Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2014. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica, stran 5097.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 11. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani občine v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za tekoče leto. Postopek javnega razpisa vodi pristojni delavec Občinske uprave Občine Mežica.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd);
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.);
– program za mlade po tem pravilniku izvaja nevladna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo. Program za mlade poteka kontinuirano, skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. Izvajajo ga usposobljeni izvajalci, z delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela;
– stroški delovanja izvajalcev so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela ipd.). Dejanska višina sofinanciranja stroškov delovanja se določi v pogodbi med izvajalcem in občino.
4. člen
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je ravno tako vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Cilj javnega razpisa po tem pravilniku je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade kot tudi sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili in v okviru proračunskih možnosti, dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja izvajalcev in izvajanje njihovih programov.
5. člen
Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;
– prostovoljno mladinsko delo;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice;
– mednarodno mladinsko delo;
– mobilnost mladih;
– raziskovalno delo mladih.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih;
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih;
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih;
– aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami;
– izdajanje mladinskih publikacij, ki so namenjene vzgoji in izobraževanju.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski projekti in programi, programi za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;
– investicij ali nakupa opreme;
– vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
6. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 6 do 26 let,
– izvajalci so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom,
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 12 mesecev in imajo sedež v Občini Mežica,
– da zagotavljajo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi,
– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
– dejavnosti, ki so predmet tega poziva, se morajo opravljati na območju Občine Mežica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
– da za izvajanje programa zagotavljajo tudi delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom.
7. člen
Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 s spremembami),
– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo,
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot verske skupnosti.
– Pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05).
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani Občine Mežica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
9. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni delavec Občinske uprave Občine Mežica, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske uprave, članov Odbora za mladino ter predstavnikov mladih. Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz glasovanja.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti, projekti za mlade;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov, projektov za mlade ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, projektov za mlade;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Mladinski programi in projekti, projekti za mlade ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, projektov za mlade se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
12. člen
Občinska uprava Občine Mežica obvesti o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalce mladinskih programov in projektov, projektov za mlade na podlagi predloga komisije.
13. člen
Z izvajalci mladinskih programov in projektov, projektov za mlade se sklenejo pogodbe o sofinanciranju mladinskih programov in projektov, projektov za mlade ter stroškov delovanja.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja občina;
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe. Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
14. člen
1. Kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa:
– število načrtovanih projektov – za vsak projekt 10 točk
– cilji in namen mladinskih programov in projektov:
– so delno razvidni – 3 točke,
– so jasno razvidni – 5 točk;
– potencialni uporabniki
– so delno opredeljeni ali ne zajemajo vseh starostnih skupin do 26 let – 3 točke,
– so jasno opredeljeni in zajema vse starostne skupine do 26 let – 5 točk;
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela) – 5 točk;
– dostopnost programa mladim iz cele občine – 5 točk,
– povezovanje z drugimi skupinami, organizacijami in institucijami, ki opravljajo dejavnosti s področja dela z mladino – do 5 točk;
– projekt ali program se lahko izvaja daljše časovno obdobje oziroma že traja določeno časovno obdobje, se nadgrajuje – do 5 točk;
– program ali projekt je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, druge zlorabe ...) – 5 točk.
2. Ekonomičnost
– program ali projekt ima realno finančno konstrukcijo – do 10 točk
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov:
– do 10% – 3 točke,
– od 11 do 30% – 5 točk,
– od 31 do 50% – 10 točk,
– od 51 do 70% – 15 točk,
– nad 70% – 20 točk.
15. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
17. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
18. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-1/2008
Mežica, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti