Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5211. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

5137. Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem
5212. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2008

USTAVNO SODIŠČE

5138. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
5139. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
5140. Sklep o ustavitvi postopka
5141. Popravni sklep k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-25/07 z dne 11. 9. 2008
5142. Popravni sklep

SODNI SVET

5213. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta podpredsednikov sodišč

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5143. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli

Celje

5144. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje
5145. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2009
5146. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2009
5147. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Bukovžlak, k.o. Medlog, k.o. Ostrožno in k.o. Spodnja Hudinja

Cerknica

5148. Sklep o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
5149. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov
5150. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Cerkno

5151. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2009

Črna na Koroškem

5152. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2009

Dobrepolje

5153. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje
5154. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje
5155. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

5156. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ENOTE VP41/1-1 del Polhov Gradec
5157. Preklic objave javnega naznanila o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote VS8/6-5 Selo

Gornji Petrovci

5158. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del naselja Peskovci – farma za piščance (Občina Gornji Petrovci)

Horjul

5159. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2009
5160. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
5161. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Kamnik

5162. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje B5 Perovo

Kočevje

5163. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2009

Medvode

5164. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2009

Metlika

5165. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča Tri Fare v Rosalnicah
5166. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča na Jugorju pri Metliki
5167. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča Sv. Rok v Metliki
5168. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Krajevni skupnosti Podzemelj
5169. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v KS Suhor
5170. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2009

Mežica

5171. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mežica
5172. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
5173. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mežica
5174. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Mežica
5175. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mežica
5176. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2009
5177. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5178. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 4/9, pot v izmeri 277 m2, k.o. Mežica
5179. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 474/2, pot v izmeri 33 m2, k.o. Mežica

Miren-Kostanjevica

5180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
5181. Odlok o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica
5182. Cenik storitev nameščanja plakatov v Občini Miren - Kostanjevica

Mislinja

5183. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2008

Murska Sobota

5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
5185. Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota
5186. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2009
5187. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
5188. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
5189. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2009

Naklo

5190. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih pogojev (PUP) za Dobrave

Novo mesto

5191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
5192. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
5193. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

Odranci

5194. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2009
5195. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Postojna

5196. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni

Rogašovci

5197. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci
5198. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Slovenska Bistrica

5199. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem

Šempeter-Vrtojba

5200. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba

Turnišče

5201. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5202. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

Velika Polana

5203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2007

Vojnik

5204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za poslovni center Arclin
5205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov

Vransko

5206. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007
5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008
5208. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Vrhnika

5209. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici

Železniki

5210. Odlok o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2009

POPRAVKI

5214. Popravek Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči

Razglasni del

Druge objave

AAA Zlata odličnost