sodelovanjem članov organizacije na zgoraj omenjenih prireditvah. Dokazila: račun, potrdilo o plačilu, program prireditve. Drugi stroški: Upravičeni so tudi stroški povezani z delovanjem organizacije (najemom prostorov nakupom pisarniškega materiala, telekomunikacije, energenti). Dokazila: račun, potrdilo o plačilu. 5. Merila za izbiro predlogov Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril: – 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu članov posamezne organizacije med vsemi člani vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa. – 25% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu podeljenih patentov članom posamezne organizacije v zadnjih petih letih med vsemi podeljenimi patenti članov vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa. Ena nova tehnična rešitev se pri tem upošteva največ kot en patent. – 45% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene programa posamezne organizacije v vsoti vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa (0 do 8 točk), ocene mejnikov (0 do 6 točk), ocene rezultatov (0 do 6 točk), ocene indikatorjev (0 do 6 točk) ter ocene preglednosti finančnega načrta (0 do 7 točk) in podrobnosti finančnega načrta (0 do 7 točk). Sredstva posamezni prijavljeni organizaciji, ki ustreza pogojem pod točko 2 javnega razpisa se bodo izračunala po naslednji formuli: Si = Ssk (0,3 * Nči/Nčsk + 0,25 * Npi/Npsk + 0,45 * Noi/Nosk) Si...Sredstva, dodeljena posamezni organizaciji Ssk...Skupna razpisana sredstva Nči...Število članov posamezne organizacije Nčsk...Skupno število članov vseh prijavljenih organizacij Npi...Število podeljenih patentov članom posamezne organizacije v zadnjih 5 letih Npsk...Skupno število podeljenih patentov vsem članom vseh prijavljenih organizacij v zadnjih 5 letih Noi...Število točk ocene programa posamezne organizacije Nosk...Skupno število točk (vsota) vseh ocen programov organizacij Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2008. 6. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih, mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do 13. 6. 2008, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za financiranje delovanja organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno petka, 13. 6. 2008, do 12. ure. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. 7. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo potekalo 16. 6. 2008 ob 10. uri, v prostorih Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 8. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku do 50 dni od datuma odpiranja vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka. 10. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: ino08@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila v okviru spletne strani http://www.tia.si/.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti