Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5013. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci, stran 15357.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 52/08), in sicer:
»Etnološki spomeniki:
– Ženavlje – Kovačija pri Tkalcinih: pravilna številka EŠD je 27848.
Umetnostnozgodovinski spomeniki:
– Gornji Petrovci – Cerkev sv. Trojice: namesto parc. št. 748 je pravilno parc. št. 738 k.o. Gornji Petrovci,
– Gornji Petrovci – Evangeličanska cerkev: pri vplivnem območju je namesto parc. št. 75/01 pravilno 75/1 del k.o. Gornji Petrovci,
– Križevci – Evangeličanska cerkev: namesto parc. št. 6992/2 je pravilno 6992/2 del k.o. Križevci.
Zgodovinski spomeniki:
– Ženavlje – spomenik balonarjema: namesto parc. št. 640 je pravilno 640 del k.o. Ženavlje.«.
2. člen
Dosedanji 4. člen se v celoti briše in nadomesti z naslednjim tekstom, ki sedaj glasi:
»Pravni status nepremičnih spomenikov in njihovih vplivnih območji, določenih s tem odlokom, se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.«.
3. člen
Spremeni se 5. člen, ki sedaj glasi:
»Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Gornji Petrovci.«.
4. člen
Ostali členi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Gornji Petrovci ostajajo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008-8
Gornji Petrovci, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.