Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

4999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina, stran 15346.

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na 23. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07) se 12.a člen spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2009 se mikro, majhne in srednje družbe, ki investirajo v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine, oprosti plačila komunalnega prispevka, ob upoštevanju in pod pogoji iz 12.b člena tega odloka. Oprostitev velja za celotno komunalno infrastrukturo, razen za javno cesto, pri kateri se oprostitev upošteva le za makadamsko izvedbo.
Na območjih, ki niso komunalno opremljena, se komunalna infrastruktura zgradi skladno z občinskimi izvedbenimi prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s sprejetim proračunom in z načrti razvojnih programov občine.
Investitor, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, ter investitor, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi novih delovnih mest, mora plačati komunalni prispevek, vključno z zakonskimi zamudnimi obresti od dneva zapadlosti plačila. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja po preteku enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeni poslovni objekt.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena, se mikro, majhne in srednje družbe, ki pridobijo status perspektivnega podjetja v skladu z občinskim pravilnikom, ki določa pogoje, merila in način dodelitve statusa perspektivnega podjetja (v nadaljevanju: Pravilnik za določitev statusa perspektivnih podjetij), in bodo zagotavljale nova delovna mesta, ter bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine, oprosti plačila komunalnega prispevka v celoti, ob upoštevanju 12.b člena tega odloka.
Perspektivno podjetje, ki je oproščeno plačila komunalnega prispevka na podlagi pridobljenega statusa perspektivnega podjetja, ter je po merilih iz Pravilnika za določitev statusa perspektivnih podjetij pri naknadni ocenitvi ocenjeno z manj kot 60 točkami, mora plačati komunalni prispevek, ki odpade na javno cesto v delu izven makadamske izvedbe, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti plačila. Naknadna ocenitev se izvede po preteku statusa perspektivnega podjetja, na podlagi podatkov iz poslovnega poročila perspektivnega podjetja.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2009.
Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.