Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

5081. Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč
5082. Pravilnik o geografski označbi Gorenjski tepkovec
5083. Pravilnik o geografski označbi Brkinski slivovec
5084. Pravilnik o geografski označbi Kraški brinjevec
5085. Pravilnik o geografski označbi Kostelska rakija
5086. Pravilnik o geografski označbi Dolenjski sadjevec
5087. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
5088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
5089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
5090. Dopolnitev Sodnega reda in sprememba Dopolnitve Sodnega reda

BANKA SLOVENIJE

5091. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sistemu zajamčenih vlog
5092. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5093. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
5094. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009
5095. Objava sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o zakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci

OBČINE

Bovec

5096. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2008

Dravograd

5097. Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)
5098. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)
5099. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«

Gorje

5100. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje

Hrpelje-Kozina

5101. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«

Ivančna Gorica

5102. Ugotovitveni sklep da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata
5103. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični

Kranj

5104. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2009

Ljubljana

5105. Občinski program Varnosti Mestne občine Ljubljana

Ljubno

5106. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2008
5107. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2009

Metlika

5108. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008

Novo mesto

5109. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
5110. Sklep o določitvi plačnega razreda v.d. ravnatelja/ice javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

Podčetrtek

5111. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

Podlehnik

5133. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2009
5134. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5135. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2009
5136. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v javni uporabi

Puconci

5112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2008
5113. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Ribnica

5114. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
5115. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Rogašovci

5116. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci

Slovenska Bistrica

5117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Šalovci

5118. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2009
5119. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci

Škofja Loka

5120. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

5121. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

5122. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
5123. Sklep št. 230 o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmartno pri Litiji

5124. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5125. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vojnik

5126. Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik
5127. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik

Vrhnika

5128. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana

Žetale

5129. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2008
5130. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2009
5131. Sklep o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5132. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Žetale

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti