Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče, stran 5101.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je občinski svet na 12. redni seji dne 23. 4. 2008 ter 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, UPB) je občinski svet na 10. redni seji dne 9. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče (Uradni list RS, št. 51/97, 99/02, 13/03 in 35/03), v nadaljnjem besedilu: Odlok.
2. člen
Besedilo 16. člena Odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic (Radeče 2, Laško 1),
– trije predstavniki delavcev (Radeče 2, Laško 1),
– trije predstavniki staršev (Radeče 1, Laško 2).
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.«
3. člen
Besedilo 25. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za ravnatelja glasbene šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje obeh ustanoviteljic,
– mnenje sveta staršev.
Ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, ustanoviteljici in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.«
4. člen
Doda se besedilo 25.a člena:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljici, svet staršev in učiteljski zbor.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
V 26. členu se doda besedilo:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
6. člen
V 34. členu se doda besedilo nove alineje, ki postane četrta alineja:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, «
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2008
Radeče, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
Št. 007-010/2008
Laško, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti