Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5078. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kot sprememba in dopolnitev Zazidalnega načrta Mestno jedro Šentjur, stran 15466.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) in po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor (št. 35008-7/2005-BL, z dne 27. 3. 2007) sprejme župan Občine Šentjur
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kot sprememba in dopolnitev Zazidalnega načrta Mestno jedro Šentjur
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, kot sprememba in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta Mestno jedro (v nadaljevanju: OPPN Mestno jedro),
– območje OPPN Mestno jedro,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN Mestno jedro in njegovih posameznih faz,
– financiranje OPPN Mestno jedro ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku priprave OPPN Mestno jedro.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Mestno jedro)
Na podlagi posameznih predlogov in interesov, ki se izkazujejo pri oblikovanju mestnega jedra je potrebno skladno z veljavno zakonodajo, obstoječi Zazidalni načrt Mestno jedro, ki je od osnovnega sprejetja doživel vrsto sprememb in dopolnitev (Uradni list SRS oziroma RS, št. 1/79, 23/83, 42/88, 01/91, 43/03) spremeniti oziroma dopolniti Osnovni razlog spremembe zazidalnega načrta Mestno jedro je rekonstrukcija križišča Ulice Dušana Kvedra in Ceste Miloša Zidanška. Po podatkih prometne študije z leta 2004, ki jo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o. iz Ljubljane, je razviden podatek pretoka križišča 21000 vozil/dan. Obstoječe semaforizirano križišče ne omogoča zadovoljivega pretoka vozil skladno s prejšnjim navedenim podatkom štetja prometa. Tako je izdelan idejni projekt križišča v izvedbi krožišča, ki ga je izdelalo podjetje Projektiva-Inženiring Celje, d.o.o. iz Celja (št. proj.: 528/07).
Za potrebe izvedbe navedenega posega bo potrebno pridobiti določena zemljišča posameznih lastnikov, kar se bo določalo v samem postopku izdelave OPPN Mestno jedro.
Prav tako je predmet izdelave OPPN Mestno jedro preveritev celotnega območja, obstoječega Zazidalnega načrta Mestno jedro, zaradi novega svežega oblikovanja prostora z novo stavbno strukturo mestnega tkiva zazidanih in nezazidanih stavbnih površin in zelenih površin mesta.
3. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN Mestno jedro zajema obstoječe meje veljavnega Zazidalnega načrta Mestno jedro, navedeno v 2. členu Odloka spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta »mestno jedro« Šentjur (Uradni list SRS, št. 42/88).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve, kot podlaga za izdelavo OPPN Mestno jedro se pridobijo v času postopka oziroma so delno že pridobljene.
V postopku izdelave OPPN Mestno jedro se preverijo tudi vse do sedaj izdelane strokovne podlage za izvedbo krožišča in posamezne idejne zasnove predlaganih lokacij umestitve novih grajenih struktur mesta.
5. člen
(roki za pripravo OPPN Mestno jedro in njegovih posameznih faz)
Občina Šentjur začne pripravljati OPPN Mestno jedro na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan.
Osnutek OPPN Mestno jedro se pripravi na podlagi strokovnih podlag, stanja ter teženj v prostoru.
Roki za pripravo OPPN Mestno jedro:
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta            december 2008
Objava sklepa v uradnem glasilu in na
svetovnem spletu, MOP          december 2008
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o
izvedbi celovite presoje vplivov na   30 dni
okolje
Priprava osnutka spremembe prostorskega
akta                   20 dni
Pridobivanje smernic           30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  7 dni pred
javni obravnavi osnutka         pričetkom javne
                     razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava   30 dni
Priprava stališča do pripomb in     10 dni po zaključku
predlogov                javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj            30 dni
Stališča do pripomb in predlogov     7 dni
Priprava usklajenega predloga      20 dni
Sprejemanje odloka na bčinskem svetu   junij 2009
Objava v Uradnem listu
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN Mestno jedro so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Šentjur.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
3. Zavod za kulturno dediščino Slovenije, OE Celje,
4. Elektro Celje, d.d., Celje,
5. Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., Šentjur,
6. Geoplin plinovodi d.o o., Ljubljana,
7. Občina Šentjur.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN Mestno Jedro izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-22/2008-261
Šentjur, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.