Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 160-1/2008-1 Ob-4434/08 , Stran 1738
1. Naročnik (koncedent): Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 2. Predmet koncesije: a) Patronažna dejavnost, b) Dejavnost fizioterapije, c) Dejavnost otroške pediatrije. 3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje za nedoločen čas. 4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za podelitev koncesije: 4.1. Zakonsko predpisani pogoji: a) da ima ustrezno izobrazbo za izvajanje dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; b) da ni v delovnem razmerju oziroma mu bo s pričetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo; c) da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; d) da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; e) da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja in je vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev oziroma ima začasno odločbo o registraciji zasebnika. 4.2. Drugi pogoji: a) da bo dejavnost opravljal v prostorih Zdravstvene postaje Straža, za kar sklene s koncedentom najemno pogodbo (velja za dejavnost pod b in c), b) da bo zagotavljal ordinacijski čas 6,5 ur dnevno, vsaj dvakrat tedensko (velja za dejavnost pod točko c). 5. Kriteriji in merila za izbiro: – dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: maksimalno število 10 točk; – zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti in vključitev v izvajanje preventivnih programov v obdobju 2003–2007: maksimalno število 10 točk; – trajanje zaposlitve na območju Občine Straža, na delovnem področju, za katerega se oddaja ponudba: posamezno leto 1 točka; – vizija dela: maksimalno število 15 točk. 6. Postopek in rok za oddajo vlog Rok za prijavo na razpis je 23. maj 2008 do 12. ure. Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Kandidaturo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije v zdravstvu«; – naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža; – naslov ponudnika na hrbtni strani. 7. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo v petek, 23. maja 2008, ob 12.30, v prostorih Občine Straža. Postopek odpiranja in ocenjevanja ponudb bo vodila razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu organu. Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko razpis za to koncesijo ponovi oziroma v primeru, da ni ustreznih kandidatov za vse razpisane programe, se koncesija lahko ne podeli. 8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za zbiranje prijav. 9. Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati na Občini Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža ali na spletnem naslovu http://www.obcina-straza.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti