Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol – južni del, stran 15375.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 19. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol – južni del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje B 20 Stol – južni del (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 5014, aprila 2008, dopolnila septembra 2008.
2. člen
(vsebina odloka)
OPPN iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, vplive in povezave s sosednjimi območji, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Besedilo:
– odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine     M 1:5 000
– lega prostorske ureditve v širšem območju  M 1:2 500
– katastrski in geodetski načrt z vrisano mejoM 1:1 000
območja
– prostorske ureditve             M 1:500
– zasnova prometne ureditve          M 1:500
– zasnova komunalne in energetske       M 1:500
infrastrukture
– elementi za parcelacijo in zakoličenje   M 1:500
– vplivi in povezave s sosednjimi območji   M 1:1 000
3. Priloge občinskega podrobnega prostorskega
načrta:
– obrazložitev in utemeljitev odloka
– smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Podgorje: 1452/42, 1452/43, 1452/39, 1452/40, 1467/17, 1467/10, 1467/11, 1467/12, 1453/5, 1467/13, 1467/1, 1555/2, 1452/15.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo dveh trgovskih objektov in večnamenskega objekta, spremljajočih zunanjih in prometnih ureditev, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, priključkov in naprav ter ureditev za varovanje okolja.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta A)
(1) Objekt je namenjen za trgovino z živili.
(2) Objekt je na severni strani parcele št. 1452/42, k.o. Podgorje, orientiran je pravokotno na parcelno mejo na severu.
(3) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14 x 8,79 m. Dopustno je povečanje objekta proti severu za max. dolžino 11,50 m in v širino 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m.
(4) Objekt je pritličen.
(5) Višinski gabariti:
– višina urejenega terena pred vhodom je na 351,00 m, višina gotovih tal pritličja je na 351,15 m,
– venec strehe je 5,50 m nad koto pritličja.
(6) Vhod je na jugozahodni strani objekta, servisni vhod je na jugovzhodni strani objekta.
(7) Oblikovanje:
– fasada: fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (fasadni elementi, omet, steklo) ter okoljsko sprejemljive in energetsko varčne. Oblikovana mora biti v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek,
– streha je ravna, z minimalnim naklonom.
7. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta B)
(1) Objekt je namenjen za trgovski center.
(2) Objekt je orientiran vzporedno s parcelno mejo na severu.
(3) Tlorisne dimenzije objekta so 208,00 x 79,00 m.
(4) Objekt obsega klet (parkirišče) in visoko pritličje (trgovski center).
(5) Višinski gabariti:
– klet je vkopana v teren, višina gotovih tal pritličja je na 351,15 m,
– venec strehe je 6,40 m nad koto tal pritličja, nadstrešek je 8,25 nad koto tal pritličja.
(6) Vhodi so na južni in zahodni strani objekta, servisni vhodi so na severni in vzhodni strani objekta.
(7) Oblikovanje:
– fasada: fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (fasadni elementi, omet, steklo) ter okoljsko sprejemljive in energetsko varčne. Deli južne fasade morajo biti zamaknjeni v notranjost objekta,
– streha je ravna, z minimalnim naklonom, nad vhodi so nadstreški.
8. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta C)
(1) Objekt je večnamenski, prednostno namenjen za ureditev gasilskega doma in prostorom gorske reševalne službe.
(2) Objekt je predviden na severovzhodni strani območja. Dopustna je drugačna postavitev objekta, v skladu s funkcionalnimi potrebami.
(3) Tlorisne dimenzije objekta so 20,00 x 12,00 m.
(4) Objekt obsega pritličje in nadstropje, dopustna je klet.
(5) Višina urejenega terena pred vhodom je na 350,50 m, višina gotovih tal pritličja je na 350,62 m.
(6) Uvozi in vhodi so na vzhodni strani objekta, dopustni so na južni strani objekta.
(7) Oblikovanje:
– fasada: fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (fasadni elementi, vidni beton, omet, steklo) ter okoljsko sprejemljive in energetsko varčne,
– streha je ravna, z minimalnim naklonom, dopustna je eno ali dvokapna streha. Nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški.
9. člen
(rušitve)
(1) Odstranijo se obstoječi objekti parc. št. 1467/17, 1467/10, 1467/11, 1467/12, 1453/5, 1467/13 in 1467/1 vsi k.o. Podgorje.
(2) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, ki ne bodo v funkciji, se prekinejo in odstranijo v skladu z določili za tovrstna dela.
(3) Vsa rušitvena dela in začasno deponiranje gradbenih odpadkov je potrebno izvajati v skladu z določili pravnih aktov za tovrstna dela.
(4) Odpadni gradbeni material rušitvenih del in izkopov je treba odložiti na deponiji komunalnih odpadkov oziroma na drugih, ustrezno urejenih deponijah.
10. člen
(zunanje ureditve)
(1) Zunanje površine sestavljajo interne prometne, manipulativne in parkirne površine, peš površine in zelenice.
(2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekte morajo biti brez arhitekturnih ovir.
(3) Vse proste površine se uredijo kot zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem višine min. 4,0 m in grmovnicami. Gostejša zazelenitev z drevjem je ob Ljubljanski cesti in ob obvoznici, ob reki Kamniški Bistrici je gostejša obvodna vegetacija, na parkiriščih so drevesa v ustrezni razdalji. Na mestih poteka komunalne in energetske infrastrukture se zasaditev izvede z grmovnicami.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
11. člen
(prometne ureditve)
(1) Območje urejanja se prometno napaja s petkrakega krožnega križišča (objekt A) na jugozahodni strani in z obvoznice (objekta B in C) na južni strani območja. Prometne površine ob objektih A in B so med seboj povezane.
(2) Predviden je centralni priključek na obvoznico, s katerega je neposredni dovoz na parkirišče v kletni etaži objekta B. Nanj se priključuje krožno zasnovana interna cesta za dovoz do objekta C in servisni dovoz do objekta B. Interna cesta je enosmerna, na južni strani objekta B je dvosmerna. Širina interne ceste in notranji radiji na krivinah upoštevajo normative za tovorna vozila in vlačilce.
(3) Za urgentni dostop do objektov severno od obravnavanega območja sta na zelenici predvideni dve utrjeni dovozni poti.
(4) Mirujoči promet se ureja na gradbeni parceli vsakega objekta. Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi, 5% parkirnih mest mora biti za gibalno ovirane. Število parkirnih mest:
– trgovina z živili 139 PM,
– trgovski center 490 PM,
– večnamenski objekt 27 PM.
(5) Peš površine ob objektih A in B so povezane med seboj ter s hodniki za pešce ob meji rezervata za izvedbo štiripasovnice. Ob reki Kamniški Bistrici poteka peš pot in dvosmerna kolesarska pot, ki se na jugu priključuje na pločnik in kolesarsko stezo ob meji rezervata.
(6) Vse prometne, manipulativne in parkirne površine morajo biti asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v meteorno kanalizacijo preko peskolova in lovilca olj.
(7) Za predvidene prometne ureditve se morata izdelati posebna projekta PGD, PZI na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS za ceste ter nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
12. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo in plinom ter na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Sekundarni komunalni in energetski vodi potekajo na severni strani predvidenih objektov, ki so v obliki zanke povezani z vodi na severu.
(3) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
(4) Projektna dokumentacija in izvedba objektov mora upoštevati uporabo obnovljivih virov energije s čim manjšimi vplivi na okolje.
13. člen
(projektne rešitve)
(1) Vodovod:
– oskrba območja z vodo je iz javnega vodovoda PE 160, ki poteka ob Ljubljanski cesti. Predviden je krožni povezovalni vodovod od javnega vodovoda do vodovoda na severovzhodni strani območja. Vodovod poteka na severni strani predvidenih trgovskih objektov,
– krožni povezovalni vodovod mora zagotavljati potrebe po sanitarni vodi in po vodi za požarno varstvo. Na vodovodu je predvideno hidrantno omrežje,
– vsak objekt mora imeti svoj priključek z odjemnim mestom,
– salonitni vodovod ob Ljubljanski cesti se obnovi na odseku od pošte na Duplici do avtobusne postaje pri Stolu v dolžini 650 m. Stroške obnovitve nosijo investitorji.
(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,
– odpadne komunalne vode iz objektov bodo speljane po sekundarni kanalizaciji v kanalizacijski kolektor S DN 800, ki poteka ob reki Kamniški Bistrici. Kanalizacijski kolektor se na odseku pod objektom B in 4,00 m na vsako stran polno obbetonira z armiranim betonom. Na južnem in severnem delu objekta se na kolektorju zgradita jaška, preko katerih bo možen dostop za izvajanje vzdrževalnih del. Jaška morata biti locirana tako, da bo do njih možen dostop ob vsakem času. Stena kleti mora biti od osi kanala oddaljena min. 4,00 m. Vse stroške zaščite kanala nosi investitor. Dopustna je nadomestitev oziroma prestavitev kanala izven gabarita objekta,
– padavinske vode se prioritetno ponikajo, če to dopušča teren. Padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objektov, se odvajajo v ponikovalnice,
– padavinske vode, ki odtekajo z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih površin, se odvajajo v ponikovalnice preko peskolovov in lovilcev olj. Dopustno je odvajanje padavinskih vod obstoječ izpust v reko Kamniško Bistrico preko peskolova in lovilca olj ter ustrezno dimenzioniranega zadrževalnega bazena, ki bo preprečil vplive na pretočno sposobnost in vodni režim reke. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje lovilcev olj. Za poseg, ki bi začasno ali trajno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje k projektni dokumentaciji,
– kanalizacija, vključno z revizijskimi jaški in lovilci olj, mora biti vodotesna.
(3) Elektrika:
– objekti se napajajo z električno energijo iz predvidene transformatorske postaje na zelenici ob objektu C, ki bo povezana s sosednjimi transformatorskimi postajami. Električno omrežje je zemeljske izvedbe,
– interne prometne, manipulativne in parkirne površine bodo razsvetljene z interno razsvetljavo.
(4) Javna razsvetljava:
– ob obvoznici in na mestih predvidenih priključkov je predvidena javna razsvetljava s tipskimi svetilkami. V krožnem križišču se preuredi obstoječa javna razsvetljava.
(5) Plin:
– ogrevanje objektov bo na plin s priključkom na sekundarni plinovod ob reki Kamniški Bistrici. Sekundarni plinovod se priključuje na obstoječ plinovod ob obvoznici,
– pri urejanju območja in rekonstrukciji regionalne ceste je potrebno zaščititi obstoječe plinovode.
(6) Telekomunikacije:
– predvideni objekti bodo z zemeljskim kablom v kabelski kanalizaciji vključeni v TC Kamnik Bakovnik.
(7) Odstranjevanje odpadkov:
– v objektih so predvideni zbirni in odjemni prostori za komunalne odpadke. Prostori morajo biti dostopni za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti racionalno ravnanje in ločeno zbiranje odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
14. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi pri urejanju območja se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Zemljišče vsake gradbene parcele se izravna v enoten plato, v skladu z višinskim potekom obvoznice, višino okoliškega terena in višino gotovih tal pritličja objektov.
(3) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode v reko Kamniško Bistrico. Predvideti je potrebno ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
15. člen
(vodnogospodarske ureditve in ohranjanje narave)
(1) Predvideni objekti so oddaljeni od vodnega zemljišča reke Kamniške Bistrice min. 23,0 m.
(2) Posegi v vodno zemljišče reke Kamniške Bistrice niso predvideni, razen iztoka meteorne kanalizacije z obravnavanega območja. Dopustna so dela in ureditve za zavarovanje brežine vodotoka.
(3) Na priobalnem zemljišču reke Kamniške Bistrice je predvidena gradnja komunalnih in energetskih vodov ter kolesarske in peš poti. Gradnja in urejanje mora potekati tako, da ne bo vplivov na vodno zemljišče. Priobalno zemljišče reke Kamniške Bistrice se uredi kot zelenica, zasajena z obvodno vegetacijo.
16. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje urejanja uvrščamo v III. območje varstva pred hrupom, ki dopušča mejne vrednosti hrupa 50 dBA za noč in 60 dBA za dan. V primeru prekoračitve navedenih vrednosti je treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti predvideni in izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate.
(4) Na južni strani obvoznice in krožnega križišča je protihrupna ovira, obojestransko ozelenjena.
17. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.
(2) Odmik predvidenih objektov od obstoječih objektov je min. 12,0 m. V trgovskem centru je potrebno zagotoviti požarno ločitev prostorov.
(3) Interne ceste morajo omogočiti dostop intervencijskim vozilom z dveh strani. Delovne površine so na javnih in internih prometnih površinah ter na manipulativnih površinah. Na severovzhodni strani območja je predvidena utrjena zelena površina za dostop gasilskih vozil.
(4) Gašenje požarov je iz hidrantov na krožnem povezovalnem vodu, na hidrantni zanki in na javnem vodovodnem omrežju. V objektih je notranje hidrantno omrežje.
VIII. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
19. člen
(rekonstrukcija obvoznice in ureditev krožnega križišča)
(1) Rekonstrukcija obvoznice predvideva širitev cestnega telesa proti severu. Normalni prečni profil obvoznice obsega dva vozna pasova, enostransko zelenico, enostransko dvosmerno kolesarsko stezo in enostranski pločnik. Centralni priključek v obravnavano območje ima levi zavijalni pas v maksimalni dolžini in desni zaviralni pas.
(2) Peti krak krožnega križišča z uvozom na parkirišče objekta A mora biti max. dolžine. Prehod za pešce se umesti v max. oddaljenosti od krožnega križišča in opremi z grbino za umirjanje prometa.
