Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5043. Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško, stran 15402.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško
1. člen
S tem odlokom se spremeni 30. člen Odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97) in glasi:
»Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če postavi oziroma uredi plakatno mesto brez predhodno pridobljenega dovoljenja (prvi odstavek 6. člena),
– če postavi plakatno mesto v nasprotju z izdanim dovoljenjem (prvi odstavek 8. člena),
– če v roku 3 dni po prenehanju aktivnosti ne odstrani premično plakatno mesto ali ne odstrani obvestilnih sredstev iz stalnih plakatnih mest (drugi odstavek 8. člena),
– če na urejenem plakatnem mestu ni vidne označbe upravljavca oziroma lastnika plakatnega mesta (prvi odstavek 9. člena),
– če ne zagotovi zgledne urejenosti in rednega vzdrževanja plakatnega mesta in neposredne okolice (tretji odstavek 9. člena, druga alinea 15. člena),
– če namešča obvestilna sredstva izven dovoljenih plakatnih mest (prvi odstavek 10. člena),
– če namešča ali dovoli nameščanje plakatnih mest ali obvestilnih sredstev na svoji nepremičnini dokler ni izdano dovoljenje pristojnega organa (drugi odstavek 10. člena),
– če poškoduje plakatno mesto ali obvestilno sredstvo na plakatnih mestih, nameščenih v skladu s tem odlokom (četrti odstavek 10. člena),
– če prelepi ali kako drugače prekrije obvestilna sredstva pred potekom roka za njihovo odstranitev (peti odstavek 10. člena),
– če na plakatnih mestih namešča obvestilna sredstva brez predhodnega plačila komunalne takse za plakatiranje (prvi in drugi odstavek 12. člena),
– če namešča obvestilna sredstva na javnih plakatnih mestih brez označbe in datuma (prvi odstavek 14. člena),
– če ne odstrani s plakatnih mest uničena, poškodovana in onesnažena obvestilna sredstva ali ne namesti nova obvestilna sredstva, ki jih priskrbi naročnik (drugi odstavek 14. člena),
– če ne odstrani obvestilna sredstva iz javnih plakatnih mest in iz drugih plakatnih mest (tretja in četrta alinea 15. člena),
– če na plakatnih mestih za lastne potrebe izvaja ali dopusti obveščanje za potrebe drugih pravnih ali fizičnih oseb (27. člen).
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz tega člena izvaja pooblaščena oseba.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/97-1/18
Krško, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.