Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4988. Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah

MINISTRSTVA

4966. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
4967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
4968. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov
4969. Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
4970. Register biocidnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

4971. Sklep o zavrženju pobude
4972. Popravni sklep
4973. Popravni sklep

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4974. Sklep o spremembah in dopolnitvah Liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
4975. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Cerknica

4976. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Kostanjevica na Krki

4977. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008

Ljubljana

4978. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

Ptuj

4979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Ravne na Koroškem

4980. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
4981. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

4982. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Kope
4983. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«

Sveti Jurij ob Ščavnici

4984. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008
4985. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij s točo 15. avgusta 2008

Šmarje pri Jelšah

4986. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š6S1/2, Š5S1, Š6Z3 – Poljana

Zavrč

4987. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč

POPRAVKI

4989. Popravek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti