Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

4994. Pravilnik o znakih in označbah na smučišču, stran 15333.

Na podlagi sedmega odstavka 10. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 52/08 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o znakih in označbah na smučišču
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto in obliko opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučišču, brez katerih smučišče ne sme obratovati.
2. člen
(1) Upravljavec smučišča mora zagotoviti, da je smučišče opremljeno z znaki, določenimi s tem pravilnikom.
(2) Namen znakov na smučišču je opozarjanje smučarjev in drugih oseb na smučišču na prepovedi, nevarna mesta na smučarskih progah in poteh in na druge nevarnosti ter zapovedi znotraj smučišča.
II. ZNAKI NA SMUČIŠČU
3. člen
(1) Znaki na smučišču so opozorilni in obvestilni, znaki za prepovedi in znaki za obveznost.
(2) Znaki na smučišču se uporabljajo le v obliki, velikosti in v namene, ki jih določa ta pravilnik.
(3) Znaki se lahko namestijo samo na lesene količke (ne smejo biti struženi) debeline do 40 mm oziroma na količke iz umetnih snovi debeline do 50 mm.
(4) Upravljavec smučišča lahko postavi dodatne znake ali označbe, skladno z obliko, velikostjo in barvo, določeno v tem pravilniku, tako da ne ogroža varnosti smučarjev.
(5) Barve znakov na smučišču morajo biti v skladu z določili tabele 1. Pri izvedbi je treba upoštevati slovenske nacionalne standarde SIST EN ISO 12944-5: Barve in laki.
Tabela 1
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    Barva    |     RAL     | Samolepljiva mat |
|          |           |    folija   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|ZELENA       |RAL 6001, 6010, 6018 |MACal 7748-02   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|MODRA       |RAL 5005, 5010, 5015 |MACal 7938-00   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|RDEČA       |RAL 2002, 3000, 3001, |MACal 9758-00   |
|          |3020         |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|ČRNA        |RAL 9005, 9011    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|ORANŽNA      |RAL 2003, 3026    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|ORANŽNA –     |RAL 2007, 2008    |          |
|fluorescenčna   |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|BELA        |RAL 9001, 9003, 9010 |MACal 9828-00   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|RUMENA       |RAL 1003, 1016, 1021, |MACal 9708-01   |
|          |1023         |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
4. člen
(1) Na znakih in v njihovi neposredni bližini ne sme biti reklamnih napisov ali znakov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko na znake C 3.1, C 3.2 in C 3.3 namestijo drugi napisi in oznake, ki ne smejo presegati 25% površine celotnega znaka.
(3) Znaki, ki se postavljajo začasno, se morajo odstraniti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.
(4) Znaki in označbe na smučišču in smučarskih progah morajo biti nameščeni na vidnih mestih. Vzdrževati jih je treba tako, da ustrezajo namenu postavitve.
III. OPOZORILNI ZNAKI
5. člen
Opozorilni znaki (A in panoji Ap) so glede na vrsto, stopnjo in trajanje nevarnosti lahko stalni ali začasni.
6. člen
Opozorilni znaki (A in Ap) smučarje in druge osebe opozarjajo na nevarna mesta na progi oziroma na nevarnost na določenem delu smučišča in obveščajo o vrsti nevarnosti.
7. člen
(1) Opozorilni znaki tipa A imajo obliko enakostraničnega trikotnika s stranico najmanj 35 cm.
(2) Osnovna barva znakov je rumena, stranice trikotnika in simboli so črni.
(3) V sredini je vrisan simbol v črni barvi, ki označuje nevarnost.
8. člen
(1) Opozorilni znaki morajo biti nameščeni najmanj 30 m pred nevarnim mestom, tako da jih smučar lahko pravočasno opazi.
(2) Opozorilni znaki so pritrjeni na palicah iz umetnih snovi rdeče barve premera najmanj 3,0 cm.
(3) Opozorilni znaki tipa A morajo biti nameščeni na vidno mesto ob progi ali na progi v višini 2 m nad teptano površino snega.
9. člen
(1) Opozorilni znaki tipa Ap imajo obliko kvadrata s stranicami najmanj 72 cm in so izdelani iz tkanine iz umetne snovi, ki je prepustna za veter, na kateri so vsebinsko in barvno enake oznake kot na opozorilnih znakih tipa A.
(2) Opozorilni znaki tipa Ap so nameščeni na delu proge, na katerega se nanašajo.
IV. ZNAKI ZA PREPOVED
10. člen
Znaki za prepoved prepovedujejo določeno ravnanje smučarja ali druge osebe na smučišču, kot je prepovedan dostop brez smuči ali druga ravnanja, ki nasprotujejo določbam zakona, ki ureja varnost na smučiščih.
