Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1997. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008, stran 5065.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je občinski svet Občine Črna na Koroškem na 9. redni seji, dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črna na Koroškem za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v eurih|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov      |   Proračun|
|     |                   |   leta 2008|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   5.620.448|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   2.759.454|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |   2.253.434|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   1.948.386|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    179.524|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve|    125.524|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |    506.020|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|    183.510|
|     |premoženja              |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     2.478|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |712 Globe in denarne kazni      |      746|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    266.042|
|     |storitev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    53.244|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |    552.442|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    493.694|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    58.748|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih    |       |
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |    66.000|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov|    66.000|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   2.242.552|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |   2.242.552|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   6.208.873|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |   1.528.355|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|    272.071|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |    43.386|
|     |socialno varnost           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |   1.152.217|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |    54.169|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve             |     6.512|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |   1.295.871|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |    18.759|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom      |    730.441|
|     |in gospodinjstvom          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |    246.782|
|     |organizacijam            |       |
|     |in ustanovam             |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |    299.889|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   2.916.329|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   2.916.329|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    468.318|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |    75.227|
|     |in fizičnim osebam, ki niso     |       |
|     |proračunski uporabniki        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi     |    393.091|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)   |   –588.425|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |                   |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       |
|     |IN NALOŽB              |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     7.094|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     7.094|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |440 Dana posojila          |     7.094|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    –7.094|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |       |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |                   |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |    615.961|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |    615.961|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |    615.961|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    32.479|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    32.479|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |    32.479|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|IX.   |ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV      |    –12.037|
|     |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    583.482|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE          |    588.425|
|     |(VI.+VII. – VIII. – IX.)       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2007  |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|9009   |Splošni sklad za drugo        |    12.128|
+---------+-------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
– požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom o javnih financah, prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2009: 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih: 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 4.173 eurov.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2008 oblikujejo v višini 2.000 eurov. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi pismeno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 210 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letoma zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 615.961 eurov, in sicer za naslednje investicije:
+-------------------------------------------------+------------+
|Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda     |  66.058 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico |  396.026 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Obnova komunalnih vodov za potrebe gospodarstva |  16.692 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)         |   2.656 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Obnova kanalizacije v Centru Črne        |  60.000 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi Center   |   2.000 €|
|Črne                       |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Kanalizacija Rudarjevo 8 in 9          |  13.000 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)     |  40.000 €|
+-------------------------------------------------+------------+
|Obnova vodovoda v Žerjavu            |  19.529 €|
+-------------------------------------------------+------------+
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2008
Črna na Koroškem, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti