Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2020. Letni program kulture Občine Žetale za leto 2008, stran 5111.

Na podlagi 8., 9. in 10. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 23. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žetale (Uradni list RS, št. 117/07) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 10. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture Občine Žetale za leto 2008
I. UVOD
Občinski svet Občine Žetale na podlagi zgoraj navede nih zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture Občine Žetale za leto 2008 in na ta način v Občini Žetale zagotavlja pogoje za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– ohranjanje slovenske kulturne identitete in
– ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.
II. VLOGA KULTURE V OBČINI
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju kulture tako, kar zadeva:
1. udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.), seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.
III. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društva, ki je nosilec kulturne dejavnosti v občini.
IV. UKREPI ZA URESNIČEVANJE OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime (pogojev) v občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in interese na tem področju. Občina mora na ustrezni način omogočiti tudi način uresničevanja teh nalog, določiti glavne oblike in načine kulturnega delovanja ter navesti naloge, ki jih bo občina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi občinami oziroma javnimi zavodi, ki delujejo na območju več občin.
– Občina bo spodbujala kulturne dejavnosti občank in občanov, zlasti na področju t. i. ljubiteljske dejavnosti ter zagotavljala sredstva za njihovo dejavnost.
– Občina bo omogočila prostorske, tehnične, organizacijske in materialne možnosti za uresničevanje programov nosilcev.
– Občina bo omogočila dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja, kulturne prireditve) v skladu s svojimi zmožnostmi in tem programom.
V skladu z navedenim bo Občina Žetale:
– z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinanciranje javnih kulturnih programov spodbujala dejavnost na tem področju,
– s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih zavodov in pogodbeni odnosi za opravljanje javne službe na območju občine (knjižnica, glasbena šola, javni sklad za kulturne dejavnosti ipd.) s sodelovanjem pri upravljanju teh zavodov omogočiti izvajanje javne službe in s primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi ter prostori omogočala dejavnost javnih zavodov, zadolženih za izvajanje javne službe na območju občine,
– z vlaganjem v prostore in opremo (računalniška oprema, svetlobna in zvočna tehnika) in
– z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in raznolikosti te dejavnosti na območju občine.
V. DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ KULTURE V OBČINI ŽETALE
Občina Žetale želi dolgoročno zagotoviti občankam in občanom ter gostom kakovostno ponudbo kulturnih dobrin zlasti na področju gledališča in glasbe, pevske kulture, likovnih razstav in delavnic ipd. Občina Žetale bo posvečala izrazito skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in obnavljanju ter predstavljanju kulturne dediščine na območju občine.
Poleg tega bo Občina Žetale namenila posebno skrb in sredstva tudi za estetsko podobo naselij in Občine Žetale v celoti tako, kar zadeva obstoječe spomenike in skladno načrtovanje na področju urbanizma kakor tudi postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, kipov, parkov oziroma javnih površin).
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Občini Žetale v letu 2008.
Letni program kulture se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2008-9
Žetale, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti