Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4990. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
4991. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
4992. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski

MINISTRSTVA

4993. Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč
4994. Pravilnik o znakih in označbah na smučišču
4995. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin

USTAVNO SODIŠČE

4996. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4997. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4998. Sklep o zavrnitvi pobude in nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5080. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2008

OBČINE

Ajdovščina

4999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
5000. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5001. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2009

Benedikt

5002. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Bistrica ob Sotli

5003. Pravilnik o znižanju plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje
5004. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo

Bled

5005. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Celje

5006. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

Črenšovci

5007. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dol pri Ljubljani

5008. Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Dol pri Ljubljani
5009. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009
5010. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5011. Sklep o povišanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani
5012. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko

Gornji Petrovci

5013. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci
5014. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2009

Grosuplje

5015. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Horjul

5016. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Idrija

5017. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2008

Ig

5018. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2008

Ivančna Gorica

5019. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Š 1/a Centov Hrib (Kavka)«
5020. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje«
5021. Sklep o številu in višini štipendij iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2008/09
5022. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Stična
5023. Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Uredniškega odbora občinskega glasila »Klasje«

Jesenice

5024. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas
5025. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika
5026. Programska zasnova za območje Belcijan v Planini pod Golico (ožje ureditveno območje J5/S2/6 – UN)

Kamnik

5027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol – južni del
5028. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B20 Stol – južni del
5029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik
5031. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Kočevje

5032. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
5033. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
5034. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
5035. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Komen

5036. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Komen
5037. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2009
5038. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2009

Kranj

5039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Krško

5040. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod
5041. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško
5042. Odlok o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško
5043. Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško
5044. Odlok o spremembi Odloka o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško
5045. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2009

Ljubljana

5046. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana
5047. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
5048. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
5049. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane
5050. Sklep o spojitvi javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana
5051. Sklep o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana
5052. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
5053. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije

Majšperk

5054. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Majšperk

Medvode

5055. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5056. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Pivka

5057. Odlok o priznanjih Občine Pivka
5058. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Pivka za področje ravnanja s komunalnimi odpadki
5059. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada – okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
5060. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območje Občine Pivka

Rogaška Slatina

5061. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2009
5062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
5063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina
5064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina
5065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
5066. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Sevnica

5067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti
5068. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta
5069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

5070. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
5071. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v Občini Sežana
5072. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2009
5073. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2009

Slovenske Konjice

5074. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2008
5075. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2008
5076. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Šentjur

5077. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396080 Gorica pri Slivnici–Loka pri Žusmu, odsek Gorica pri Slivnici–Drobinsko
5078. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kot sprememba in dopolnitev Zazidalnega načrta Mestno jedro Šentjur

Šmartno pri Litiji

5079. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
AAA Zlata odličnost