(3) Petkrako krožno križišče ter prometnotehnični elementi obvoznice in Ljubljanske ceste morajo biti dimenzionirani za predvidene prometne tokove.
(4) V območju krožnega križišča je predviden podhod. Dostop je po klančinah in stopnicah.
(5) Rekonstrukcija obvoznice ter gradnja krožnega križišča, priključkov in podhoda morajo upoštevati obstoječe plinovode, ki potekajo ob obvoznici. Po potrebi se plinovodi zavarujejo in prestavijo.
(6) Ob krožnem križišču je pod obvoznico predviden podhod, dostop je po klančinah in stopnicah.
(7) OPPN določa rezervat za rekonstrukcijo obvoznice v štiripasovno cesto.
(8) Na regionalni cesti RIII 644 se na zahodni strani cestišča podaljša pločnik od Koroške ceste do krožišča.
20. člen
(objekt na parceli št. 1467/6, k.o. Podgorje)
Predvidena je rušitev južnega dela objekta na parceli št. 1467/6, k.o. Podgorje ter sanacija, dozidava na jugozahodni strani in nadzidava do višine 9,35 m nad koto tal pritličja, pod pogojem, da je objekt oddaljen od parcelne meje na jugu min. 2,50 m.
IX. NAČRT PARCELACIJE IN ZAKOLIČBE
21. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
22. člen
(etape izvajanja)
(1) OPPN se bo izvajal v eni etapi, dopustno je kasnejše izvajanje objekta C s pripadajočimi zunanjimi površinami.
(2) Sočasno z gradnjo krožnega križišča in rekonstrukcijo obvoznice se izvede podhod in protihrupna zaščita na južni strani obvoznice in krožnega križišča, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekta A in B.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju iz 4. in 5. člena odloka ohranja sedanja namembnost prostora. Do pričetka gradnje objekta C je na gradbeni parceli dopustna ureditev začasnih parkirišč in prometnih manipulativnih površin pod pogojem, da ureditve ne posegajo v 15 m širok priobalni pas reke Kamniške Bistrice.
XI. TOLERANCE
23. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna odstopanja gabaritov objektov:
– objekt A: odstopanja tlorisnih in višinskih gabaritov so do +/- 1,0 m,
– objekt B: v vzdolžni in prečni smeri objekt ne sme biti večji, lahko pa je manjši, odstopanja višinskih gabaritov je do +/- 1,0 m. Dopustne so spremembe zamikov južne fasade glede na konstrukcijski raster objekta,
– objekt C: odstopanja tlorisnih gabaritov so do +/-1,0 m, odstopanja višinskih gabaritov do +/- 2,0 m.
(3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena pred vhodom v objekt in gotovih tal pritličja objektov so do +/- 1,0 m.
(4) Dopustne so spremembe števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot določajo predpisi.
(5) Za komunalno infrastrukturo so določene načelne trase, ki jih je možno prilagajati do odmika +/- 5,0 m, če se s tem doseže ustreznejša in racionalnejša rešitev.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
– opremiti stavbno zemljišče s komunalno opremo. Obravnavano območje ni komunalno opremljeno. Komunalno opremljenost investitorji lahko zagotovijo v skladu z 72. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa:
– da je gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih;
– gradnja objektov je dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljene stavbnih zemljišč po pogodbi, vendar zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture,
– izvesti zaščito vodnega in priobalnega zemljišča reke Kamniške Bistrice pred začetkom gradnje objektov in drugih prostorskih ureditev,
– sočasno z zgraditvijo posameznega objekta mora biti zgrajena, za normalno funkcioniranje objekta, potrebna prometna, komunalna in energetska infrastrastruktura,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture,
– sočasno z gradnjo krožnega križišča in rekonstrukcijo obvoznice izvesti protihrupno zaščito proti stanovanjskim objektom,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja in zaščito reke Kamniške Bistrice pred škodljivimi vplivi,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča, na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici, na reko Kamniško Bistrico in na vodne vire,
– za odvajanje padavinskih vod v meteorno kanalizacijo z iztokom v reko Kamniško Bistrico, je potrebno, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo, pridobiti vodno soglasje k projektni dokumentaciji, zgraditi meteorno kanalizacijo ter pridobiti uporabno dovoljenje zanjo v skladu s podanimi smernicami pristojne institucije.
Lastnik zemljišča in objekta mora skleniti služnostno pogodbo za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega kolektorja z oznako S z lastnikom javnega kanalizacijskega omrežja, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo se sprejme po ločenem postopku.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
27. člen
OPPN iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Kamnik in na Občini Kamnik.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-4/2005-5/1
Kamnik, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost