Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica, stran 5096.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 11. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica (Uradni list RS, št. 84/00 in 102/00) se v 1. členu briše: »v čigar sestavo sodi:
– Enota vrtca Mežica.«
2. člen
V 2. členu se doda drugi stavek:
»Skrajšano ime: OŠ Mežica.«
Drugi stavek postane tretji in se glasi:
»Sedež zavoda: Partizanska cesta 16, Mežica.«
Tretji stavek postane četrti in se glasi:
»V sestavo OŠ Mežica sodi:
– enota Vrtec Mežica, Partizanska cesta 10, Mežica.«
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku se za besedo »uporablja« doda beseda »tudi«
Tretji in četrti odstavek se v celoti črtata.
4. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku beseda »statutu« nadomesti z besedo »odloku«.
5. člen
V 10. členu se briše:
»– M/80.101 – dejavnosti vrtcev,
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje«
in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»– P/85.100 – predšolska vzgoja,
– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
– I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
– L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
6. člen
15. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določajo zakon in pravila zavoda, in sicer: iz osnovne šole dva člana, iz vrtca enega člana.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer dva predstavnika iz šole in enega iz vrtca.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta, je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni, odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
7. člen
V 21. členu se v petem odstavku beseda »zahteva« nadomesti z: »zavrne zahteve«.
8. člen
24. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu od začetka mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.«
9. člen
Doda se nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če lokalna skupnost, vzgojiteljski in učiteljski zbor ter svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloča brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku tridesetdnevnega roka za podajo mnenja ministra, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
V 25. členu se v drugem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Svet zavoda pa mora takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.«
V 25. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Ista oseba v istem zavodu lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat pod pogoji, kot jih določa zakon.«
11. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Ravnatelj zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenim z zakonom.
Ravnatelja razreši svet zavoda.«
12. člen
27. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»b) Pedagoški in organizacijski vodja vrtca
V enoti vrtca pri osnovni šoli oziroma zavodu, ki ni vrtec, ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca pomočnika ravnatelja za polno delovno obveznost, če ima enota vsaj 9 oddelkov, oziroma sorazmerni delež, če ima oddelkov manj.
Za pomočnika ravnatelja v vrtcu je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
Pedagoški in organizacijski vodja vrtca opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«
13. člen
Doda se nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
Ravnatelj lahko izmed delavcev imenuje tudi vodjo vrtca.
Vodja vrtca je lahko vzgojitelj ali šolski svetovalni delavec. Za vodenje vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja vrtca opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«
14. člen
V 32. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vrtec lahko oblikuje svoj svet staršev.«
Tretji odstavek postane četrti, četrti pa peti odstavek.
15. člen
V 35. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »V zavodu ne more skleniti delovnega razmerja oseba:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
16. člen
V 36. členu se v drugem odstavku črta: »v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež« in nadomesti z besedilom »v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport«.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira po poteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
Št. 640-1/2008
Mežica, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel I.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti