Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5243. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 15808.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prveg odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter 7. in 39. člena Pravil GZS – Zbornice elektronske in elektroindustrije je Upravni odbor GZS – Zbornice elektronske in elektroindustrije na 9. redni seji dne 4. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih elektroindustrije.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v vsaj enem izmed naslednjih podrazredov SKD 2008:
+--------------------------------------------------------------+
|Pregled podrazredov SKD 2008                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|_skd_2008  |ime_skd_2008                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.110   |Proizvodnja elektronskih komponent        |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.120   |Proizvodnja elektronskih plošč          |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.200   |Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav  |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.300   |Proizvodnja komunikacijskih naprav        |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.400   |Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo  |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.510   |Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in     |
|      |navigacijskih instrumentov in naprav       |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.600   |Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in   |
|      |elektroterapevtskih naprav            |
+------------+-------------------------------------------------+
|26.700   |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske |
|      |opreme                      |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.110   |Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in   |
|      |transformatorjev                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.120   |Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje |
|      |elektrike                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.200   |Proizvodnja baterij in akumulatorjev       |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.310   |Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken      |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.320   |Proizvodnja drugih električnih kablov in žic   |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.330   |Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za |
|      |ožičenje                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.400   |Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo   |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.510   |Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav   |
+------------+-------------------------------------------------+
|27.900   |Proizvodnja drugih električnih naprav      |
+------------+-------------------------------------------------+
|28.230   |Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen |
|      |računalnikov in perifernih naprav)        |
+------------+-------------------------------------------------+
|29.310   |Proizvodnja električne in elektronske opreme za |
|      |motorna vozila                  |
+------------+-------------------------------------------------+
|32.500   |Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in |
|      |pripomočkov                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|33.130   |Popravila elektronskih in optičnih naprav    |
+------------+-------------------------------------------------+
|33.140   |Popravila električnih naprav           |
+------------+-------------------------------------------------+
|33.190   |Popravila drugih naprav             |
+------------+-------------------------------------------------+
|33.200   |Montaža industrijskih strojev in naprav     |
+------------+-------------------------------------------------+
|95.120   |Popravila komunikacijskih naprav         |
+------------+-------------------------------------------------+
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje, izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali sipkem stanju (granulati ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenje blaga, v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se izračuna za posamezne skupine blaga od vrednosti prometa blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1 podanih stopenj:
Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
----------------------------------------------------------------
Vrste blaga              Stopnja primanjkljaja
in uničenja
----------------------------------------------------------------
kemikalije:
hlapljive snovi                     1,5%
barve, laki                       2,5%
maziva                          1,5%
čistila                         1,5%
tehnični plini                       4%
naftni derivati                     1,5%
potrošni materiali za vzdrževanje             2%
materiali in deli iz železa in jekla:
pločevina vseh vrst                   1,0%
vijačni material in drugi spajalni materiali       1,0%
žice, profili, cevi                   3,0%
jekla za orodjarstvo                   1,0%
iz bakra:
pločevina, žice, profili, drugo             3,5%
iz aluminija:
pločevina, profili, žice, drugo             3,0%
druge kovine in zlitine                 1,5%
izolacijski, impregnacijski in tesnilni
materiali:
izolacijske in impregnacijske mase            2,5%
trakovi, cevi                      2,5%
drugi izolacijski materiali               2,5%
granulati – plastika                   2,5%
lomljivi materiali in polizdelki:
steklo                          4,0%
keramika                         3,0%
iz plastičnih mas                    1,5%
kaširani laminati                    2,0%
komponente, embalaža in drugo:
elektronske, električne komponente in elementi,     1,0%
tiskana vezja
embalaža, material za pakiranje             3,0%
ostali tehnični materiali (guma ...)            2%
drugi tehnični izdelki                  1,5%
drugo                          1,5%
----------------------------------------------------------------
7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. decembra 2008
Predsednik
upravnega odbora
Zbornice elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.

AAA Zlata odličnost