11. člen
(1) Znaki za prepoved imajo obliko kroga s premerom najmanj 40 cm.
(2) Osnovna barva je bela, rob kroga je rdeče barve.
(3) V sredini znaka je vrisan simbol v črni barvi, prečrtan z rdečo barvo.
(4) Znaki za prepoved morajo biti nameščeni na vidno mesto ob progi v višini 2 m nad teptano površino snega.
V. OBVESTILNI ZNAKI
12. člen
Obvestilni znaki obveščajo smučarje o smeri in težavnosti smučarske proge, vstopu na smučarsko progo in izstopu z nje, informacijah, ki se nanašajo na parkirne prostore, vrsti žičniških naprav, prostorih za nujno medicinsko pomoč in mestu za klic v sili (SOS) ter nevarnosti snežnih plazov in vsebujejo obvestila, ki so pomembna za varnost na smučišču.
13. člen
(1) Obvestilni znaki imajo obliko kvadrata s stranicami najmanj 37 cm.
(2) Osnovna barva je modra z vrisanim simbolom v beli barvi.
14. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena imajo obvestilni znaki:
1. prva pomoč in klic za prvo pomoč obliko kvadrata s stranicami najmanj 37 cm v zeleni osnovni barvi z vrisanim simbolom v beli barvi
2. smer in stopnja težavnosti smučarske proge obliko kroga premera najmanj 40 cm z oznako in so v barvi, ki določa težavnost proge
3. nevarnost snežnih plazov obliko pravokotnika 50x70 cm
4. obvestilo, da je proga zaprta, obliko pravokotnika 50x70 cm
5. obvestilo, da se je potrebno zaustaviti (znak »STOP«), obliko kvadrata s stranicami najmanj 37 cm, lahko na pravokotniku s stranicami 50x70 cm
15. člen
Obvestilni znaki morajo biti nameščeni na vidno mesto pred vstopom na mesta, za katera so namenjeni, in v višini 2 m od tal oziroma nad teptano površino snega.
16. člen
(1) Za obvestilne znake se štejejo tudi označevalni količki, s katerimi se označuje smer in širina smučarske proge v primeru slabe vidljivosti ali kadar ni razviden rob smučišča ter območja nevarnosti snežnih plazov in drugih nevarnosti.
(2) Z označevalnimi količki se označuje meja smučišča, kadar niso podane naravne danosti.
(3) Označevalni količki imajo lahko premer do 50 mm in morajo biti višine najmanj 2,30 m.
(4) Označevalni količki so v barvah glede na stopnjo zahtevnosti smučarske proge (modra, rdeča in črna).
(5) Označevalni količki za označitev območja nevarnosti snežnih plazov in drugih nevarnosti so v črni barvi z rumenimi trakovi širine najmanj 30 cm.
VI. ZNAKI ZA OBVEZNOST
17. člen
Znaki za obveznost zapovedujejo smučarju ali drugi osebi na smučišču dolžnosti pri uporabi proge, smučišča ali drugih naprav na smučišču.
18. člen
(1) Znaki za obveznost imajo obliko kroga s premerom najmanj 42 cm.
(2) Osnovna barva je modra.
(3) V sredini znaka je vrisan simbol v beli barvi.
19. člen
Znaki za obveznost morajo biti nameščeni na vidno mesto ob vstopih in izstopih, na mestih, za katera so namenjeni, in v višini 2 m nad teptano površino snega.
20. člen
(1) Za znake za obveznost se štejejo tudi označevalne vrvice in trakovi, s katerimi se označuje smer in širina smučarske proge v primeru slabe vidljivosti ali kadar ni razviden rob smučišča.
(2) Z označevalnimi vrvicami in trakovi se označuje meja smučišča, kadar niso podane naravne danosti.
(3) Označevalne vrvice morajo imeti premer najmanj 8 mm.
(4) Označevalni trakovi morajo imeti širino traku najmanj 35 mm.
(5) Označevalne vrvice in trakovi morajo biti v takih barvah, da so vidni tudi ob slabši vidljivosti na smučišču.
(6) Označevalni trakovi za označitev območja nevarnosti snežnih plazov so v črni barvi z rumenimi trakovi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Upravljavci smučišč so dolžni uskladiti obstoječe znake na smučiščih z določbami tega pravilnika v roku petih let od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučišču (Uradni list RS, št. 127/03).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2008
Ljubljana, dne 26. novembra 2008
EVA 2008-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet