Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

Št. 301-2/2008 Ob-4339/08 , Stran 1720
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: – Sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 10.000 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva. V. Upravičenci: 1. Do sredstev so upravičena podjetja ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. 2007 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov; – imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala. – Imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini. 2. Do sredstev niso upravičena: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi; – podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1407/2002; – podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora. VII. Upravičeni stroški Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – stroške najema razstavnega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini. VIII. Višina odobrenih sredstev Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% upravičenih stroškov najema razstavnega prostora in postavitve stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto upravičeni stroški (brez DDV). V primeru, da upravičenec v roku iz XI. točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa. X. Merila za ocenitev vlog Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril, in sicer po sistemu rangiranja: – vloge se glede na oceno razvrstijo po vrstnem redu, pri čemer je vrednost točke najbolje ocenjene vloge enaka številu prejetih vlog, – vrednost točke, ki jo prejme posamezna vloga se pomnoži z ustreznim ponderjem, – vloge se glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril, ki so glede na težo, ki jo prispevajo k skupni oceni, ovrednotena z ustreznim ponderjem. XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2008. Sredstva bodo dodeljena za tiste promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v času od 16. 10. 2007 do najkasneje 15. 9. 2008. XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 6. 6. 2008. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 6. 6. 2008. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 6. 6. 2008 do 14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahtevati na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo 9. 6. 2008 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90 dneh od zaključka razpisa. XIII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 29), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/335-01-71 (Tanja Žgur), za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ooz.si ali Anuska.Motore@gzs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti