Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

4996. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, stran 15341.

Številka: Up-304/06-13
Datum: 20. 11. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Zlatka Suljanovića, Ljubljana, ki ga zastopa Peter Skubic, odvetnik v Ljubljani, na seji 20. novembra 2008
o d l o č i l o:
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 22/2006 z dne 26. 1. 2006 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je pritožnikov zagovornik vložil zoper pravnomočni sklep o odreditvi pripora. V sklepu se je oprlo na določbo tretjega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP), po kateri sme zagovornik vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v osmih dneh od dneva, ko je obdolženec prejel pravnomočno sodno odločbo, če gre za odločbo iz četrtega odstavka 420. člena ZKP. Navedlo je, da je pritožnik prejel drugostopenjski sklep 30. 12. 2005 in da se je osemdnevni rok za pravočasno vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iztekel 9. 1. 2006. Zagovornik pritožnika naj bi vložil zahtevo za varstvo zakonitosti 10. 1. 2006, tj. po preteku roka.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 23., 25. in 29. člena Ustave. Navaja, da je njegov zagovornik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti v osemdnevnem roku od prejema sklepa, s katerim je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sklep o odreditvi pripora. Vrhovno sodišče naj bi zahtevo za varstvo zakonitosti zavrglo, ker naj bi osemdnevni rok štelo od vročitve sklepa pritožniku, ne pa od vročitve sklepa zagovorniku. Pritožnik navaja, da mu je bila zaradi takšnega štetja roka kršena pravica do ustrezne obrambe (do primernega časa in možnosti za vložitev pravnega sredstva). Hkrati naj bi mu bilo onemogočeno, da bi o utemeljenosti odreditve pripora odločalo Vrhovno sodišče. Pritožnik tudi meni, da je Vrhovno sodišče posredno kršilo njegovo pravico do pravnega sredstva, s tem ko je zakonsko določen rok štelo v njegovo breme.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo 30. 9. 2008 sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče je bilo na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) obveščeno o sprejeti ustavni pritožbi.
B.
4. Pritožnik izpodbija sklep Vrhovnega sodišča, ki je procesne narave. V njem se je Vrhovno sodišče pri utemeljevanju odločitve o zavrženju zahteve za varstvo zakonitosti oprlo na tretji odstavek 421. člena ZKP.
5. Pritožnik je pred Ustavnim sodiščem izpodbijal tretji odstavek 421. člena ZKP v delu, ki se nanaša na tek roka za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o odreditvi ali podaljšanju pripora (tj. odločbo iz četrtega odstavka 420. člena ZKP). Ustavno sodišče je o njegovi pobudi odločilo z odločbo št. U-I-96/06 z dne 14. 2. 2008 (Uradni list RS, št. 21/08). Ugotovilo je, da je tretji odstavek 421. člena ZKP v delu, v katerem določa, da se rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbo iz četrtega odstavka 420. člena tega zakona šteje od dneva, ko je obdolženec prejel pravnomočno sodno odločbo, v neskladju z 29. členom Ustave. Zakonodajalcu je določilo rok šestih mesecev, v katerem mora odpraviti ugotovljeno neskladje. Določilo je tudi način izvršitve odločbe, po katerem se do odprave ugotovljenega neskladja rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbe iz četrtega odstavka 420. člena ZKP šteje v skladu s četrtim odstavkom 120. člena tega zakona.
6. Ker izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča temelji na določbi, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z 29. členom Ustave, krši pritožnikovo pravico iz 29. člena Ustave. Zato ga je Ustavno sodišče razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
7. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo sklep Vrhovnega sodišča zaradi ugotovljene kršitve, obstoja drugih zatrjevanih kršitev ni preizkušalo.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in dr. Ciril Ribičič. Sodnika dr. Mitja Deisinger in Jan Zobec sta bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik