Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5215. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli funkcijo v Vladi
5216. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5217. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5218. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5219. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5220. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5221. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5222. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5223. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5224. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5225. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5226. Sklep o imenovanju Državne volilne komisije
5227. Sklep o imenovanju predsednice Državne revizijske komisije
5228. Sklep o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5231. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
5232. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu
5330. Uredba o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah

Odloki

5331. Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

MINISTRSTVA

5233. Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
5234. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2009
5235. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009
5236. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
5237. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)
5332. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
5333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

USTAVNO SODIŠČE

5238. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek v drugem odstavku 22. člena Zakona o upravnem sporu v delu, ki se nanaša na pritožbo, ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrnitvi pobude
5239. Sklep o zavrženju pobude
5240. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5241. Sklep o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5242. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
5243. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
5244. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala
5245. Spremembe Statuta javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije
5246. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2006
5247. Spremembe in dopolnitve Kontnega okvira za gospodarske družbe

OBČINE

Bovec

5248. Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Bovec

Brezovica

5249. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
5250. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Celje

5251. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje
5252. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Cerkno

5253. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
5254. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Divača

5255. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtno industrijske cone Divača
5256. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
5257. Sklep o soglasju z gradnjo na komunalno neurejenem zemljišču
5258. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
5259. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5260. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5261. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5262. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrna

5263. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
5264. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2009
5265. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
5266. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna
5267. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2009
5268. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna

Dobrovnik

5269. Odlok o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2007
5270. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2008
5271. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2007
5272. Odlok o prazniku Občine Dobrovnik
5273. Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje Občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev
5274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak
5275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik

Dol pri Ljubljani

5276. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2009–marec 2009

Gornji Petrovci

5277. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
5278. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009

Hodoš

5279. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2009
5280. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2009

Horjul

5281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2007
5282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri Osnovni šoli Horjul

Idrija

5283. Odlok o določitvi območja in imena naselja Ledinsko Razpotje
5284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
5285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Idrija
5286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Festivalu idrijske čipke

Ig

5287. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

5288. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
5289. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5290. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca Kobarid

Kobilje

5291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje

Kočevje

5292. Pravilnik o oddajanju gozdarskih koč v lasti Občine Kočevje v najem

Krško

5293. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2009

Ljubno

5294. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
5295. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Logatec

5296. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Metlika

5297. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2009

Mislinja

5298. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2009
5299. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
5300. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja

Mozirje

5301. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
5302. Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje
5303. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
5304. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5305. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Odranci

5306. Odlok o spremembah proračuna Občine Odranci za leto 2008

Osilnica

5307. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2009

Puconci

5308. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2009

Razkrižje

5309. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2009

Slovenj Gradec

5310. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
5311. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v objekte, naprave in omrežja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
5312. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
5313. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 9.1-418) (dopolnitev sklepa št. 12.5-399)

Sodražica

5314. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2008
5315. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
5316. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Straža

5317. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
5318. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

5319. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2009

Tišina

5320. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2009

Veržej

5321. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej
5322. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2009
5323. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2009
5324. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 892/3, k.o. Grlava
5325. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Vojnik

5326. Sklep o določitvi zneska takse na onesnaževanje voda

Zavrč

5327. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009
5328. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč
5329. Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč

POPRAVKI

5334. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Gorenja vas - Poljane

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti